Program naprawczy w szkole – wzór

17 

Program naprawczy w szkole opracowywany jest po przeprowadzeniu egzaminów, na przykład ośmioklasisty. Jeśli wyniki uczniów są bardzo słabe, organ nadzoru pedagogicznego może zlecić dyrektorowi szkoły opracowanie programu naprawczego.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór programu naprawczego w szkole – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Na czym opiera się program naprawczy w szkole?

O sporządzeniu programu naprawczego w szkole może zadecydować uzyskanie niskich wyników z egzaminu przez większość uczniów danej placówki oświatowej. W takiej sytuacji szkoła powinna:

  • przeprowadzić analizę wyników egzaminu, ponieważ są one wskaźnikami efektywności nauczania,
  • sformułować wnioski oraz rekomendacje,
  • zorganizować procesy edukacyjne z uwzględnieniem sformułowanych wniosków i rekomendacji. 

Właśnie te działania stanowią podstawę opracowania przykładowego programu naprawczego w szkole, czyli planu służącego podniesieniu jakości procesów edukacyjnych w placówce.

Decyzję w sprawie opracowania programu naprawczego może podjąć organ nadzoru pedagogicznego, który w takiej sytuacji zleca dyrektorowi szkoły opracowanie takiego programu i przekazuje mu swoje uwagi oraz wnioski, które ten powinien uwzględnić w planie naprawczym.

Jak wygląda program naprawczy w szkole?

Programy naprawcze w szkołach sporządza się zarówno w stosunku do klas, jak i do uczniów (jednoosobowe plany naprawcze). Przyczyną sporządzenia programu naprawczego bywają nie tylko niskie wyniki z egzaminów, ale również inne problemy, np. agresja w klasie.

Każdy plan naprawczy składa się jednak z podobnych elementów, dlatego opracowując dokument można skorzystać z gotowego wzoru programu naprawczego w szkole. Druk uwzględnia:

  • źródła informacji,
  • opis stanu wyjściowego,
  • cele programu naprawczego, 
  • zakładane efekty,
  • treść programu z podziałem na działania dyrektora, nauczycieli, uczniów i rodziców,
  • monitorowanie programu,
  • ewaluację programu.

Treść przykładowego programu naprawczego w szkole zależna będzie zatem przede wszystkim od problemu, jaki dany program naprawczy ma rozwiązywać. W przypadku problemu agresji program może zakładać prowadzenie z uczniami zajęć etyki, realizację specjalnych programów edukacyjnych oraz współpracę z rodzicami. 

program-naprawczy-w-szkole-wzor
Program naprawczy w szkole - wzór
17