Przedłużenie terminu udzielenia informacji publicznej – wzór

17 

Możliwość przedłużenia terminu na udzielenie informacji publicznej wynika z art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z treścią tego aktu prawnego: “Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.”

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy wzór przedłużenia terminu udzielenia informacji publicznej, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jak długo czeka się na udzielenie informacji publicznej?

Informacji publicznej udziela się na wniosek osoby zainteresowanej bez zbędnej zwłoki, czyli w ciągu maksymalnie 14 dni. Jeśli urząd ma taką potrzebę, może przedłużyć ten termin do 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. Powinien jednak poinformować o tym wnioskodawcę 

w ciągu 14 dni oraz podać konkretny termin przekazania odpowiedzi. Przedłużenie terminu udzielenia informacji publicznej wymaga uzasadnienia.

Przykładowo, pismo informujące o przedłużeniu terminu udzielenia informacji publicznej będzie uzasadnione, jeśli wnioskodawca domaga się dostępu do szerokiego zakresu informacji, a urząd potrzebuje więcej czasu, aby je zebrać.

Jak uzasadnić przedłużenie terminu udzielenia informacji publicznej?

Należy wiedzieć, że przedłużenie terminu udzielenia informacji publicznej nie powinno być nadużywane i nie może służyć jako sposób na odroczenie obowiązku udostępnienia takiej informacji. Uzasadnieniem konieczności przedłużenia terminu udzielenia informacji publicznej nie mogą być sprawy związane z kosztami przygotowania informacji, czy z brakiem możliwości przygotowania ich zgodnie z wnioskiem.

Katalog przyczyn uzasadniających przedłużenie terminu udzielenia informacji publicznej jest jednak otwarty. Urząd może skorzystać z takiej możliwości między innymi w przypadku, gdy wniosek o udostępnienie informacji publicznej jest nieprecyzyjny i trzeba wyjaśnić jego zakres z wnioskodawcą.

Przykładowe zawiadomienie o przedłużeniu terminu udzielenia informacji publicznej powinno wskazywać także, jakie czynności organ podejmie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania wnioskodawcy.

Uzasadnieniem takiego zawiadomienia nie może być zaś chociażby urlop urzędnika, czy wskazanie na fakt, że wniosek przesłany na skrzynkę mailową trafił do spamu –  nieprawidłowości w organizacji działania organu nie mogą opóźniać realizacji wniosku.

Przedłużenie terminu udzielenia informacji publicznej a odmowa udzielenia informacji publicznej  

Wiele osób zastanawia się, czy po przedłużeniu terminu udzielenia informacji publicznej urząd może odmówić udzielenia informacji, czyli w ogóle jej nie udostępnić. Należy wiedzieć więc, że przepisy nie przewidują wielokrotnego przedłużania terminu na udzielenie informacji publicznej, jednak z drugiej strony wielokrotne przedłużanie terminu jest dopuszczalne pod warunkiem, że suma wszystkich przedłużeń nie przekracza wskazanego dwumiesięcznego terminu.

Poza tym przepisy mówią o udostępnieniu informacji, a nie o realizacji wniosku, zatem można korzystać z tego rozwiązania tylko wtedy, kiedy organ faktycznie udostępnia informację, a nie wtedy, kiedy planuje odmówić przekazania żądanych informacji.

Przedłużanie terminu udostępnienia odpowiedzi musi wiązać się z pracą nad odpowiedzią na wniosek. Organ powinien więc albo wydłużyć termin, albo wezwać wnioskodawcę do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego w uzyskaniu informacji publicznej – nie może łączyć tych czynności.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu udzielenia informacji publicznej należy sporządzić w formie pisemnej.

przedluzenie-terminu-udzielenia-informacji-publicznej-wzor
Przedłużenie terminu udzielenia informacji publicznej - wzór
17