Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera

17 

Zespół Aspergera jest zaburzeniem rozwojowym, które mieści się w spektrum autyzmu. Dziecko z Zespołem Aspregera zachowuje się podobnie do dziecka autystycznego, choć jest w stanie funkcjonować znacznie lepiej w codziennym życiu. Niemniej jednak uczeń z Zespołem Aspregera wymaga dostosowania wymagań edukacyjnych na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera – które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Na czym polega dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera?

Dostosowanie wymagań edukacyjnych przygotowuje się dla konkretnego ucznia w takim zakresie, w jakim wymaga tego dziecko na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dostosowanie powinno dotyczyć form i metod pracy – jedynie w szczególnych przypadkach może ograniczać zakres wiedzy i umiejętności do poziomu podstawowego.

Oznacza to, że dostosowanie wymagań nie powinno prowadzić do obniżenia wymagań poniżej podstawy programowej, gdyż uczeń nie poradzi sobie wtedy na kolejnym etapie edukacyjnym. Dostosowania obejmują:

 • warunki procesu edukacyjnego, 
 • organizację nauczania,
 • zasady sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności.

Głównym celem dostosowań jest wyrównanie szans uczniów z problemami rozwojowymi. W praktyce dostosowanie polega więc na takim zmodyfikowaniu form i metod pracy z dzieckiem, aby umożliwić mu osiągnięcie sukcesu pomimo ograniczeń/trudności/problemów rozwojowych. 

Jakie mogą być przykładowe dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera?

Dziecko z zespołem Aspergera prezentuje zaburzenia komunikacyjne i zaburzenia rozwoju społecznego. W związku z tym przykładowe dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera mogą dotyczyć:

 • zminimalizowania elementów rozpraszających,
 • kierowania indywidualnych poleceń do ucznia,
 • zachowania stałości działań,
 • wyznaczenia dziecku miejsca blisko nauczyciela,
 • używania prostego, jednoznacznego języka,
 • wyjaśniania metafor i przenośni,
 • wcześniejszego uprzedzania dziecka o zmianach,
 • uzupełniania przekazywanych treści rysunkami, zdjęciami, filmami,
 • popierania informacji słownych gestami i mimiką,
 • wydłużania czasu na wykonywanie poszczególnych zadań,
 • dzielenia zadań na kilka części,
 • sprawdzania poziomu zrozumienia czytanego tekstu poprzez zadawanie dodatkowych pytań,
 • umożliwienia dziecku wyciszenia się w spokojnym miejscu w momencie wzburzenia,
 • przypominana o normach i zasadach funkcjonowania w społeczeństwie,
 • unikania aktywności ruchowej związanej z rywalizacją, itd. 

W ramach dostosowania wymagań edukacyjnych dla dziecka z zespołem Aspergera nauczyciel może również przygotować dla ucznia szczegółową instrukcję dnia codziennego.

Taki schemat postępowania powinien obejmować między innymi czynności, jakie uczeń ma wykonywać po usłyszeniu dzwonka, w trakcie przerw oraz po ich zakończeniu. Instrukcja powinna być szczegółowa.

Może uwzględniać na przykład takie polecenia jak:

 • spaceruj po korytarzu,
 • podejdź do kolegi i porozmawiaj z nim o…
 • podejdź do nauczyciela i porozmawiaj z nim o…
 • przygotuj książki do lekcji, itd.

Dokument opisujący dostosowanie wymagań warto przygotować w oparciu o sprawdzony wzór dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera. 

dostosowanie-wymagan-edukacyjnych-dla-ucznia-z-zespolem-aspergera
Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z zespołem Aspergera
17