Kategoria:

Zadośćuczynienie / Odszkodowanie / Nawiązka
Na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów prawa karnego zadośćuczynienie za doznaną krzywdę występuje jako jeden ze środków karnych (wraz z obowiązkiem naprawienia szkody). Możliwość uzyskania zadośćuczynienia nie jest uzależniona od rodzaju przestępstwa, z którego krzywda, jakiej doznał pokrzywdzony, wynika. Jeżeli zatem zdarzenie, z powodu którego doznaliśmy krzywdy, jest równocześnie jakimkolwiek opisanym w kodeksie karnym przestępstwem, możemy liczyć na...
Read More
Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego Zgodnie z art.  177 Kodeksu karnego kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa spowodowania...
Read More
Mało który pokrzywdzony jeszcze wie i korzysta z możliwości uzyskania od Skarbu Państwa z tytułu doznania skutków popełnienia przestępstwa świadczenia pieniężnego zwanego państwową kompensatą dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jak wyjaśnimy w dalszej części artykułu, kompensata obejmuje naprawienie niektórych szkód majątkowych, nie obejmuje zadośćuczynienia za powstałą na skutek przestępstwa krzywdę (szkodę niemajątkową). Jaki pokrzywdzony może starać się o uzyskanie państwowej rekompensaty dla...
Read More