Pismo do Organu Prowadzącego w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora

17 

Zgodnie z przepisami prawa oświatowego, “jeżeli w szkole utworzono stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze, powierzenia tych stanowisk i odwołania z nich dokonuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady szkoły oraz rady pedagogicznej”.

Pismo do organu prowadzącego w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora jest więc niezbędne, aby dyrektor mógł zasięgnąć opinii tego podmiotu.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór pisma do Organu Prowadzącego w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jaką rolę pełni opinia organu prowadzącego przy powierzeniu stanowiska wicedyrektora?

Dyrektor ma obowiązek wystosować pismo do organu prowadzącego w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora, gdyż zgodnie z prawem musi on współpracować z organem prowadzącym w zakresie powierzenia takiego stanowiska nauczycielowi. Przepisy nie mówią jednak o tym, ile czasu ma organ prowadzący na wydanie swojej opinii.

Opinia ta nie jest też wiążąca, dlatego nawet w przypadku wydania decyzji negatywnej, dyrektor może powierzyć stanowisko wicedyrektora wybranemu nauczycielowi. Niemniej jednak kierujący placówką nie ma prawa powierzyć stanowiska wicedyrektora dowolnej osobie bez skonsultowania tego z organem prowadzącym.

Przygotowując przykładowe pismo do organu prowadzącego w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora, powinien więc wyznaczyć określony termin na wydanie opinii. Po upływie tego terminu ma prawo powierzyć stanowisko wicedyrektora wybranemu nauczycielowi. 

Jak przygotować pismo do organu prowadzącego w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora?

Dużym ułatwieniem przy sporządzaniu wniosku o opinię jest gotowy do wypełnienia wzór pisma do organu prowadzącego w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora. Druk powołuje się na art. 37 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i zawiera prośbę o wydanie pisemnego stanowiska organu prowadzącego w sprawie powołania wicedyrektora szkoły.

Pismo musi zawierać termin na dokonanie tej czynności. Do wniosku dołącza się kopię dyplomu nauczyciela powoływanego na stanowisko wicedyrektora, opinię Rady Pedagogicznej, a także zgodę kandydata na przyjęcie stanowiska wicedyrektora oraz jego życiorys.

pismo-do-organu-prowadzacego-w-sprawie-powierzenia-stanowiska-wicedyrektora
Pismo do Organu Prowadzącego w sprawie powierzenia stanowiska wicedyrektora
17