Plan naprawczy firmy – wzór – przykład

17 

Jak prawidłowo sporządzić plan naprawczy firmy? Plan naprawczy w odniesieniu do firmy wiąże się z utratą płynności finansowej. Nieprzerwany dopływ środków jest niezbędny, aby przedsiębiorstwo mogło nie tylko funkcjonować, ale też inwestować w swój rozwój.

Kiedy firma traci właściwą płynność finansową, powinna wdrożyć program naprawczy. Jak napisać plan naprawczy firmy?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy przykładowy wzór planu naprawczego firmy, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Czym jest plan naprawczy firmy?

Plan, inaczej program naprawczy firmy, to dokument, który określa działania podejmowane przez przedsiębiorstwo oraz procedury, które mają doprowadzić do poprawy sytuacji firmy. Plan naprawczy ma pomagać przede wszystkim w utracie płynności finansowej czy w innych problemach związanych z finansami. 

Przygotowanie planu naprawczego to trudny i złożony proces, który wymaga posiadania odpowiednich umiejętności, szerokiej wiedzy z zakresu procedur naprawczych i świetnej znajomości rynku.

Zasadniczo, program naprawy firmy powinien skupiać się przede wszystkim na kwestii zarządzania płynnością i należnościami, czyli zmodyfikować proces windykacyjny tak, aby wyeliminować przestoje w spłacaniu zobowiązań przez wierzycieli firmy. Plan ma usprawniać windykację, zmniejszając lub utrzymując jej koszty na tym samym poziomie.

Elementy planu naprawczego firmy

Wiele osób zastanawia się, jak napisać plan naprawczy firmy. Jak zostało wspomniane, nie jest to zadaniem łatwym i nie każdy jest w stanie poradzić sobie z przygotowaniem skutecznego programu.

Warto pamiętać jednak, że plan musi składać się z kilku podstawowych elementów. Pierwszy z nich to opis bieżącej sytuacji firmy, czyli wskazanie, na czym polegają problemy i z czego wynikają.

W dalszej części planu naprawczego należy opisać strategię naprawczą. W tej strategii trzeba zaś odnieść się do wszystkich problemów firmy, proponując odpowiednie ich rozwiązanie.

Przykładowy plan naprawczy firmy może uwzględniać dodatkowo:

 • informacje o ryzyku, jakie niosą za sobą proponowane działania naprawcze,
 • zestawienie kosztów związanych z wdrożeniem działań naprawczych, 
 • opis metod i źródeł finansowania realizacji planu,
 • harmonogram i ostateczny termin wdrożenia środków naprawczych.

Dobrze sporządzony plan musi określać także pożądane rezultaty jego wdrożenia, czyli wskazanie, jakie efekty ma przynieść realizacja planu.

Ponieważ program naprawczy musi przyjmować formę pisemną, warto napisać go w oparciu o nasz gotowy do wypełnienia wzór planu naprawczego firmy. 

Wizerunkowy plan naprawczy firmy

Czasami zdarza się, że plan naprawczy przedsiębiorstwa nie dotyczy wyników finansowych firmy – które są dobre – ale wizerunku przedsiębiorstwa, któremu coś zaszkodziło. Również w takiej sytuacji przygotowuje się plan naprawczy, przy czym jest to wizerunkowy plan naprawczy, mający zapobiec eskalacji problemu i jej skutkom w postaci strat finansowych.

Z reguły, wizerunkowy plan naprawczy obejmuje:

 • odpowiednią strategię komunikacji w mediach społecznościowych,
 • ocenę planów i bieżących działań firmy pod kątem ryzyka pogorszenia wizerunku,
 • komunikację wewnętrzną z elementami employer brandingu,
 • zarządzanie kryzysowe.

Aby plan naprawczy wizerunkowy okazał się skuteczny, konieczne jest właściwe przeszkolenie pracowników. 

Jak napisać plan naprawczy sprzedaży?

Plan naprawczy sprzedaży często sporządzany jest wielokrotnie, ponieważ stale trzeba zmieniać go, ulepszać i dostosowywać do sytuacji panującej na rynku. W przypadku kryzysu proces poprawy wyników sprzedaży należy podzielić na trzy etapy:

 1. diagnoza przyczyny kryzysu,
 2. opracowanie i wdrożenie planu naprawczego,
 3. ocena skuteczności przygotowanego planu naprawczego.

Diagnozowanie przyczyny spadku sprzedaży polega na przygotowaniu tak zwanego lejku sprzedażowego, który pokazuje cały proces sprzedaży – etapy, przez które przechodzą osoby zainteresowane produktem do momentu zakupu.

W ramach diagnozy można wykonać także analizę segmentacji klientów, czyli podziału klientów na mniejsze grupy docelowe. W tym przypadku na jaw mogą wyjść takie problemy, jak nieuwzględnienie wszystkich kluczowych potrzeb klientów i niedopasowanie oferty do tych potrzeb.

Na podstawie takich analiz przygotowuje się plan naprawczy, którego wdrożenie nie zamyka jednak procesu zarządzania sytuacją kryzysową. Konieczne jest zakończenie go analizą skuteczności podjętych działań. Wnioski z analizy pozwalają również zabezpieczyć się przed kolejnym podobnym kryzysem. 

Jak walczyć z kryzysem w firmie krok po kroku?

Kryzys może przydarzyć się każdej firmie, dlatego bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jak należy się z nim rozprawić. Uniwersalnym sposobem na walkę z kryzysem jest restrukturyzacja, która składa się z trzech etapów:

 1. ustabilizowanie sytuacji,
 2. zapewnienie firmie przywództwa, czyli wskazanie osoby, która poprowadzi restrukturyzację,
 3. zadbanie o relacje z klientami, pracownikami, instytucjami finansowymi i dostawcami.

Sytuacja kryzysowa wiąże się dla firmy z wysokim ryzykiem utraty płynności finansowej. Aby uniknąć takich konsekwencji i ustabilizować daną sytuację, należy:

 • przeanalizować wszystkie umowy z instytucjami finansowymi i określić, czy firma jest w stanie uregulować zobowiązania finansowe w wyznaczonych terminach,
 • zaplanować wszelkie wydatki w sposób szczegółowy,
 • w miarę możliwości obniżyć koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Ponieważ restrukturyzacja wiąże się z dużymi zmianami, na czele tego procesu musi stać osoba wykwalifikowana, z umiejętnościami i doświadczeniem przywódczym. Taki „kierownik” restrukturyzacji musi umieć podejmować trudne decyzje, wydawać jasne polecenia, myśleć strategicznie.

Jego głównym zadaniem będzie zarządzanie kryzysem, a tym samym dopilnowanie, by firma porozumiała się ze wszystkimi grupami interesów, a zwłaszcza z instytucjami finansowymi. 

W trakcie restrukturyzacji firma powinna postawić na budowę relacji opartych na wzajemnym zaufaniu. W ramach komunikacji z klientami czy kontrahentami kluczowa będzie więc otwartość i szczerość. 

Plan naprawczy jest ostatnim elementem takiego procesu. Powinien stanowić wynik analizy sytuacji. Jego założenia muszą odnosić się do fundamentalnych problemów firmy, gdyż to właśnie ich wyeliminowanie stanowi gwarancję osiągnięcia sukcesu. 

plan-naprawczy-firmy-wzor-przyklad-pdf-doc
Plan naprawczy firmy - wzór - przykład
17