Kategoria:

Zniesławienie / Znieważenie
Spis treści: Pozew o zniesławienie wzórZniesławienie/pomówienie – w sprawie karnej czy cywilnej?Zniesławienie / pomówienie w prawie karnymKiedy dojdzie do zniesławienia/pomówienia w rozumieniu prawa karnego?Pomówienie a prawo do swobody wypowiedzi, prawo do krytykiZniesławienie w sprawie karnej – wpływ na sprawę cywilną Zniesławienie/pomówienie – w sprawie karnej czy cywilnej? Do pewnego stopnia wybór właściwej ścieżki dochodzenia ochrony...
Read More
Zniewaga Przestępstwo zniewagi polega na użyciu słów obelżywych lub sformułowanie zarzutów obelżywych lub ośmieszających, postawionych w formie niezracjonalizowanej. O uznaniu określonych sformułowań za „znieważające” decydują w pierwszym rzędzie ogólnie przyjęte normy obyczajowe. Art.  216 Kodeksu karnego stanowi: 1.  Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby...
Read More
Jakiej ochronie podlega nauczyciel? Zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie karnym. W związku z tym zakres ochrony nauczyciela określają przepisy Kodeksu karnego. Przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym uregulowane są w rozdziale XXIX kodeksu karnego –...
Read More