Czym jest wina, którą trzeba udowodnić, aby uzyskać odszkodowanie i/lub zadośćuczynienie za czyn bezprawny? Przykład

Jednym z elementów, który należy udowodnić w sprawie cywilnej o odszkodowanie czy zadośćuczynienie jest wina.

Przykładowa sytuacja

Wyobraźmy sobie sytuację, że jedna firma A zleca drugiej firmie B na podstawie umowy czyszczenie powierzchni na zewnątrz firmy A.

Dotyczy to także okresu zimy, aby firma B usuwała śnieg i lód, sprzątała parking i strony umówiły się, że firma B będzie osiągać rezultat w postaci odśnieżenia i odlodzenia, posypywania piachem lub solą wszystkich powierzchni w czasie obowiązywania umowy.

Firma B zobowiązała świadczyć te usługi w sposób fachowy i terminowy stawiając do dyspozycji wymaganą siłę roboczą. Strony w umowie określiły, że firma B odpowiada za szkody wyrządzone przez niego lub jego pracowników przy wykonywaniu zadań umownych.

Wyobraźmy sobie teraz, że jeden z klientów poślizgnął się na nieodśnieżonym, oblodzonym kawałku terenu przyległego do firmy A, o który miała dbać firma B i doznał jakiegoś urazu. Następnie poniósł koszty leczenia, wydatki na leki, dojazdy, itp. oraz doświadczył cierpień fizycznych i psychicznych w następstwie wypadku, z powodu nieodśnieżenia powierzchni.

Od kogo i jak klient powinien dochodzić odszkodowania i zadośćuczynienia?

Wina w ujęciu Kodeksu cywilnego jest konsekwencją możliwości postawienia zarzutu odstępstwa od wzorca należytego postępowania.

Wzorzec ten w odniesieniu do profesjonalisty (firma B) uwzględnia podwyższony standard jego staranności. Zaistnienie deliktu przy odpowiedzialności na zasadzie winy wymaga ustalenia winy choćby w najlżejszej postaci.

Co to oznacza?

W sprawie o odszkodowanie zarzut winy w odniesieniu do firmy B (odśnieżającej) musi wynikać i mieć potwierdzenie z zebranych w sprawie dowodów. W takiej sytuacji jak ta przedstawiona powyżej, gdy powód (klient) zarzuca brak odśnieżenia terenu wokół sklepu, pod którym się poślizgnął i doznał urazu, będzie potrzeba przesłuchania świadków.

Świadków, którzy mogli widzieć i mieć kontakt z terenem sklepu w dniu zdarzenia (wypadku klienta), należy szczegółowo wypytać, czy teren był odśnieżony, czy śnieg zalegał, czy był lód, itp.

Świadkowie mogą zeznać, że widzieli lód, że nie widzieli, aby usługi odśnieżania były tego dnia wykonywane, że padał śnieg, że dostrzegali oblodzenie, czy było ono usuwane przez pracowników firmy sprzątającej B, co jaki czas było usuwane… czyli jakie i czy w ogóle prace firmy sprzątającej B były wykonywane.

Celem powoda (klienta) osobiście lub poprzez adwokata będzie wykazanie zaniedbania obowiązków przez pracowników firmy B, która miała dbać o teren pod kątem m.in. odśnieżania.

Dobrym dowodem w takiej sprawie byłaby również informacja ze stacji meteorologicznej co do opadów, ich intensywności, czasu trwania, temperatury, która mogła lub nie sprzyjać oblodzeniu, itp.

Na podstawie tych dowodów sąd jest w stanie ustalić, czy było oblodzenie, czy zostało ono usunięte wcześniej, czy powstało z nieusuniętego zajeżdżonego przez samochody śniegu, czy ze śniegu w określonym czasie mogło powstać oblodzenie, itp.

Z ustalonego stanu faktycznego może wynikać, że firma B zaniedbywała podstawowe obowiązki, do których umownie się zobowiązała. To stanowić będzie o jej winie i w konsekwencji o odpowiedzialności odszkodowawczej względem poszkodowanego klienta na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego.

Jednocześnie firma A, która powierzyła profesjonalnej firmie czynności dbania o teren m.in. w zakresie odśnieżania będzie zwolniona od odpowiedzialności a pozywamy firmę B.

Bo zgodnie z art. 429 Kodeksu cywilnego – kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

Należy udowodnić
Adwokat zwraca uwagę, że zgodnie z obowiązującą w postępowaniu cywilnym zasadą kontradyktoryjności sąd nie ma obowiązku zarządzania dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron zawartych w pozwie lub odpowiedzi na pozew i wykrycia środków dowodowych pozwalających na udowodnienie racji powoda lub pozwanego, ani też sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzania z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.
Należy mieć świadomość, że to strona jest obowiązana wskazać dowody dla stwierdzenia faktów i musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami nieudowodnienia.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, a według art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego strona w postępowaniu sądowym zobowiązana jest wskazywać fakty, oraz dowody na potwierdzenie swoich twierdzeń.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.