Kategoria:

Prawo cywilne
Poniżej przykłady istotnych wypowiedzi sądów powszechnych w sprawach sądowych dotyczących spraw o wydziedziczenie. Obiektywne przesłanki, aby wydziedziczyć Dla zasadności wydziedziczenia nie ma decydującego znaczenia wola spadkodawcy, lecz obiektywne istnienie ściśle przewidzianych przez ustawodawcę w art. 1008 k.c. podstaw wydziedziczenia. Przyczyna wydziedziczenia konkretnie w testamencie Wydziedziczenie pozostaje nieskuteczne, jeżeli jego przyczyna nie wynika z treści testamentu...
Read More
Przepisy o wyłączeniu sędziego regulują sytuacje, gdy ze względu na związek z przedmiotem bądź podmiotamipostępowania nie powinien on brać udziału w sprawie. Artykuł 48 kpc określa enumeratywnie przesłanki wyłączenia sędziego z mocy ustawy. Kiedy sędzia jest wyłączony od rozpoznania sprawy cywilnej z mocy samej ustawy? Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy: 1) w sprawach, w których jest stroną...
Read More
Spis treści: Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania?Wypowiedzenie umowy najmu a wiek najemcyForma pisemna wypowiedzenia umowy najmu! Jak wypowiedzieć umowę najmu mieszkania? Kwestię tego, kiedy wypowiedzenie umowy najmu mieszkania będzie skuteczne, czyli zgodne z przepisami, reguluje ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Przewidziano kilka sytuacji, w których wynajmujący nabywa...
Read More
Przestępstwo spowodowania wypadku drogowego Zgodnie z art.  177 Kodeksu karnego kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała ciała lub rozstrój zdrowia trwający dłużej niż 7 dni podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli pokrzywdzonym jest wyłącznie osoba najbliższa, ściganie przestępstwa spowodowania...
Read More
W dzisiejszym wpisie poddamy analizie przesłanki odpowiedzialności za przestępstwo stosowania przemocy lub groźby bezprawnej wobec funkcjonariusza publicznego (art. 224 § 2 Kodeksu karnego). Czynność sprawcza polega na stosowaniu przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo przybranej mu do pomocy osoby do podjęcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. Przedmiotem wykonawczym przestępstwa jest funkcjonariusz publiczny lub przybrana...
Read More
Od czasu do czasu zdarza się sytuacja, w której zachowanie jednego z małżonków ujawnione w sprawie o rozwód narusza porządek domowy i jest tak bardzo rażąco naganne, że uniemożliwia wspólne zamieszkanie. Sytuacja taka – udowodniona w sprawie – stanowi podstawę do orzeczenia przez sąd eksmisji w wyroku rozwodowym. W praktyce sądowej przyjęto w szerokim zakresie dopuszczalność orzekania w takich przypadkach o eksmisji...
Read More
Stosownie do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, zasadą jest, że orzekając rozwód sąd orzeka także o tym, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Dla orzeczenia, że któryś z małżonków jest winny lub współwinny rozkładu pożycia, jest niezbędne ustalenie, że zostały przez niego naruszone obowiązki małżeńskie. Obowiązki te zostały również określone w kodeksie rodzinnym i...
Read More
Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku sądu II instancji Pierwszą czynnością jaką należy wykonać to złożenie w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia orzeczenia sądu II instancji wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia tego wyroku. Aktualnie opłata sądowa od wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku wynosi 100 zł. Zastępowanie strony przez adwokata / radcę prawnego W postępowaniu przed Sądem...
Read More
Kiedy przysługuje skarga na czynności komornika? Skarga ma charakter nielimitowany. Strona może ją złożyć zawsze, gdy uzna, że działalność komornika w toku postępowania jest wadliwa. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego podkreślić należy, że do uznania wadliwości czynności komornika nie jest konieczne ustalenie, że komornik świadomie naruszył przepisy prawne, wystarczy stwierdzenie obiektywnej nieprawidłowości tej czynności. Podkreślić...
Read More
Skarga pauliańska zabezpiecza interesy wierzyciela w wypadku nielojalnego, nieuczciwego postępowania dłużnika. To uprawnienie wierzyciela do zakwestionowania skuteczności takiej czynności dłużnika (np. umowy), która jest dla wierzyciela niekorzystna. Innymi słowy jest to ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Często bowiem zdarza się tak, że zanim wierzyciel zaopatrzy się w tytuł egzekucyjny i będzie mógł prowadzić egzekucję komorniczą z majątku...
Read More
Przegląd orzecznictwa sądowego i fragmentów wypowiedzi sadów w sprawach dotyczących skargi pauliańskiej. Za bezduszność używanego tutaj języka prawniczego z góry przepraszamy. Jednakże jest to niezbędne, aby zaprezentować sposób rozumowania sądu w danej sprawie oraz aby unaocznić pewne trudności związane z prowadzeniem sprawy dotyczącej skargi pauliańskiej i szczególną ostrożność w zakresie dowodzenia faktów. Poczuj się jak prawnik,...
Read More
Dla stwierdzenia niewypłacalności dłużnika nie jest konieczne wszczęcie postępowania egzekucyjnego i wykazanie jego nieskuteczności, aby skarga pauliańska mogła być zgłoszona w sądzie. Wierzyciel może wykazywać niewypłacalność dłużnika za pomocą wszelkich dowodów, a nie tylko poprzez przeprowadzenie nieskutecznej egzekucji. Nie jest także konieczne wykazanie, że nastąpiło ogłoszenie upadłości dłużnika. Niewypłacalność może zostać wykazana wykazem majątku złożonym przez dłużnika...
Read More
Co i od kiedy się zmieniło w sprzedaży konsumenckiej? 25 grudnia 2014 r.  weszła w życie Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, która dokonała istotnych zmian w tzw. sprzedaży konsumenckiej. Poza pojawieniem się nowego akt prawnego – samej ustawy o prawach konsumenta, oraz uchylenia wcześniejszych ustaw – ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności...
Read More
Zadawanie uderzeń w tak newralgiczne miejsce, jakim jest głowa człowieka, jest równoznaczne z narażeniem na niebezpieczeństwo, o jaki mowa w art. 158 § 1 kodeksu karnego (bójka, pobicie). Zachowanie to, w połączeniu ze sposobem i miejscem zadawania uderzeń oraz wykorzystaniem kolby metalowego pistoletu pneumatycznego, przemawia za przyjęciem narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo skutku co najmniej określonego...
Read More
Spis treści: W jaki sposób pojawia się świadek w procesie karnym?Wniosek o powołanie świadka w sprawie karnej wzórObowiązek stawiennictwa świadka na wezwanie sąduKto nie może być przesłuchany jako świadek w sprawie karnej?Od jakich świadków nie odbiera się przyrzeczenia przed przesłuchaniem w postępowaniu karnym?Jakie są etapy przesłuchania świadka czyli od czego rozpoczyna się przesłuchanie świadka w...
Read More
Odpowiedzialność menedżera za działanie podejmowane np. na szkodę spółki mogą dotyczyć zarówno odpowiedzialności na gruncie cywilnoprawnym, jak i karnomaterialnym. Zagadnienie to jest o tyle istotne, że często w praktyce zdarza się, że zobowiązania zaciągnięte przez przedsiębiorców, którzy wskutek tych działań stali się niewypłacalni, w rzeczywistości zaciągają jednoosobowo menedżerowie, głównie w wyniku przekroczenia postanowień wewnętrznych regulaminów, statutów czy innych wewnętrznych zarządzeń....
Read More
Podstawowe informacje o przestępstwie narażenia człowieka na zarażenie (art. 161 kodeksu karnego) Karalność narażenia innego człowieka na zarażenie niektórymi rodzajami chorób jest wyrazem szczególnej ochrony ludzkiego zdrowia i życia. Przewidziana w Kodeksie karnym ochrona przed zarażeniem jest tak daleko idąca, że nie dotyczy jedynie zarażenia chorobą, ale już bezpośredniego narażenia innego człowieka na zarażenie chorobą....
Read More
Odpowiedzialność za przestępstwo niszczenia mienia przewidziano w art. 288 Kodeksu karnego. Za przestępstwo odpowiada ten, kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku. Jak rozumieć czym jest niszczenie czy uszkadzanie mienia? Zniszczenie rzeczy to jej unicestwienie lub inne zmiany w strukturze rzeczy, powodujące, że rzecz przestaje należeć do rodzaju, do którego należała przed zniszczeniem. Uszkodzenie to...
Read More
Rozbój To przestępstwo przeciwko mieniu, które jest skierowane także przeciwko wolności, zdrowiu i nietykalności cielesnej człowieka. Art. 280 Kodeksu karnego. § 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. § 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje...
Read More
Przestępstwo udaremniania zaspokojenia wierzycieli (art. 300 Kodeksu karnego) Art.  300 Kodeksu karnego §  1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. §  2. Kto, w celu...
Read More
1 2 3 4 8