Wniosek o uchylenie obowiązku leczenia odwykowego – wzór

17 

Zgodnie z przepisami, aby sąd skierował alkoholika na leczenie odwykowe, spełniona musi zostać tak zwana przesłanka społeczna. Leczenie odwykowe będzie uzasadnione, jeśli osoba uzależniona od alkoholu powoduje na przykład demoralizację małoletniego lub przyczynia się do rozkładu życia rodzinnego.

Jeżeli osoba, której dotyczy postanowienie o przymusowym leczeniu odwykowym, nie zgadza się z takim wyrokiem, może złożyć apelację. Ma też prawo wnieść wniosek o uchylenie obowiązku leczenia odwykowego, jeśli podjęła dobrowolną terapię.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia gotowego pisma w tej sprawie przygotowaliśmy wzór wniosku o uchylenie obowiązku leczenia odwykowego, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kiedy sąd orzeka o przymusowym leczeniu odwykowym?

Jak zostało wspomniane, nie wystarczy udowodnić przed sądem, że dana osoba jest alkoholikiem, aby wydane zostało postanowienie o leczeniu przymusowym. Zgodnie z treścią art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, konieczne jest także spełnienie innych przesłanek, tak zwanych przesłanek społecznych.

Przymusowe leczenie odwykowe orzeka się w przypadku, kiedy alkoholik – w związku z nadużywaniem alkoholu:

 • powoduje demoralizację nieletnich,
 • powoduje rozkład życia rodzinnego,
 • systematycznie zakłóca spokój i porządek publiczny,
 • uchyla się od zaspokajania potrzeb rodziny.

Alkoholika na leczenie odwykowe kieruje się na wniosek. Sąd rejonowy, właściwy dla miejsca zamieszkania lub pobytu takiej osoby, wszczyna postępowanie na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych lub na wniosek prokuratora. Oba organy działają z kolei najczęściej na wniosek rodziny osoby uzależnionej.

Taki wniosek wszczyna procedurę obejmującą między innymi specjalistyczne badanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. Na tym etapie możliwe jest jeszcze wycofanie wniosku o przymusowe leczenie odwykowe, o ile wnioskodawca przygotuje w tej sprawie odpowiednie pismo z uzasadnieniem.

Nie oznacza to jednak, że wycofanie wniosku zatrzyma bieg sprawy, ponieważ w zależności od sytuacji Zespół Interdyscyplinarny może prowadzić działania dalej, zgodnie ze swoimi kompetencjami. 

Obrona przed sądem

Rodzina osoby uzależnionej może złożyć albo wniosek do prokuratury o przymusowe leczenie odwykowe, albo wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nie ma możliwości wniesienia takiego wniosku bezpośrednio do sądu.

Po tym jak prokuratura lub gmina przekaże wniosek wraz ze zgromadzoną dokumentacją, sąd będzie dążył do ustalenia, czy wskazana osoba:

 • jest uzależniona od alkoholu, czyli spełnia medyczną przesłankę przymusowego leczenia odwykowego,
 • spełnia przesłanki społeczne leczenia odwykowego.

Osoba, której dotyczy przymusowe leczenie, może sprzeciwić się zarówno pierwszej, jak i drugiej przesłance. Jeśli nie jest uzależniona od alkoholu lub gdy podjęła już leczenie dobrowolne, może złożyć zarzuty do opinii biegłego.

Jeżeli zaś chodzi o spełnienie przesłanki społecznej, to należałoby dążyć do ustalenia, że osoba, której dotyczy wniosek:

 • nie powoduje demoralizacji nieletnich,
 • nie doprowadza do rozkładu życia rodzinnego,
 • nie uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
 • nie zakłóca spokoju ani porządku publicznego. 

Co ważne, wystarczy wykazać, że nawet w przypadku zaistnienia takich sytuacji, nie doprowadziło do nich nadużywanie alkoholu, lecz inny niezwiązany z uzależnieniem powód.

Sprawa o przymusowe leczenie odwykowe może zakończyć się postanowieniem:

 • oddalającym wniosek o leczenie,
 • orzekającym leczenie w trybie stacjonarnym,
 • orzekającym leczenie w trybie ambulatoryjnym

Co jeśli osoba, której dotyczy postanowienie, nie zgadza się z takim wyrokiem?

Apelacja

Odmowa przymusowego leczenia odwykowego nie wystarczy, aby sąd zmienił postanowienie o leczeniu odwykowym. Strona postępowania może bronić się przed takim wyrokiem poprzez złożenie apelacji w terminie 14 dni. Apelację od obowiązku poddania się leczeniu składa się do sądu okręgowego. Aby móc wnieść takie odwołanie, należy uzyskać wcześniej uzasadnienie wyroku za opłatą w kwocie 100 zł. 

W przypadku, kiedy termin na złożenie apelacji minął lub gdy okazała się ona nieskuteczna, wyrok stanie się prawomocny i będzie podlegał wykonaniu, a to oznacza, że osoba uzależniona otrzyma wezwanie do stawienia się na leczenie. Sąd będzie więc sprawdzał, czy osoba, której dotyczy obowiązek leczenia, realizuje ten obowiązek poprzez:

 • przesłanie zapytań do ośrodka leczenia,
 • uzyskiwanie raportów kuratora,
 • odbieranie skarg czy zgłoszeń z ośrodka.

Na tym etapie nie ma możliwości zniesienia obowiązku przymusowego leczenia alkoholowego. Co więcej, alkoholik, który został zmuszony do leczenia w trybie niestacjonarnym, może zostać zmuszony do leczenia w trybie stacjonarnym, jeśli nie będzie uczestniczył w spotkaniach z terapeutą i nie będzie robił postępów w leczeniu.

Zniesienie przymusowego leczenia odwykowego będzie możliwe, jeśli alkoholik wykaże się inicjatywą i zacznie uczestniczyć w leczeniu dobrowolnym.

Wniosek o uchylenie obowiązku leczenia odwykowego

Alkoholik, który podejmie dobrowolne leczenie w trybie stacjonarnym, może wnieść do sądu wniosek o uchylenie obowiązku leczenia lub o zmianę leczenia z trybu stacjonarnego na niestacjonarny. W tym celu powinien:

 • zapisać się na dobrowolne leczenie odwykowe u terapeuty,
 • regularnie uczestniczyć w spotkaniach,
 • uzyskać pozytywną opinię terapeuty,
 • uzyskać pozytywną opinię kuratora.

Wniosek o uchylenie obowiązku leczenia w trybie stacjonarnym składa się na podstawie art. 34 ust 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, w brzmieniu:

W czasie trwania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu sąd może na wniosek osoby, w stosunku do której został orzeczony prawomocnie obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu lub kuratora sądowego, po zasięgnięciu opinii kierownika podmiotu leczniczego albo na jego wniosek, zmieniać postanowienia w zakresie rodzaju zakładu leczenia odwykowego.

Równocześnie alkoholik może znieść wniosek o odroczenie leczenia odwykowego i ponowne przeprowadzenie badania po upływie określonego okresu, na przykład pół roku leczenia dobrowolnego. 

Każde rozwiązanie będzie lepsze niż odmowa leczenia czy unikanie stawienia się w ośrodku, ponieważ w przypadku ucieczek, odmowy leczenia czy niestawienia się w obiekcie alkoholik będzie poszukiwany przez policję i przewożony na miejsce przymusowo.

Kilka słów na koniec

Osobę uzależnioną można skierować na badanie przez biegłego w celu stwierdzenia uzależnienia oraz wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Pomijając jednak fakt takich badań i stwierdzenie uzależnienia, osoba, wobec której zasądzono stawienie się w zakładzie zamkniętym w celu podjęcia leczenia odwykowego, może uniknąć przymusowego leczenia odwykowego, wnioskując o jego zniesienie.

wniosek-o-uchylenie-obowiazku-leczenia-odwykowego-wzor
Wniosek o uchylenie obowiązku leczenia odwykowego - wzór
17