Wzór wniosek o wydanie notatki policyjnej z interwencji domowej

17 

Jak napisać wniosek o wydanie notatki policyjnej z interwencji domowej i czy w ogóle możliwe jest udostępnienie notatki policyjnej z interwencji? Ponieważ funkcjonariusze policji sporządzając notatkę z interwencji domowej, pełnią rolę pracowników administracyjnych, osoba zainteresowana może ubiegać się o dostęp do takiej notatki.

Dokument traktowany jest bowiem jako zaświadczenie administracyjne potwierdzające dane zajście. Jak uzyskać kopię notatki policyjnej z interwencji domowej?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór wniosku – który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czym jest notatka policyjna i jakie informacje zawiera?

Notatka policyjna to krótki opis zdarzenia, ujęty z perspektywy policjanta. Notatka potwierdza, że dane zdarzenie miało miejsce. Dostarcza też informacji na temat jego przebiegu czy osób, które brały w nim udział.

Notatka policyjna ma istotne znaczenie dowodowe. W przypadku notatki ze zdarzenia drogowego jest przydatna między innymi w procesie ubiegania się o wypłatę odszkodowania.

Natomiast notatka policyjna z interwencji domowej znajduje zastosowanie w sprawach prowadzonych przez sąd rodzinny, na przykład w sprawach dotyczących ustalenia kontaktów z dzieckiem czy odebrania rodzicowi praw rodzicielskich.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w zależności od charakteru zdarzenia, notatka policyjna będzie uwzględniała nieco inne informacje. W przypadku notatki ze zdarzenia drogowego będzie to między innymi:

 • data zdarzenia, miejsce zdarzenia,
 • dane uczestników zdarzenia,
 • opis okoliczności towarzyszących,
 • numery rejestracyjne pojazdów biorących udział w zdarzeniu,
 • numery polis OC uczestników zdarzenia.

Z kolei notatka z interwencji domowej będzie uwzględniała:

 • datę zdarzenia,
 • miejsce zdarzenia,
 • dane policjanta sporządzającego notatkę,
 • opis okoliczności, ze względu na które dokonano interwencji,
 • dane uczestników zdarzenia.

Notatka policyjna to dokument potwierdzający, że zdarzenie miało miejsce. Sporządzając taką notatkę, funkcjonariusze policji są pracownikami administracyjnymi, a sama policja organem administracyjnym. W związku z tym dokument, jakim jest notatka policyjna, to również zaświadczenie administracyjne, pełniące istotną rolę dowodową.

Czy można uzyskać dostęp do notatki z interwencji domowej?

Dostęp do notatki z interwencji policji to dostęp do materiału dowodowego. Przepisy nie przewidują natomiast możliwości udostępniania stronom materiału dowodowego, dopóki sprawa nie znajduje się w toku postępowania przygotowawczego. Zgodnie z treścią art. 156 kodeksu postępowania karnego:

W toku postępowania przygotowawczego, stronom, obrońcom, pełnomocnikom  i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie odpisów i kserokopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kserokopie tylko za zgodą prowadzącego postępowanie  przygotowawcze.

Mimo to, osoby zainteresowane mają szansę uzyskać dostęp do notatki z interwencji domowej. Jak zostało wspomniane, taka notatka jest zaświadczeniem administracyjnym, a zgodnie z treścią art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą ubiegać się o wydanie takiego dokumentu ze względu na swój interes prawny.

Należy podkreślić jednak, że policja nie wyda notatki z interwencji każdemu. Dokument zawiera bowiem dane niejawne, objęte ochroną RODO. W uzasadnionych przypadkach wniosek o wydanie odpisu notatki policyjnej z interwencji domowej może złożyć zatem każdy z uczestników zdarzenia – i poszkodowany, i sprawca.

Jak uzyskać odpis notatki policyjnej?

Aby otrzymać dostęp do notatki policyjnej, a dokładniej odpis tego dokumentu, należy złożyć wniosek o wydanie notatki policyjnej z interwencji domowej, adresując go do komendanta policji – tej jednostki, której funkcjonariusz sporządził notatkę policyjną z interwencji.

We wniosku trzeba powołać się na treść art. 217 kodeksu postępowania administracyjnego, w brzmieniu:

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie.

Wniosek można przygotować w oparciu o gotowy do wypełnienia druk – wzór wniosek o wydanie notatki policyjnej z interwencji domowej. Pismo powinno uwzględniać bowiem szereg istotnych elementów formalnych, w tym:

 • dane wnioskodawcy wraz z danymi kontaktowymi,
 • oznaczenie adresata wniosku – komendanta policji,
 • oznaczenie zdarzenia, którego dotyczy notatka (miejsce, data, charakter zdarzenia),
 • prośbę o wydanie dokumentu,
 • cel wydania dokumentu – uzasadnienie prośby,
 • podpis wnioskodawcy.

Warto pamiętać też, że wnioskując o wydanie zaświadczenia administracyjnego – w tym również notatki policyjnej – należy wnieść opłatę skarbową w kwocie stałej, równej 17 zł. Potwierdzenie jej opłacenia dołącza się do wniosku o wydanie dokumentu. Opłatę można uiścić przelewem lub w kasie.

Czy policja może odmówić wydania notatki służbowej?

Sposób rozpatrzenia wniosku o wydanie odpisu notatki policyjnej zależy w głównej mierze od uzasadnienia takiej prośby. Należy liczyć się z faktem, że komendant policji rozpatrujący pismo, może odpowiedzieć na nie odmową. Policja nie ma bowiem obowiązku udostępniania swoich notatek służbowych na każdy wniosek osoby zainteresowanej.

Jedynie w przypadku postępowania karnego organ ten zobowiązany jest zapewnić stronom dostęp do materiału dowodowego. Na tym etapie obowiązują już bowiem przepisy kodeksu postępowania karnego.

W większości przypadków prawidłowo sporządzony, opłacony i uzasadniony rzeczowo wniosek powinien skutkować wydaniem odpisu notatki policyjnej, czyli zaświadczenia administracyjnego niezwłocznie, czyli nie później niż w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Termin ten określają przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Warto jednak przygotować się na to, że w praktyce termin ten będzie nieco dłuższy.

W jakich sprawach przydaje się odpis notatki policyjnej ze zdarzenia/interwencji?

Najczęściej, wniosek o wydanie notatki policyjnej dotyczy notatek w sprawie zdarzeń drogowych, jak kolizja czy wypadek. Dokument stanowi materiał dowodowy w procesie ubiegania się o wypłatę odszkodowania.

Notatka policyjna okazuje się przydatna również w innych okolicznościach, na przykład wtedy, kiedy dotyczy interwencji domowej. W takim przypadku potwierdza, że dane zdarzenie miało miejsce, świadczy o częstotliwości takich zdarzeń, opisuje ich przebieg. Notatka z interwencji domowej może okazać się niezbędna w sprawach dotyczących:

 • ustalenia kontaktów z dzieckiem,
 • odebrania, zawieszenia, ograniczenia praw rodzicielskich,
 • przemocy domowej,
 • sporów sąsiedzkich, i tak dalej.

Na koniec

Notatka policyjna to dokument potwierdzający zdarzenie, notatkę policyjną może policja lub strona biorąca udział w zdarzeniu wykorzystać na różne sposoby, np. dołączyć notatkę do sądu w sprawie rozwodowej, notatkę wykorzystać może także podmiot pozapolicyjny, czyli np. ubezpieczyciel.

Wniosek o wydanie zaświadczenia z przeprowadzonej interwencji domowej, aby został uznany przez policję i wywołał oczekiwane skutki, powinien spełniać wymogi podania wskazane w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego i zawierać uzasadnienie.

Aby ułatwić Ci napisanie takiego wniosku, przygotowaliśmy gotowy do pobrania wzór pisma o przesłanie notatki urzędowej dot. interwencji domowej, który pobierzesz na samej górze strony.

Policja to organ administracyjny, zatem jej postępowanie określa Kodeks postępowania administracyjnego (w skrócie: KPA).

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór wniosek o wydanie notatki policyjnej z interwencji domowej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-wniosek-o-wydanie-notatki-policyjnej-z-interwencji-domowej
Wzór wniosek o wydanie notatki policyjnej z interwencji domowej
17