Kategoria:

Skarga pauliańska
Skarga pauliańska zabezpiecza interesy wierzyciela w wypadku nielojalnego, nieuczciwego postępowania dłużnika. To uprawnienie wierzyciela do zakwestionowania skuteczności takiej czynności dłużnika (np. umowy), która jest dla wierzyciela niekorzystna. Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór skargi Pauliańskiej: Innymi słowy jest to ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Często bowiem zdarza się tak, że zanim wierzyciel zaopatrzy się w tytuł egzekucyjny...
Read More
Przegląd orzecznictwa sądowego i fragmentów wypowiedzi sadów w sprawach dotyczących skargi pauliańskiej. Za bezduszność używanego tutaj języka prawniczego z góry przepraszamy. Jednakże jest to niezbędne, aby zaprezentować sposób rozumowania sądu w danej sprawie oraz aby unaocznić pewne trudności związane z prowadzeniem sprawy dotyczącej skargi pauliańskiej i szczególną ostrożność w zakresie dowodzenia faktów. Poniżej pobierzesz gotowy do...
Read More
Dla stwierdzenia niewypłacalności dłużnika nie jest konieczne wszczęcie postępowania egzekucyjnego i wykazanie jego nieskuteczności, aby skarga pauliańska mogła być zgłoszona w sądzie. Wierzyciel może wykazywać niewypłacalność dłużnika za pomocą wszelkich dowodów, a nie tylko poprzez przeprowadzenie nieskutecznej egzekucji. Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór skargi Pauliańskiej: Nie jest także konieczne wykazanie, że nastąpiło ogłoszenie upadłości dłużnika. Niewypłacalność...
Read More
Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór skargi Pauliańskiej: Przesłankami dla skutecznej skargi pauliańskiej zgodnie z art. 527 KC są: dokonanie przez dłużnika z osobą trzecią czynności prawnej, na skutek której osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową oraz doszło do pokrzywdzenia wierzycieli, działanie dłużnika ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli, oraz wiedza lub możliwość (przy zachowaniu należytej staranności) dowiedzenia się o...
Read More