Kategoria:

Uzgodnienie księgi wieczystej
Czym jest uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i jak sporządzić pismo w tej sprawie? Przepis ustawy o księgach wieczystych i hipotece stanowi, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem obciążenia, lub ograniczenia,...
Read More