Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim

17 

Uczeń z upośledzeniem w stopniu lekkim ma zaburzony poziom spostrzegania, często wybiórczy, co wpływa niekorzystnie na proces syntezy i analizy, powoduje wolniejsze tempo pracy i trudności związane z analizowaniem kształtu czy materiału spostrzeganego przedmiotu. Dzieci z takimi problemami wymagają dostosowania wymagań edukacyjnych na podstawie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jak przygotować dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim – które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Na czym polega dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim?

Głównym celem dostosowania wymagań edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz zapobieganie wtórnym zaburzeniom sfery emocjonalno- motywacyjnej.

Dostosowanie wymagań polega na takim zmodyfikowaniu procesu nauczania, aby umożliwić uczniom z problemami sprostanie wymaganiom edukacyjnym. Obszary dostosowania wymagań edukacyjnych obejmują:

 • warunki procesu edukacyjnego, czyli zasady, metody i formy, środki dydaktyczne,
 • zewnętrzną organizację nauczania,
 • warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności.

Należy pamiętać, że przy dostosowywaniu wymagań edukacyjnych nauczyciel powinien skupiać się przede wszystkim na formach i metodach pracy, unikając – na ile to możliwe – modyfikacji treści nauczania. Ma to na celu umożliwienie dziecku opanowania podstawy programowej w takim stopniu, aby uczeń poradził sobie na kolejnym etapie edukacyjnym.

Jak dostosowuje się wymagania edukacyjne dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim?

Do przygotowania dokumentu opisującego sposób dostosowania wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia nauczyciel może użyć dedykowanego wzoru dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim.

Warto jednak mieć na uwadze, że takie dostosowanie powinno odpowiadać indywidualnym potrzebom i możliwościom ucznia, dlatego wypełniając wzór, należy kierować się informacjami zawartymi w orzeczeniu poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Przykładowe dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim mogą dotyczyć:

 • indywidualnego tempa nauczania,
 • wyznaczania indywidualnych celów,
 • ograniczenia instrukcji słownych na rzecz instrukcji słowno-pokazowych,
 • stosowania wielu powtórzeń udzielanych instrukcji,
 • sprawowania stałego nadzoru nad uczniem,
 • stosowania pochwał, zachęt, nagród,
 • okazywania aprobaty dla podejmowanego wysiłku,
 • okazywania akceptacji, itd. 

Zakres dostosowania wymagań edukacyjnych będzie różnił się w zależności od tego, jakie problemy ma dane dziecko. Najczęściej upośledzenie w stopniu lekkim wiąże się natomiast z:

 • zaburzeniami orientacji przestrzennej,
 • słabą koncentracją uwagi,
 • występowaniem wad wymowy,
 • wolnym tempem pracy,
 • trudnościami w rozpoznawaniu liter,
 • zaburzeniami syntezy i analizy – wzrokowej, słuchowej,
 • brakiem zrozumienia treści zadań tekstowych,
 • zaburzeniami wyobraźni przestrzennej,
 • trudnościami w orientowaniu się w stosunkach czasowych, itd.
dostosowanie-wymagan-edukacyjnych-dla-ucznia-z-uposledzeniem-w-stopniu-lekkim
Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z upośledzeniem w stopniu lekkim
17