IPET – wzór wypełniony – Przedszkole

17 

IPET, czyli Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, może zostać stworzony dla dziecka w każdym wieku, w tym również dla dziecka w przedszkolu. Jakie elementy powinien zawierać IPET dla przedszkolaka i jak wypełnić ten dokument?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór IPET dla dziecka w Przedszkolu – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jakie elementy zawiera IPET przedszkole?

Wzór IPET przedszkole musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. W zakres takiego dokumentu powinny wchodzić:

 • dane ucznia,
 • dane szkoły, 
 • podstawa opracowania IPET w tym rodzaj dysfunkcji (orzeczenie, opinia poradni PP),
 • określenie celów, jakie mają zostać osiągnięte w ramach pomocy psychologiczno pedagogicznej,
 • określenie zakresu dostosowania wymagań edukacyjnych do ucznia,
 • wskazanie okresu udzielania pomocy,
 • opis rodzaju i zakresu działań nauczycieli i specjalistów,
 • opis form i metod pracy z uczniem,
 • opis zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych,
 • opis współpracy z rodzicami – działań wspierających rodziców,
 • zakres współdziałania z lokalnymi placówkami, np. z poradnią PP.
 • ewaluacja, czyli okresowa ocena podejmowanych działań.

Jak wypełnić wzór IPET przedszkole?

Do wypełnienia wzoru przykładowego IPET-u przedszkole warto wykorzystać przykład wypełnionego wzoru IPET przedszkole. Taki dokument podpowiada, na jakie kwestie należy zwrócić uwagę i co kryje się pod poszczególnymi podpunktami IPET-u.

Przykładowe działania, jakie mogą podejmować nauczyciele i specjaliści wobec dziecka objętego programem to:

 • eliminacja nadmiaru bodźców rozpraszających,
 • dostosowanie form i metod pracy, zasad postępowania z dzieckiem, systemu motywacyjnego, 
 • stworzenie dobrych warunków do uczenia się,
 • maksymalne obrazowanie przedstawianych treści,
 • modelowanie relacji z rówieśnikami,
 • mówienie do dziecka bardzo prostymi zdaniami, itd.

Jeśli zaś chodzi o dostosowanie programu wychowania przedszkolnego do ucznia, to można uwzględnić tutaj:

 • zapewnianie poczucia bezpieczeństwa,
 • udzielanie informacji o efektach pracy,
 • dostrzeganie sukcesów,
 • bazowanie na pozytywnych stronach dziecka,
 • dopasowanie tempa pracy do stanu psychofizycznego,
 • stosowane metod angażujących różne procesy poznawcze,
 • kontrolowanie i motywowanie do pracy,
 • włączenie dziecka do pracy w grupach,
 • utrzymywanie kontaktu wzrokowego przy wydawaniu poleceń.
ipet-wzor-wypelniony-przedszkole
IPET - wzór wypełniony - Przedszkole
17