Dostosowanie wymagań edukacyjnych w Przedszkolu – wzór

17 

Zgodnie z przepisami (rozporządzenie MEN z  2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych) nauczyciel powinien dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, a także do możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie wymagań edukacyjnych odbywa się na podstawie analizy dokumentacji dziecka, jego wytworów, sprawdzianów oraz na bazie konsultacji z innymi nauczycielami i specjalistami.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniające wszystkie formalne wymagania – wzór dostosowania wymagań edukacyjnych w Przedszkolu – które pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Na czym polega dostosowanie wymagań edukacyjnych w przedszkolu?

Głównym celem dostosowania wymagań edukacyjnych jest wyrównanie szans uczniów i zapobieganie wtórnym zaburzeniom w obszarze emocji oraz motywacji. Jest to szczególnie ważne już na etapie edukacji przedszkolnej, ponieważ może mieć ogromny wpływ na funkcjonowanie ucznia na kolejnych etapach nauki.

W praktyce dostosowanie wymagań polega na takiej modyfikacji procesu edukacyjnego, aby uczeń mógł sprostać wymaganiom pomimo swoich problemów i ograniczeń. Przykładowe dostosowanie wymagań edukacyjnych w przedszkolu obejmuje następujące obszary:

 • organizację nauczania, np. posadzenie w pierwszej ławce,
 • warunki procesu edukacyjnego, np. stosowane środki dydaktyczne, metody i formy pracy,
 • warunki sprawdzania poziomu wiedzy i umiejętności, np. inne kryteria oceniania.

Dla jakich dzieci dostosowuje się wymagania edukacyjne w przedszkolu?

Wzór dostosowania wymagań edukacyjnych w przedszkolu można wykorzystać w stosunku do dziecka, które:

 • posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
 • nie posiada opinii ani orzeczenia, ale jest objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych,
 • posiada opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych.

Należy pamiętać, że dostosowania mają dotyczyć przede wszystkim form i metod pracy, a nie treści nauczania. Jeśli dostosowanie ma wpływ na zmianę treści nauczania, nie powinno powodować obniżenia wymagań wobec uczniów z normą intelektualną – nie można doprowadzić do zejścia poniżej podstawy programowej, ponieważ uczeń musi być w stanie poradzić sobie na kolejnym etapie edukacyjnym.

Przykładowe dostosowania wymagań edukacyjnych w przedszkolu

Dostosowanie wymagań edukacyjnych polega na indywidualnym opracowaniu planu pracy z uczniem w oparciu o jego potrzeby. Najczęściej jednak w dostosowaniu uwzględnia się następujące czynności:

 • dzielenie zadań na etapy,
 • wizualizacja treści,
 • wizualizacja poleceń,
 • dzielenie nauki na fragmenty, np. przy zapamiętywaniu wierszy,
 • wykonywanie zadań na konkretnych przykładach,
 • dodatkowe instrukcje,
 • praca z szablonami, schematami zadań,
 • prezentowanie użyteczności przekazywanych treści, itd.

Należy pamiętać, że raz opracowane dostosowanie nie zawsze okazuje się skuteczne. Podczas pracy należy obserwować ucznia i sprawdzać, jak radzi sobie z proponowanymi formami pracy, czy dostosowanie spełnia swoją rolę oraz, czy po zamknięciu danego działu uczeń posługuje się zdobytą wiedzą i umiejętnościami bez dostosowań.

dostosowanie-wymagan-edukacyjnych-w-przedszkolu-wzor
Dostosowanie wymagań edukacyjnych w Przedszkolu - wzór
17