Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego – wzór

17 

Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego należy kierować do Dyrekcji Szkoły. Dołączenie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej nie jest wymagane, gdyż zastępuje je orzeczenie o niepełnosprawności (dołączone do dokumentacji szkolnej ucznia).

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór wniosku o wydłużenie etapu edukacyjnego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Kto może wykorzystać wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego?

Wzór wniosku o wydłużenie etapu edukacyjnego wykorzystać może rodzic ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozwiązanie to zastępuje opcję powtarzania klasy.

W zależności od etapu edukacyjnego okres edukacyjny można przedłużyć w ten sposób o rok lub nawet o dwa lata. Prawo do wydłużenia etapu edukacyjnego ma każdy uczeń niepełnosprawny, niezależnie od szkoły, do której uczęszcza.

Wydłużenie etapu edukacyjnego polega na proporcjonalnym zwiększeniu wymiaru godzin obowiązkowych zajęć oraz czasu nabywania wiedzy i umiejętności przez dziecko.

Jak napisać wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego?

Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego bazuje na przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół. Pismo może przygotować rodzic ucznia, wychowawca lub jeden z nauczycieli.

W treści takiego wniosku należy podać dokładne dane ucznia, który ma mieć przedłużony dany etap edukacji. Konieczne jest także uzasadnienie prośby o wydłużenie etapu edukacyjnego. Warto wiedzieć, że potrzeba przedłużenia okresu nauki musi bazować na opinii zespołu prowadzącego z uczniem zajęcia.

Istotne jest także przygotowanie uzasadnienia związanego z rozpoznaniem u ucznia znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej. 

Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego należy składać w terminie do 2 tygodni przed zaplanowaną radą klasyfikacyjną. Prawo do wydłużenia etapu edukacyjnego przysługuje uczniom:

  • niesłyszącym i słabosłyszącym,
  • niewidomym i słabowidzącym, 
  • z niepełnosprawnością ruchową, 
  • z autyzmem,
  • z zespołem Aspergera,
  • z upośledzeniem umysłowym.

Decyzję o wydłużeniu etapu edukacyjnego podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu opinii zespołu, który planuje i koordynuje udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

wniosek-o-wydluzenie-etapu-edukacyjnego-wzor
Wniosek o wydłużenie etapu edukacyjnego - wzór
17