Kategoria:

Umorzenie
Obowiązuje od 1 lipca 2015 roku. Dzisiejszy artykuł przedstawia informacje o nowej podstawie umorzenia postępowania karnego. Zmieniając Kodeks karny z dniem 1 lipca 2015 r., ustawodawca wprowadził do porządku prawnego przepis pozwalający na umorzenie postępowania karnego w wypadku pojednania się pokrzywdzonego z oskarżonym. Postępowanie dotyczące jakich czynów może zostać umorzone? Nowa regulacja pozwala na umorzenie postępowania...
Read More
Może zdarzyć się sytuacja, że osoba podejrzana pomimo dopuszczenia się czynu zabronionego to jednak nie popełnienia przestępstwa, a postępowanie karne zostanie umorzono. Dzieje się tak w przypadku działania sprawcy w warunkach zniesionej poczytalności. Jako podstawę prawną umorzenia postępowania wskazuje się wówczas art. 17 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 31 §...
Read More
W niektórych wypadkach zakończenia dochodzenia lub śledztwa odmową wszczęcia postępowania lub umorzeniem postępowania pokrzywdzonemu przysługuje prawo wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia. Jest to co innego niż prywatny akt oskarżenia. Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowałem gotowy do wypełniania wzór subsydiarnego aktu oskarżenia, który pobierzesz poniżej: Jakie warunki muszą być spełnione łącznie, abyś mógł wnieść subsydiarny akt oskarżenia? Przed wniesieniem...
Read More
Przedawnienie uchyla możliwość ukarania za czyn przestępny, jednak co warto wiedzieć – czyn nadal pozostaje przestępstwem, nie można tylko skutecznie ukarać osoby. Terminy przedawnienia są odpowiednio długie, w zależności od wagi przestępstwa. Nie można pociągnąć do odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęła określona w prawie liczba lat. Gdy prokurator lub sąd lub adwokat...
Read More