Notatka pohospitacyjna – przykład

17 

Hospitacja zawsze poprzedzona jest rozmową z nauczycielem hospitowanym, a kończy się dyskusją i wypełnieniem arkusza samooceny. Na zakończenie hospitacji osoba obserwująca zajęcia sporządza także notatkę pohospitacyjną, która zawiera wnioski z hospitacji.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór notatki pohospitacyjnej – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czego dotyczy notatka pohospitacyjna?

Notatkę pohospitacyjną sporządza dyrektor lub nauczyciel uprawniony do prowadzenia obserwacji zajęć. W notatce ujmuje się wnioski z hospitacji, sformułowane na podstawie arkusza hospitacji, który określa, jakie obszary pracy pedagoga podlegają ocenie.

Przykładowa notatka pohospitacyjna może odnosić się do tego czy:

 • nauczyciel był przygotowany do lekcji,
 • określił temat lekcji uczniom, 
 • monitorował przebieg lekcji,
 • monitorował realizację celu lekcji,
 • zrealizował zaplanowane działania,
 • zainteresował uczniów danym tematem,
 • stosował metody aktywizujące,
 • dostosował poziom trudności zajęć do możliwości uczniów,
 • zadbał o odpowiednią atmosferę w trakcie zajęć,
 • udzielał uczniom informacji zwrotnych,
 • dał uczniom poczucie bezpieczeństwa, itd. 

Do przygotowania takiego dokumentu można wykorzystać opracowany przez nas wzór notatki pohospitacyjnej. Zasadniczo, wnioski z takiej notatki odnoszą się między innymi do dyscypliny na zajęciach, do kultury osobistej nauczyciela, do jego kontaktu z uczniami, do jakości przygotowania zajęć, doboru metod pracy, czy zgodności tematycznej. 

Notatka pohospitacyjna a rodzaj obserwowanych zajęć

Nieco inaczej będzie wyglądała notatka pohospitacyjna z zajęć przedmiotowych, z godziny wychowawczej, czy z zajęć wychowania fizycznego. Druk przykładowej notatki pohospitacyjnej można wykorzystać we wszystkich tych przypadkach, pamiętając, że w przypadku zajęć WF istotne będzie między innymi:

 • stosowanie różnych metod aktywizujących uczniów,
 • dbanie o aktywność uczniów, współpracę, rozumienie poleceń,
 • indywidualizacja pracy z uczniami,
 • stosowanie pozytywnych wzmocnień.

Z kolei na zajęciach z wychowawcą kluczowe będą:

 • aktywność uczniów, 
 • stosowanie zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • zachowanie autorytetu nauczyciela,
 • zachęcanie uczniów do wzmożonego wysiłku,
 • angażowanie wszystkich uczniów, 
 • stosowanie pozytywnego wzmocnienia.
notatka-pohospitacyjna-przyklad-wzor
Notatka pohospitacyjna - przykład
17