Kategoria:

Zniesławienie / Znieważenie
Zniesławienie/pomówienie – w sprawie karnej czy cywilnej? Do pewnego stopnia wybór właściwej ścieżki dochodzenia ochrony swoich praw spoczywa na osobie dochodzącej ochrony. Warto jednak wiedzieć, jakie możliwości daje prawo karne a jakie cywilne osobie dochodzącej ochrony za naruszenie dóbr osobistych / pomówienie / zniesławienie. W pierwszej kolejności ludziom wydaje się, że wyrok karny skazujący w...
Read More
Zniewaga Przestępstwo zniewagi polega na użyciu słów obelżywych lub sformułowanie zarzutów obelżywych lub ośmieszających, postawionych w formie niezracjonalizowanej. O uznaniu określonych sformułowań za „znieważające” decydują w pierwszym rzędzie ogólnie przyjęte normy obyczajowe. Art.  216 Kodeksu karnego stanowi: 1.  Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby...
Read More
Jakiej ochronie podlega nauczyciel? Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym. W związku z tym zakres ochrony nauczyciela określają przepisy Kodeksu karnego. Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym uregulowane są w rozdziale XXIX kodeksu karnego –...
Read More