Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z Autyzmem – wzór

17 

Uczeń z autyzmem ma wiele problemów w zakresie komunikacji czy interakcji społecznych. Nauczyciele prowadzący zajęcia z takim dzieckiem powinni dostosować wymagania edukacyjne do jego indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, a także możliwości psychofizycznych. Jak przygotować dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z autyzmem?

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia z autyzmem – które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czym jest dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z autyzmem?

Dostosowanie wymagań edukacyjnych ma na celu wyrównanie szans uczniów, którzy ze względu na swoje problemy rozwojowe nie są w stanie poradzić sobie z podstawą programową tak samo, jak inni uczniowie.

Praktyczne dostosowanie wymagań edukacyjnych sprowadza się do stosowania przez nauczyciela wskazówek dotyczących metod i form pracy z uczniem. Zasadniczo, dostosowania obejmują:

 • warunki procesu nauczania,
 • warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności,
 • organizację nauczania.

Wymagania edukacyjne dostosowuje się dla uczniów, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także dla uczniów, którzy nie posiadają takiej opinii/orzeczenia, ale są objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole.

Na czym polega dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z autyzmem?

Jak zostało wspomniane, przykładowe dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z autyzmem ma dotyczyć form i metod pracy z dzieckiem, nie zaś treści nauczania. Dostosowanie wymagań nie powinno prowadzić do obniżenia wymagań poniżej podstawy programowej, gdyż w przeciwnym razie uczeń może nie poradzić sobie na kolejnym etapie edukacyjnym.

Dostosowania opracowuje się indywidualnie, w oparciu o zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. W pierwszej kolejności należy poznać więc symptomy zaburzeń rozwojowych u dziecka z autyzmem, które dotyczą obszaru:

 • komunikacji,
 • interakcji społecznych,
 • stereotypowych wzorców zachowań, aktywności, zainteresowań.

Do opracowania dokumentu można użyć także wzoru dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia z autyzmem, który przygotowaliśmy. 

Przykładowe dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia z autyzmem

Przykład dostosowania wymagań edukacyjnych dla ucznia z autyzmem może polegać na wdrożeniu przez nauczycieli następujących działań:

 • zminimalizowanie/wyeliminowanie elementów rozpraszających,
 • posadzenie dziecka blisko nauczyciela,
 • zachowanie stałości działań edukacyjnych,
 • opracowanie planu zajęć i zapoznanie z nim dziecka (każdego dnia),
 • wyraźne zaznaczanie końca aktywności,
 • kierowanie do dziecka poleceń indywidualnych,
 • używanie prostego języka,
 • wyjaśnianie przenośni, żartów, metafor,
 • stosowanie gestów,
 • uzupełnianie treści lekcji abstrakcyjnych za pomocą zdjęć, rysunków, filmów,
 • wydłużanie czasu na wykonanie konkretnej czynności,
 • sprawdzanie zrozumienia czytanego tekstu poprzez zadawanie dodatkowych pytań,
 • dostosowanie pomocy dydaktycznych do zainteresowań ucznia,
 • unikanie aktywności ruchowej związanej z rywalizacją,
 • umożliwienie dziecku pobytu w spokojnym miejscu w sytuacji wzburzenia, itd.
dostosowanie-wymagan-edukacyjnych-dla-ucznia-z-autyzmem-wzor
Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia z Autyzmem - wzór
17