Wzór pisma do sądu o przymusowe leczenie narkomana

17 

Zagadnienie przymusowego leczenia uzależnienia od narkotyków należy rozpatrywać osobno w stosunku do osób pełnoletnich i niepełnoletnich.

Aby znaleźć odpowiedzi na związane z tym zagadnieniem pytania, warto sięgnąć bezpośrednio do przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii i ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. 

A jak napisać taki wniosek do sądu? dla ułatwienia Ci przygotowania takiego pisma przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wniosek do sądu o przymusowe leczenie narkomana, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Przymusowe leczenie nieletnich 

Przymusowe leczenie narkomana bez jego zgody jest mniej skomplikowane w przypadku osób niepełnoletnich, dlatego z podjęciem odpowiednich działań nie należy zwlekać.

Zgodnie z przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa lub faktycznego opiekuna, a także z urzędu, sąd rodzinny może skierować osobę niepełnoletnią na przymusowe leczenie. 

W przypadku dzieci czy nastolatków (a także dorosłych) czasu przymusowego leczenia odwykowego nie określa się z góry, ale leczenie osób uzależnionych to nie może trwać dłużej niż dwa lata. Jeśli w tym czasie osoba uzależniona ukończy 18 lat, sąd może przedłużyć leczenie na czas niezbędny do osiągnięcia celu leczenia, ale – jak zostało wspomniane – na okres łącznie nie dłuższy niż 2 lata.  

Przymusowe leczenie odwykowe osoby pełnoletniej

Czy możliwe jest natomiast przymusowe leczenie narkomana pełnoletniego? Zasadniczo, przepisy nie dopuszczają takiej możliwości. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r .o przeciwdziałaniu narkomanii, leczenie uzależnienia od narkotyków jest dobrowolne.

Można jednak doprowadzić do ubezwłasnowolnienia osoby uzależnionej. Wniosek o ubezwłasnowolnienie ma prawo złożyć między innymi rodzic narkomana. W postępowaniu o ubezwłasnowolnienie będą brały udział następujące osoby:

 • osoba, której dotyczy wniosek,
 • przedstawiciel ustawowy osoby uzależnionej,
 • małżonek osoby uzależnionej.

Postępowanie obejmuje między innymi wysłuchanie osoby uzależnionej w obecności biegłego psychologa, a niekiedy także psychiatry i neurologa. W tym celu sąd może zadecydować o przymusowym sprowadzeniu takiej osoby na rozprawę. 

W przypadku ubezwłasnowolnienia z powodu narkomanii sąd ma prawo zażądać przedstawienia zaświadczenia z poradni leczenia uzależnień. Wniosek zostanie odrzucony, jeśli jego treść i dołączone dokumenty nie uprawdopodobniają istnienia uzależnienia.

W trakcie postępowania sąd oceni także, czy osoba uzależniona jest zdolna samodzielnego kierowania swoim postępowaniem i do prowadzenia swoich spraw, uwzględniając przy tym jej zachowanie i postępowanie. 

Ubezwłasnowolnienie może być uzasadnione narkomanią, ponieważ w przypadku zaawansowanego uzależnienia, chory nie jest w stanie racjonalnie kierować swoim postępowaniem. Jeśli sąd przychyli się do wniosku o ubezwłasnowolnienie, ośrodek leczenia uzależnień powinien przyjąć narkomana na leczenie bez jego zgody.  

Doprowadzenie na leczenie odwykowe na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Rozwiązaniem innym niż ubezwłasnowolnienie narkomana, który jest osobą pełnoletnią, będzie przymusowe doprowadzenie do leczenia odwykowego na podstawie zapisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

W tym przypadku wniosek o przymusowe leczenie odwykowe narkomana musi wskazywać na to, że zachowanie takiej osoby zagraża bezpośrednio jej własnemu życiu lub zdrowiu, bądź zdrowiu innych osób, a także że osoba uzależniona nie jest zdolna do zaspokajania swoich potrzeb życiowych. 

Zasadniczo, przepisy te dotyczą osób, które mają objawy zaburzeń psychicznych. Jednak silne uzależnienie można uznać za chorobę umysłową, zwłaszcza że prowadzi ono do zaburzeń tego rodzaju. Przymus bezpośredni wobec narkomanów można stosować również w przypadku, kiedy osoby te:

 • dopuszczają się zamachu przeciwko życiu lub zdrowiu własnemu, lub innej osoby, a także przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, lub
 • w sposób gwałtowny niszczą lub uszkadzają przedmioty znajdujące się w ich otoczeniu, lub
 • poważnie zakłócają, czy też uniemożliwiają funkcjonowanie podmiotu leczniczego udzielającego świadczenia zdrowotnego w zakresie pomocy psychiatrycznej. 

Jak napisać wniosek o przymusowe leczenie odwykowe?

Pismo do sądu o przymusowe leczenie narkomana w odpowiednim zakładzie opieki zdrowotnej mogą złożyć między innymi osoby bliskie osoby nieletniej. Dokument ten jest stosunkowo prosty, choć musi spełniać wymogi określone dla pism kierowanych do sądu. W uzasadnieniu należy oprzeć się natomiast na opiniach biegłych, na przykład pedagogów, lekarza czy kuratora rodzinnego. 

Dokument najłatwiej jest sporządzić w oparciu o wzór pisma do sądu o przymusowe leczenie narkomana, wypełniając go danymi osobowymi, a także własnym uzasadnieniem. Argumenty, na jakie warto się powołać to między innymi:

 • fakt zażywania środków odurzających przez dziecko,
 • utrudniony kontakt z dzieckiem,
 • sprawianie trudności wychowawczych w domu i w szkole.

Warto być przygotowanym na to, że postępowanie tego typu trwa długo. Sąd może zlecić kuratorowi przeprowadzenie wywiadu w miejscu zamieszkania dziecka, a specjalistom sądowym wystawienie opinii.

Na koniec wyda natomiast orzeczenie. Jeżeli będzie ono przychylne, sąd znajdzie odpowiednią dla dziecka placówkę na detoks narkotykowy. Najczęściej jest to ośrodek zamknięty położony najbliżej miejsca zamieszkania małoletniego.

Jak natomiast przygotować wniosek o leczenie odwykowe osoby pełnoletniej? Jak zostało wspomniane, pismo w sprawie podjęcia leczenia odwykowego przygotowuje się na podstawie zapisów ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Wniosek należy kierować do prokuratury rejonowej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania narkomana, bądź do właściwego Sądu Rejonowego.

Z pismem może wystąpić:

 • przedstawiciel ustawowy, 
 • małżonek, 
 • krewny w linii prostej, 
 • rodzeństwo,
 • osoby sprawujące nad daną osobą opiekę faktyczną.

Dokument najlepiej sporządzić w oparciu o nasz gotowy wzór wniosku o skierowanie na leczenie odwykowe. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające uzależnienie, czyli np. orzeczenie psychiatry, uzasadniające konieczność poddania osoby uzależnionej leczeniu przymusowemu. 

Warto wiedzieć, że sąd wydaje orzeczenie o obowiązku leczenia odwykowego w przypadku zaistnienia łącznie dwóch przesłanek:

 • medycznej ( np. w przypadkach nałogowego używania alkoholu),
 • społecznej, która wskazuje na postępujące negatywne skutki uzależnienia, np. na rozkład relacji rodzinnych. 

Nawet jeśli osoba uzależniona przestanie zażywać narkotyki przed wydaniem rozstrzygnięcia lub przestanie swoim zachowaniem negatywnie wpływać na otoczenie, nie będzie to wpływać na zasadności żądania orzeczenia obowiązku poddania jej leczeniu odwykowemu.

Leczenie przymusowe narkomana z urzędu 

O przymusowym leczeniu narkomana można mówić również w przypadku osób uzależnionych skazanych za przestępstwo związane z używaniem środków odurzających.

Jeśli wykonanie kary pozbawienia wolności zostanie zawieszone, sąd zobowiąże skazanego do poddania się leczeniu w odpowiedniej placówce. Z kolei w przypadku, kiedy wykonanie kary nie zostanie warunkowo zawieszone, sąd może też skierować skazanego na leczenie przed odbyciem kary. 

Przymusowe leczenie narkomana może nastąpić też w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności wymierzonej skazanemu. W tym przypadku będzie ono odbywało się na wniosek dyrektora zakładu karnego, skierowany do sądu penitencjarnego.

Całą procedurę leczenia osób uzależnionych od narkomanii prześledzisz w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

wzor-pisma-do-sadu-o-przymusowe-leczenie-narkomana
Wzór pisma do sądu o przymusowe leczenie narkomana
17