Wniosek o zapomogę z ZFŚS – wzór

17 

Jak napisać wniosek o zapomogę z ZFŚS? Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jest obowiązkowy w niektórych zakładach pracy, a celem jego założenia jest przeznaczenie zgromadzonych pieniędzy na pomoc socjalną dla pracowników.

Aby takie wsparcie otrzymać, należy złożyć wniosek o zapomogę. Jak go napisać i jak go uzasadnić? chcąc ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o zapomogę z ZFŚS, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest ZFŚS?

ZFŚS – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – inaczej Fundusz Socjalny, jest specjalnym, osobnym rachunkiem bankowym, na którym gromadzi się pieniądze dla pracowników – na wsparcie socjalne. Część pracodawców musi tworzyć taki fundusz obowiązkowo, część może robić to dobrowolnie.

Natomiast środki zgromadzone na takim funduszu powinny być przeznaczane na takie cele jak:

 • szkolenia pracowników,
 • zapomogi dla pracowników,
 • dofinansowania urlopów dla pracowników lub ich dzieci,
 • zakup biletów do teatru, do kina, na koncert,
 • dofinansowanie świadczeń na kulturę i sport,
 • finansowanie prywatnej opieki medycznej,
 • dofinansowanie opieki nad dziećmi pracowników,
 • zapomogi losowe,
 • organizowanie paczek żywnościowych dla dzieci pracowników.

Należy pamiętać też, że takich środków nie wolno wykorzystywać na takie cele jak organizacja imprez – nawet tych pracowniczych – czy zakup nagród lub prezentów dla pracowników. 

Kiedy ZFŚS jest obowiązkowy?

Jak zostało wspomniane, nie wszystkie firmy muszą tworzyć ZFŚS. Jest on obowiązkowy w przypadku zakładów pracy, w których na dzień 1 stycznia danego roku pracuje co najmniej 50 pracowników – na pełen etat. Obowiązek dotyczy też wszystkich jednostek samorządowych i budżetowych, bez względu na liczbę pracowników. 

O utworzenie Funduszu może wnioskować również zakładowa organizacja związkowa, jeśli w firmie pracuje od 20 do 50 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). Pozostali pracodawcy mogą, ale nie muszą tworzyć Funduszu.

Kto może otrzymać wsparcie z ZFŚS?

Wniosek o zapomogę z ZFŚS może złożyć zarówno pracownik, jak i rodzina pracownika czy osoba emerytowana. Osoby uprawnione do korzystania z takiej pomocy dzieli się na dwie grupy:

 • pracowników zatrudnionych,
 • rodziny pracowników, pracowników emerytowanych i rencistów.

W pierwszej grupie znajdują się wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, umowy o zastępstwo, mianowania czy powołania. Nie ma znaczenia, jaki jest ich staż pracy.

Wniosek mogą złożyć również pracownicy przebywający na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim czy wychowawczym oraz na zwolnieniu lekarskim, ale nie na urlopie bezpłatnym. Prawo do otrzymania wsparcia z funduszu ma też pracownik w trakcie okresu wypowiedzenia. 

Jeśli zaś chodzi o uprawnionych do zapomogi członków rodziny pracownika, to wyliczamy wśród nich:

 • małżonka,
 • dzieci własne,
 • dzieci przysposobione i wychowywane w ramach rodziny zastępczej, ale do 18. roku życia lub do 25. roku życia w przypadku pobierania nauki, a bezterminowo w odniesieniu do dzieci niepełnosprawnych,
 • osoby utrzymywane i wychowywane przez pracownika.

Co więcej, lista uprawnionych do pomocy z funduszu może zostać wydłużona, o ile odpowiednie zapisy na ten temat pojawią się w regulaminie zakładowym.

Kto ma pierwszeństwo do otrzymania zapomogi?

Składając gotowe podanie o zapomogę z ZFŚS, warto mieć na uwadze, że pomoc z tego funduszu udzielana jest według ściśle określonej kolejności. Najpierw otrzymują ją osoby z niskim lub średnim dochodem w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym (liczba domowników również ma więc znaczenie).

W dalszej kolejności pod uwagę brane są wnioski osób żyjących w rodzinie wielodzietnej oraz z niskim lub średnim dochodem na osobę w gospodarstwie domowym.

Kolejni na liście są pracownicy wychowujący dzieci wymagające leczenia lub opieki specjalistycznej, a także wychowujący dzieci częściowo lub całkowicie osierocone.

Jak napisać wniosek o pomoc z ZFŚS?

Wielu pracowników zastanawia się, jak napisać podanie o zapomogę z funduszu socjalnego. Jest to bowiem niezbędne pismo, bez którego taka pomoc nie zostanie udzielona. Dokument skierowany jest do pracodawcy, a w jego treści powinny pojawić się następujące elementy formalne:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane pracownika w tym imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe,
 • dane pracodawcy,
 • tytuł wniosku,
 • prośba o przyznanie zapomogi, która może być zwrotna lub bezzwrotna,
 • powód wnioskowania o zapomogę,
 • uzasadnienie,
 • proponowana kwota,
 • numer rachunku bankowego wnioskodawcy,
 • podpis składającego wniosek,
 • lista załączników (dowody na argumenty przedstawione w uzasadnieniu).

Pismo można przygotować w oparciu o gotowy wzór podania o zapomogę finansową z ZFŚS. 

Jak uzasadnić wniosek o zapomogę z funduszu?

Uzasadnienie wniosku o zapomogę z funduszu jest obowiązkowe. W tym miejscu warto nadmienić, że z ZFŚS pracownik może otrzymać:

 • zapomogę losową, jeśli jego sytuacja stała się trudna z powodu pojedynczego zdarzenia wywołanego przyczynami zewnętrznymi, które było nieprzewidywalne i niezależne od pracownika,
 • zapomogę socjalną, jeśli sytuacja finansowa pracownika znacznie się pogorszyła, na co wpływ mogła mieć choroba, utrata pracy przez małżonka i wiele innych. 

Przykładowo, uzasadnienie wniosku o zapomogę z powodu choroby powinno przedstawiać całą sytuację oraz jej wpływ na finanse wnioskodawcy. W takim wniosku należy napisać, dlaczego pracownik potrzebuje dodatkowych środków oraz na co je wyda.

Argumenty przedstawione przez wnioskodawcę powinny utwierdzać pracodawcę w przekonaniu, że środki te nie zostaną zmarnowane. Co więcej, do uzasadnienia warto dołączyć wszelkie dokumenty, które potwierdzają przytoczone okoliczności.

Mogą to być wyniki badań, zaświadczenia lekarskie, ale także inne dokumenty niezwiązane z chorobą, a z sytuacją finansową wnioskodawcy, czyli rachunki, wyciąg z konta, wykazy zaległości w płatnościach.

Jakie dokumenty dołącza się do wniosku o zapomogę?

Podanie o zapomogę zdrowotną z funduszu socjalnego to podstawowy dokument, jaki należy złożyć, aby taką pomoc otrzymać. Poza tym, obowiązkowym załącznikiem do takiego wniosku będa też wszystkie dokumenty, które potwierdzają powód starania się o zapomogę. Jak zostało wspomniane, w przypadku choroby będą to:

 • zaświadczenia lekarskie,
 • wypis ze szpitala,
 • historia choroby,
 • rachunki za leczenie,
 • rachunki za rehabilitację.

W przypadku wniosku o zapomogę socjalną niezwiązaną z chorobą, lecz z innymi okolicznościami, dowodem mogą być:

 • zaświadczenia o braku dochodów,
 • zaświadczenia o wysokości dochodów innych osób w gospodarstwie domowym,
 • wykaz zaległości w płatnościach, 
 • odpis aktu zgonu,
 • rachunki za remont,
 • protokół Policji lub Straży Pożarnej.

Czy od zapomogi płaci się podatek?

Obowiązek podatkowy nie pojawia się przy wszystkich zapomogach z funduszu. Nie musi płacić podatku pracownik, który otrzymał taką pomoc z powodu:

 • śmierci osoby bliskiej,
 • zdarzenia losowego,
 • klęski żywiołowej,
 • długotrwałej choroby.

Od innej zapomogi trzeba zapłacić podatek w przypadku przekroczenia limitu – kwoty 1000 zł w skali roku. Podatek ten wynosi 12%. 

W przypadku świadczenia dla emeryta czy rencisty zapomoga traktowana jest jak przychód. Jeśli nie przekracza w roku podatkowym kwoty 4500 zł, nie jest opodatkowana, natomiast nadwyżka podlega opodatkowaniu.

Podobne wzory pism:

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wniosek o zapomogę z ZFŚS – wzór”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wniosek-o-zapomoge-z-zfss-wzor-pdf-doc-przyklad
Wniosek o zapomogę z ZFŚS - wzór
17