Dostosowanie wymagań edukacyjnych – wzór

17 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych powinno być skierowane do konkretnego ucznia w takim zakresie, w jakim wymaga tego dane dziecko. Co ważne, dostosowania nie mogą doprowadzić do sytuacji, w której wymagania schodzą poniżej podstawy programowej. W dostosowaniach należy uwzględnić więc taki zakres wiedzy i umiejętności, aby uczeń mógł sprostać wymaganiom na kolejnym etapie edukacyjnym.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór dostosowania wymagań edukacyjnych – które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Na czym polega dostosowanie wymagań edukacyjnych?

Dostosowanie wymagań edukacyjnych wiąże się z pracą z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Informacja o konieczności dostosowania takich wymagań zapisywana jest w zaleceniach od poradni psychologiczno-pedagogicznej jako część orzeczenia lub opinii. Dostosowanie wymagań edukacyjnych stanowi część IPET, czyli Indywidualnego Programu Edukacyjno

Terapeutycznego między innymi dla uczniów ze spektrum autyzmu, z nadpobudliwością psychoruchową, z niepełnosprawnością intelektualną czy z niepełnosprawnością fizyczną. Wymagania edukacyjne opisują, jak należy przeprowadzić ucznia przez wymagania programowe.

Opisuje się je w dwóch kategoriach: wiadomości i umiejętności. Jeśli chodzi o wiadomości, to dotyczą one przede wszystkim zapamiętywania oraz rozumienia. Natomiast w przypadku umiejętności jest to działanie w sytuacjach typowych i nietypowych, problematycznych.

Jak przygotować dostosowanie wymagań edukacyjnych?

Przykładowe dostosowanie wymagań edukacyjnych dotyczy form i metod pracy z dzieckiem. Opracowywanie dostosowania można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy przygotowana jest już lista celów operacyjnych – wymagań edukacyjnych.

Na tej podstawie oraz na podstawie potrzeb danego ucznia należy dopisać dodatkowe informacje o sposobie przeprowadzenia ucznia przez kolejne wymagania edukacyjne, z uwzględnieniem jego trudności (związanych z zaburzeniami, dysfunkcjami).

Do przygotowania takiego dokumentu nauczyciel może użyć uniwersalnego wzoru dostosowania wymagań edukacyjnych, który należy wypełnić w oparciu o orzeczenie/opinię poradni. 

Przykładowe formy dostosowania wymagań edukacyjnych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych polega na sprawdzeniu, jakie są potrzeby ucznia i dopasowaniu metod pracy z nim tak, aby zwiększyć jego szanse na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego. W zależności od problemów dziecka takie przykładowe dostosowanie wymagań edukacyjnych może polegać na ich rozszerzeniu o:

 • udostępnienie uczniowi słownika,
 • wcześniejsze przećwiczenie czynności,
 • wyjaśnienie i zwizualizowanie pojęć,
 • komentarze do slajdów przygotowanej prezentacji,
 • model bryły,
 • częściowo uzupełnioną tabelę,
 • podpisy do ilustracji,
 • wykorzystanie wzoru,
 • podzielenie zadania na mniejsze partie,
 • graficzne rozplanowanie zadania,
 • ustne komentowanie wykonywanych działań,
 • notatkę graficzną,
 • dodatkowe ilustracje,
 • słownik pojęć trudnych przygotowanych przez nauczyciela, itd.

Warto wiedzieć, że dostosowanie wymagań dotyczy etapu nabywania wiedzy i umiejętności oraz sprawdzenia ich po zakończeniu danego działu. Później dziecko powinno wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności już bez dostosowania wymagań edukacyjnych. 

dostosowywanie-wymagan-edukacyjnych-wzor
Dostosowanie wymagań edukacyjnych - wzór
17