Karta tygodniowa praktyk wypełniona Oligofrenopedagogika

17 

Karta tygodniowa praktyk oligofrenopedagogika to jedna z głównych części dziennika praktyk, który służy dokumentowaniu realizowanych zadań. W dzienniku student powinien prowadzić notatki i zapisywać sprawozdania poparte przykładami, jakie zaobserwował w czasie praktyki.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniającą wszystkie formalne wymagania – przykładowo wypełnioną Kartę tygodniową praktyk Oligofrenopedagogiki – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Kupując ten produkt otrzymasz:

 • Wersję edytowalną dziennika
 • Dodatkowo wersję w formacie PDF
 • Łącznie aż 8 stron materiału
Wzór pisma pochodzi z kategorii: , ,
Opis

Jakie zadania programowe ma praktykant oligofrenopedagogiki?

Ponieważ w karcie tygodniowej praktyk oligofrenopedagogiki ujmuje się czynności realizowane przez studenta, należy wiedzieć, że zadania te określa ramowy program praktyk. Najczęściej obejmuje on między innymi:

 • zapoznanie się ze strukturą organizacyjną i zadaniami placówki, w której odbywają się praktyki,
 • poznanie dokumentów prawnych regulujących funkcjonowanie placówki,
 • poznanie typowych stanowisk pracy,
 • zapoznanie się z zakresem zadań i czynności pracowników pedagogicznych w placówce
 • poznanie dokumentacji prowadzonej przez pracowników placówki,
 • zapoznanie się z formami i metodami pracy pedagogicznej w placówce,
 • zapoznanie się z zakresem i formami współpracy placówki z innymi instytucjami.

Jak wyglądają praktyki w ramach studiów podyplomowych oligofrenopedagogika?

Praktyki z zakresu oligofrenopedagogiki mogą być realizowane w przedszkolu, szkole lub oddziale specjalnym, bądź integracyjnym, a także w placówce opiekuńczej, wychowawczej lub terapeutycznej, która realizuje działania na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością lub niedostosowanych społecznie.

Student realizujący takie praktyki ma za zadanie:

 • obserwować zajęcia prowadzone przez pracowników placówki,
 • brać udział w czynnościach prowadzonych przez pracowników pedagogicznych,
 • brać udział w prognozowaniu rozwoju sytuacji,
 • brać udział w podejmowaniu terapii zajęciowej,
 • badać dokumentację prowadzoną przez placówkę,
 • samodzielnie prowadzić zajęcia i czynności wychowawcze pod kierunkiem opiekuna praktyk,
 • sprawować opiekę pedagogiczną nad wychowankiem wskazanym przez opiekuna praktyk.

Czynności te należy uwzględnić w karcie tygodniowej praktyk z oligofrenopedagogiki, którą można opracować na przykładzie naszego wzoru karty tygodniowej praktyk oligofrenopedagogika. 

Jak wypełnić druk przykładowej karty tygodniowej praktyk oligofrenopedagogika?

Karty tygodniowe praktyk tworzą – wraz z innymi arkuszami – dziennik praktyk studenckich oligofrenopedagogika, czyli dokument opisujący przebieg praktyki zawodowej. Na każdej takiej karcie znajduje się tabela z informacjami dotyczącymi:

 • oznaczenia danego tygodnia,
 • dnia i godzin pracy,
 • liczby godzin pracy,
 • wykonywanych zadań wraz z uwagami praktykanta lub z wnioskami dotyczącymi wykonywanej pracy. 

Jeśli chodzi o wykonywane przez praktykanta zadania, to najlepiej zainspirować się tutaj przykładową kartą tygodniową praktyk oligofrenopedagogika, która wyszczególnia między innymi takie czynności, jak:

 • zapoznanie się ze specyfiką szkoły lub placówki, 
 • obserwowanie aktywności poszczególnych uczniów, z uwzględnieniem specyfiki ich zaburzeń i nieprawidłowości rozwojowych, 
 • obserwowanie procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego w grupach wychowawczych,
 • obserwowanie czynności podejmowanych przez opiekuna praktyk,
 • obserwowanie toku metodycznego zajęć,
 • obserwowanie stosowanych przez nauczyciela metod, form pracy i wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, 
 • diagnozowanie dynamiki grupy i sytuacji uczniów w grupie, 
 • samodzielne prowadzenie działań opiekuńczo-wychowawczych,
 • sprawowanie opieki nad grupą w toku spontanicznej aktywności uczniów itd. 
karta-tygodniowa-praktyk-wypelniona-oligofrenopedagogika-przyklad-pdf-doc
Karta tygodniowa praktyk wypełniona Oligofrenopedagogika
17