Uzasadnienie niepromowania ucznia w edukacji wczesnoszkolnej – wzór

17 

Co do zasady, uczniowie klas 1-3 otrzymują promocję do klasy programowo wyższej bez względu na swoje wyniki w nauce. W uzasadnionych przypadkach może dojść jednak do niepromowania ucznia w edukacji wczesnoszkolnej, na wniosek rodziców lub wychowawcy klasy. Decyzję w takiej sprawie podejmuje rada pedagogiczna. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór uzasadnienia niepromowania ucznia w edukacji wczesnoszkolnej – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Co stanowi uzasadnienie niepromowania ucznia w edukacji wczesnoszkolnej?

Pismo uzasadniające fakt niepromowania ucznia do następnej klasy warto przygotować w oparciu o sprawdzony wzór uzasadnienia niepromowania ucznia w edukacji wczesnoszkolnej.

Dokument został opracowany na podstawie między innymi takich aktów prawnych, jak Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

Zgodnie z przepisami, promocji do następnej klasy nie otrzymuje uczeń, który nie rokuje na powodzenie w nauce w klasie programowo wyższej oraz gdy powtórzenie klasy daje nadzieję na uzupełnienie przez dziecko podstawowych kompetencji w zakresie czytania, pisania oraz liczenia.

Decyzja o pozostawieniu ucznia w klasie stanowi formę pomocy – pozwala uczniowi nadrobić zaległości i zapobiega późniejszym niepowodzeniom w starszych klasach. Powtarzanie klasy ma na celu również zapobieganie rozwojowi zaburzeń emocjonalnych, takich jak fobia szkolna czy nerwica szkolna.

Dzięki powtórzeniu klasy dziecko nie ryzykuje niedostosowaniem społecznym wynikającym z braku podstawowych kompetencji edukacyjnych, uniemożliwiających przyswajanie wiedzy na dalszych poziomach edukacyjnych.

Jak wygląda procedura niepromowania ucznia edukacji wczesnoszkolnej?

Uczeń klasy 1-3 może powtarzać rok na wniosek rodziców lub wychowawcy. Taką propozycję wysnuwa się na podstawie obserwacji dziecka i jego postępów. Wychowawca na co najmniej miesiąc przed klasyfikacją roczną informuje rodziców o ewentualnym niepromowaniu dziecka.

Tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym zasięga opinii rodziców, a decyzję ostateczną w sprawie podejmuje rada pedagogiczna, która zatwierdza lub nie zatwierdza większością głosów propozycję niepromowania ucznia.

uzasadnienie-niepromowania-ucznia-w-edukacji-wczesnoszkolnej-wzor
Uzasadnienie niepromowania ucznia w edukacji wczesnoszkolnej - wzór
17