Blog

Zażalenie na zastosowanie bądź przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania

Czym jest przedłużenie tymczasowego aresztowania? Najczęstszym powodem stosowania i przedłużania przez sądy stosowania tymczasowego aresztowania jest przepis, który stanowi, że jeżeli oskarżonemu (podejrzanemu) zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, […]

Zażalenie w sprawie cywilnej

Czym jest zażalenie? 394 k.p.c. Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sądu pierwszej instancji i zarządzenia przewodniczącego, których przedmiotem jest: zwrot pisma wniesionego jako pozew, z którego nie wynika żądanie rozpoznania sprawy; zwrot pozwu; odmowa odrzucenia pozwu; przekazanie sprawy sądowi równorzędnemu lub […]

Zmiana wysokości alimentów (podwyższenie, obniżenie i uchylenie)

Zmiana wysokości alimentów Pozew o obniżenie alimentów lub pozew o podwyższenie alimentów i zawarte w nim żądanie zmiany wysokości alimentów opiera się na treści art. 138 k.r.o., zgodnie z którym w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Wykładnia art. 138 k.r.o. wskazuje, iż ustawodawca pod pojęciem zmiany stosunków rozumie […]

Zniesławienie / Pomówienie – wzór pozwu

Zniesławienie/pomówienie – w sprawie karnej czy cywilnej? Do pewnego stopnia wybór właściwej ścieżki dochodzenia ochrony swoich praw spoczywa na osobie dochodzącej ochrony. Warto jednak wiedzieć, jakie możliwości daje prawo karne a jakie cywilne osobie dochodzącej ochrony za naruszenie dóbr osobistych / pomówienie / zniesławienie. W pierwszej kolejności ludziom wydaje się, że wyrok karny skazujący w […]

Zniewaga / znieważenie

Zniewaga Przestępstwo zniewagi polega na użyciu słów obelżywych lub sformułowanie zarzutów obelżywych lub ośmieszających, postawionych w formie niezracjonalizowanej. O uznaniu określonych sformułowań za „znieważające” decydują w pierwszym rzędzie ogólnie przyjęte normy obyczajowe. Art.  216 Kodeksu karnego stanowi: 1.  Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby […]

Zrzeczenie się dziedziczenia

Zrzeczenie się dziedziczenia przez spadkobiercę ustawowego jest dopuszczalne na podstawie umowy z przyszłym spadkodawcą, z tym że umowa taka w każdym wypadku powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się (dzieci, wnuki), chyba że umówiono się inaczej. Zrzekający się oraz jego zstępni, których obejmuje zrzeczenie się dziedziczenia, zostają wyłączeni od dziedziczenia, […]

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie cywilnej

Postępowanie sądowe jest co do zasady odpłatne, a sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona należna opłata. Zwolnienie od kosztów sądowych jest odstępstwem od tej zasady, w interesie osób najsłabszych ekonomicznie, umożliwiając im realizację konstytucyjnego prawa do sądu. Jak ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie cywilnej? Zwolnienia […]

Umorzenie postępowania karnego w przypadku pojednania się pokrzywdzonego z oskarżonym

Obowiązuje od 1 lipca 2015 roku. Dzisiejszy artykuł przedstawia informacje o nowej podstawie umorzenia postępowania karnego. Zmieniając Kodeks karny z dniem 1 lipca 2015 r., ustawodawca wprowadził do porządku prawnego przepis pozwalający na umorzenie postępowania karnego w wypadku pojednania się pokrzywdzonego z oskarżonym. Postępowanie dotyczące jakich czynów może zostać umorzone? Nowa regulacja pozwala na umorzenie postępowania […]

Umorzenie postępowania karnego z powodu niepoczytalności sprawcy

Może zdarzyć się sytuacja, że osoba podejrzana pomimo dopuszczenia się czynu zabronionego to jednak nie popełnienia przestępstwa, a postępowanie karne zostanie umorzono. Dzieje się tak w przypadku działania sprawcy w warunkach zniesionej poczytalności. Jako podstawę prawną umorzenia postępowania wskazuje się wówczas art. 17 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 31 § […]

Umowa o roboty budowlane

Forma umowy o roboty budowlane i dowodzenie w procesie Zgodnie z art. 648 § 1 Kodeksu cywilnego umowa o roboty budowlane wymaga zachowania formy pisemnej ad probationem (dla celów dowodowych). Oznacza to, że dla ważności tej umowy ustawodawca nie zastrzegł żadnej formy szczególnej, zatem można ją zawrzeć również ustnie lub w sposób dorozumiany. W związku […]

Umowa przedwstępna – wyjaśnienie podstawowych kwestii

Kiedy umowa przedwstępna? Umowę przedwstępną zawieramy wówczas, gdy z pewnych względów nie możemy sfinalizować umowy docelowej tak szybko, jak byśmy tego chcieli. Możemy zabezpieczyć swoje interesy, zawierając tego typu umowę. Umowa przedwstępna z samej istoty tworzy określony stan niepewności co do zawarcia umowy definitywnej. Adwokat wyjaśnia, że przez zawarcie takiej umowy jedna ze stron lub […]

Ustalanie winy w sprawie rozwodowej

Zasadą jest, że sąd w wyroku rozwodowym po przeprowadzeniu sprawy o rozwód ustala, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego. Często bywa tak, że ponosi ją i mąż, i żona, rzadziej – że żadnego winą za to obciążyć nie można. Sąd ma obowiązek nie orzekać o winie tylko wówczas, jeśli oboje małżonkowie zgodnie wnoszą […]

Uwzględnienie stanowiska dziecka w sprawie rodzinnej czyli Co na to dziecko?

W sprawie opiekuńczej dotyczącej małoletniego sąd ma obowiązek zapoznać się z jego stanowiskiem, jeżeli stopień dojrzałości małoletniego na to pozwala i jest to celowe. W każdym takim przypadku sąd rozważa możliwość uwzględnienia rozsądnego życzenia małoletniego, jeżeli jest to zgodne z jego dobrem. Obowiązek ten wynika przede wszystkim z art. 12 Konwencji o prawach dziecka (Dz. U. […]

Uzgodnienie księgi wieczystej – uwagi wprowadzające

Czym jest uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym i jak sporządzić pismo w tej sprawie? Przepis ustawy o księgach wieczystych i hipotece stanowi, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem obciążenia, lub ograniczenia, […]

Uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia

Kiedy spadkobierca może być uznany za niegodnego dziedziczenia? Zgodnie z art.  928 Kodeksu cywilnego spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: 1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; 3) umyślnie ukrył […]

Uzyskanie dochodu przez dziecko a zmniejszenie alimentów

W postępowaniu o zmianę wysokości alimentów, w tym o obniżenie alimentów w pierwszej kolejności koniecznym jest ustalenie, czy nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca wystąpienie z takim żądaniem (art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) a następnie określenie zakresu świadczeń alimentacyjnych (art. 135 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Przez zmianę stosunków uzasadniających obniżenie alimentów, o której mowa w tym przepisie, rozumie się […]

W sprawie o odszkodowanie, zadośćuczynienie wykaż koniecznie związek przyczynowy

Chcąc dochodzić jakiegokolwiek odszkodowania, zadośćuczynienia, czy renty, z jakiegokolwiek tytułu, czy to z tytułu wypadku drogowego, zdarzenia medycznego (błędu lekarskiego), niewykonania umowy, czy nawet w sytuacji żądania w sprawie karnej orzeczenia od sprawcy obowiązku naprawienia szkody zawsze istnieje konieczność wykazania omawianego elementu odpowiedzialności odszkodowawczej, jaką jest związek przyczynowy. Innymi słowy poza samym faktem wykazania winy sprawcy […]

Warunkowe zawieszenie wykonania kary – jak obecnie wygląda?

Co to jest warunkowe zawieszenie wykonania kary? To środek związany z poddaniem sprawcy przestępstwa próbie. Polega na czasowym wstrzymaniu wykonania kary przez wskazany w wyroku sądu okres. Jakich kar dotyczy warunkowe zawieszenie wykonania? Zgodnie z obecną treścią przepisu art. 69 § 1 Kodeksu karnego, zawieszenie wykonania kary dotyczy jedynie kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym roku. […]

Warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności

Z dniem 6 października 2019 r. rządzący kontynuując politykę zaostrzania odpowiedzialności karnej usunęli przepis art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego, który umożliwiał zawieszanie kary pozbawienia wolności, jeśli wcześniej karę odroczono na okres co najmniej roku. Dlatego też przed podjęciem decyzji, co zrobić w swojej sprawie, skonsultuj się z adwokatem i dobierz rozwiązanie odpowiednie dla Twojej sytuacji.  […]

Widzenie z tymczasowo aresztowanym – co warto wiedzieć?

Poniżej odpowiedzi na najczęstsze pytania związane z uprawnieniem tymczasowo aresztowanego do widzeń. Czym jest tymczasowe aresztowanie? Tymczasowe aresztowanie to środek zapobiegawczy związany z pozbawieniem wolności. Może być stosowany wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Tymczasowe aresztowanie jest stosowane tylko wtedy, gdy inny środek zapobiegawczy nie jest wystarczający. Być może […]