Wniosek rodzica o powtarzanie klasy – wzór

17 

Wniosek rodzica o powtarzanie klasy może dotyczyć dziecka w klasie 1-3, ponieważ na tym etapie edukacji każde dziecko otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej bez względu na swoje wyniki w nauce. Powtarzanie klasy na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma związek z faktem, że dziecko nie radzi sobie z przyswajaniem wiedzy tak, jak jego rówieśnicy. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku rodzica o powtarzanie klasy – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak uzasadnić wniosek rodzica o powtarzanie klasy?

Uczeń z klasy 1-3 szkoły podstawowej może powtarzać klasę na wniosek lub za zgodą rodziców. Pismo w tej sprawie należy kierować do rady pedagogicznej. Można sporządzić je natomiast w oparciu o wzór wniosku rodzica o powtarzanie klasy. Podanie wymaga odpowiedniego uzasadnienia. Przyczyną pozostawienia ucznia w tej samej klasie może być natomiast:

  • zły stan zdrowia dziecka i częste opuszczanie zajęć,
  • spowolniony rozwój emocjonalny, spowodowany na przykład traumatycznym doświadczeniem, itd.

Warto wspomnieć, że wniosek o powtarzanie klasy przez ucznia może złożyć nie tylko rodzic, ale też wychowawca klasy. Pismo rozpatruje rada pedagogiczna, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele. Celem powtarzania klasy przez dziecko jest nadrobienie zaległości, które mogłyby pogłębić się na kolejnych etapach edukacji. 

Czy warto złożyć wniosek rodzica o powtarzanie klasy?

Przygotowanie wniosku rodzica o powtarzanie klasy jest trudne. Taką decyzję podejmuje się jednak dla dobra dziecka. Chociaż powtarzanie klasy może stać się przyczyną stygmatyzacji ucznia w środowisku szkolnym i poza nim, to często pozwala mu uniknąć dalszych problemów na kolejnych etapach edukacji.

Jeśli powtarzanie klasy jest uzasadnione, nie należy wstrzymywać się przed taką decyzją. Powtarzanie roku pozwoli dziecku przezwyciężyć niepowodzenia szkolne, a także dostrzec i zniwelować problemy, które wpływają negatywnie na jego rozwój.

Mogą to być między innymi specyficzne trudności w uczeniu się, nadwrażliwość na bodźce, trudna sytuacja rodzinna, zaburzenia mowy, wzroku i słuchu, a także nadpobudliwość czy niedojrzałość emocjonalna. Dziecko z takimi problemami powinno zostać objęte pomocą poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

wniosek-rodzica-o-powtarzanie-klasy-wzor
Wniosek rodzica o powtarzanie klasy - wzór
17