Czym jest stręczycielstwo, kuplerstwo oraz sutenerstwo?

Stręczycielstwo

Nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji. Przestępstwo nakłaniania może mieć różne formy. Może to być naleganie, prośba, przekonywanie, obietnica korzyści. Generalnie chodzi tu o formy psychicznego oddziaływania na inną osobą po to, aby ją zdeterminować do określonego zachowania.

Adwokaci podkreślają, że nie mamy do czynienia z karalnym nakłanianiem (stręczycielstwem), jeżeli jakaś osoba już wcześniej podjęła zamiar uprawiania prostytucji.

Kuplerstwo

Ułatwianie innej osobie uprawiania prostytucji. Kuplerstwo może polegać na przykład na pośredniczeniu między prostytutką a klientami, wynajmowaniu pomieszczeń, w którym świadczy ona usługi (nawet jeśli jest to samochód udostępniony na krótko, np. przez taksówkarza).

Prawnik zwraca uwagę, że ułatwianie (kuplerstwo) musi mieć generalnie charakter działań permanentnych, aczkolwiek może być i tak, że jednorazowy akt pomocy stwarza sytuację permanentnie ułatwiającą uprawianie prostytucji.

Sąd Najwyższy wypowiedział się niegdyś co do charakteru strony internetowej z anonsami seksualnymi. Sąd stwierdził, że strona internetowa z anonsami seksualnymi to nie kuplerstwo. Udostępnianie bowiem miejsca na stronie internetowej na ogłoszenia seksualne jest działalnością gospodarczą i nie stanowi udzielania pomocy do uprawiania nierządu.

W innej sytuacji sąd wskazał, że jeżeli oskarżeni, przewożąc osobę do pracy w domu publicznym w Niemczech, która już w Polsce trudniła się prostytucją, a za pośrednictwem oskarżonych chciała wyjechać do Niemiec z myślą o wyższych zarobkach, jeżeli nie stosowali wobec niej gróźb, siły ani też nie wykorzystali innej formy przymusu, czy też uprowadzenia, oszustwa, wprowadzenia w błąd, nadużycia władzy lub wykorzystania słabości, wręczenia lub przyjęcia płatności, lub korzyści dla uzyskania zgody osoby mającej kontrolę nad inną osobą – to takie działanie można zakwalifikować jedynie jako kuplerstwo.

Sutenerstwo

Czerpanie korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę. Sutenerstwu nie musi towarzyszyć nakłanianie innej osoby do uprawiania prostytucji (stręczycielstwo) czy też ułatwianie jest tego (kuplerstwo).

Przestępstwo sutenerstwa jest dokonane z chwilą osiągnięcia korzyści majątkowej. Sutener czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę najczęściej bez żadnego świadczenia w zamian lub tylko za tzw. opiekę. Ta opieka sprowadza się zwykle do egzekwowania należności od klientów.

Nakłanianie (stręczycielstwo) innej osoby do uprawiania prostytucji lub ułatwienie (kuplerstwo) jej tego musi mieć na celu osiągnięcie własnej korzyści majątkowej. To samo tyczy się czerpania korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji (sutenerstwo) przez inną osobę. Jak sama nazwa wskazuje: sutener musi osiągać korzyści majątkowe.

Czerpanie korzyści majątkowych polega na uzyskaniu korzyści dla siebie, jak i dla kogo innego. Przez korzyść majątkową trzeba rozumieć absolutnie każde przysporzenie w majątku, uniknięcie lub zmniejszenie strat oraz obniżenie zadłużenia.

Warto wiedzieć z praktyki, że zgodnie ze stanowiskiem sądów powszechnych, jeżeli sprawca najpierw nakłania do uprawiania prostytucji, czy też ją ułatwia, a następnie czerpie z tego procederu korzyści materialne (a tak się dzieje najczęściej w praktyce), to zachodzi konstrukcja tzw. współukaranego czynu uprzedniego.

Czyli działanie polegające na czerpaniu korzyści majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę (sutenerstwo) „pochłania” zachowanie uprzednie w postaci stręczycielstwa czy kuplerstwa.

W zakresie obrony warto również wiedzieć, że jako jedno przestępstwo traktować należy zarówno czerpanie korzyści majątkowej z uprawiania prostytucji przez jedną osobę, jak i przez kilka osób naraz, przy zachowaniu, co oczywiste, więzi czasowych i przestrzennych.

Adwokat podkreśla, że w zakresie określania linii obrony warto wiedzieć, że „prostytuowanie się” jest procederem ciągłym, czy inaczej mówiąc powtarzalnym. W związku z tym np. „nakłanianie” do „uprawiania” prostytucji nie ma miejsca przy jednorazowym oddaniu się innej osobie za pieniądze. Dotyczy to także kuplerstwa i sutenerstwa.

Każde z powyższych trzech przestępstw zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli natomiast przedmiotem zachowań jest małoletni, czyli osoba, która nie ukończyła lat 18, wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.