Jak uzasadnić wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy matce? wzór

17 

Rozwód nie jest łatwym doświadczeniem – ani dla dorosłych, ani tym bardziej dla ich dziecka. Przed przystąpieniem do rozprawy korzystnie jest złożyć więc wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy matce, aby mieć pewność, że podczas całego procesu małoletnie dzieci będą bezpieczne w określonym, stałym miejscu pobytu.

Jak napisać i jak uzasadnić wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka? aby ułatwić Ci sporządzenie wniosku o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy matce, przygotowaliśmy przykładowe uzasadnienie w kilku wersjach, przykłady pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Kategorii ,
Opis

Kto może złożyć wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka?

Sprawa rozwodowa potrafi ciągnąć się miesiącami i latami. W tym czasie konieczne jest więc ustalenie, kto będzie sprawował opiekę nad dziećmi, a także, w jaki sposób kontakty z dziećmi będą realizowane przez drugiego rodzica. 

Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka może złożyć zarówno ojciec dziecka, jak i matka. Decyzję w sprawie podejmie sąd, który ustala stałe miejsce zamieszkania dziecka do czasu osiągnięcia przez nie pełnoletniości. Przy podejmowaniu decyzji, sąd bierze pod uwagę zgromadzone dowody, ale też opinię samych nieletnich.

Ustalenie miejsca pobytu dziecka jest zależne od kilku czynników, w tym:

 • od rozsądnych życzeń dziecka,
 • od predyspozycji wychowawczych rodziców,
 • od kompetencji rodziców.

Co ważne, wniosek o ustalenie miejsca zamieszkania może zostać złożony kilkukrotnie w trakcie rozwoju dziecka – aż do momentu osiągnięcia przez nie pełnoletniości. 

Czym jest miejsce pobytu dziecka?

Warto wyjaśnić, że miejsce pobytu dziecka to inaczej jego miejsce zamieszkania, czyli miejsce, w którym dziecko:

 • śpi,
 • spożywa posiłki,
 • odrabia lekcje,
 • spotyka się z rówieśnikami. 

Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców lub tego z rodziców, któremu przysługuje władza rodzicielska na wyłączność, bądź też tego, któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Przepisy mówią również o tym, że każdy może mieć tylko jedno miejsce zamieszkania. Kiedy więc dziecko ma mieszkać z jednym z rodziców na stałe, drugi rodzic może (ma prawo i obowiązek) utrzymywać kontakty z dzieckiem na ustalonych zasadach. 

Należy pamiętać, że w przypadku, kiedy władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom niemieszkającym razem, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko przebywa w sposób ciągły, jeśli zaś nie da się takiego miejsca ustalić, to miejsce zamieszkania wskazuje sąd opiekuńczy.

Jak napisać wniosek o zabezpieczenie miejsce pobytu dziecka?

Wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy matce musi zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

 • nagłówek z określeniem rodzaju pisma,
 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowany (właściwy dla miejsca zamieszkania dziecka,
 • dane personalne stron, w tym imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.

Pismo można przygotować w oparciu o wzór wniosku o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy matce. W treści wniosku należy także uprawdopodobnić konieczność ustalenia stałego miejsca pobytu dziecka. Można dokonać tego poprzez wskazanie, że rodzice nie mieszkają ze sobą i nie są zgodni co do takich kwestii, jak wspólna opieka i ustalenie miejsca zamieszkania dziecka. 

Obowiązkowe jest również uzasadnienie wniosku o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy matce. Wykorzystane w uzasadnieniu argumenty powinny odnosić się do sytuacji opiekuńczo-wychowawczej małoletniego.

Z ich pomocą należy wyjaśnić, dlaczego dziecko powinno mieszkać właśnie z matką, w jaki sposób sprawuje ona władzę rodzicielską oraz z jakich powodów małoletni nie powinien mieszkać z ojcem. 

Wniosek o zabezpieczenie pobytu dziecka przy matce należy uzupełnić o odpis aktu urodzenia dziecka w oryginale oraz o potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 100 zł. Co więcej, wniosek można połączyć także z wnioskiem o:

 • ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem. 

Wniosek o ustalenie miejsca pobytu a wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka

Wniosek o ustalenie pobytu dziecka przy matce nie jest tym samym, co wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu, jednak oba wnioski można wnieść równocześnie do sądu rodzinnego, wydziału rodzinnego sądu rejonowego właściwego dla aktualnego miejsca zamieszkania dziecka. 

Wniosek o zabezpieczenie pieczy nad dzieckiem składany razem z wnioskiem o ustalenie miejsca pobytu dziecka jest środkiem zapobiegawczym, który stosuje się w sytuacjach konfliktowych. Jeśli istnieje podejrzenie, że jedna ze stron mogłaby spowodować zmianę miejsca zamieszkania dziecka, nie czekając na wyrok sądu ani nie uzgadniając tej kwestii z drugim rodzicem.

Jak długo sąd ustala miejsca pobytu dziecka?

Zasadniczo, sprawa o ustalenie miejsca pobytu dziecka może trwać nawet miesiącami. Z tego względu, zważając na dobro dziecka i interes społeczny, warto uzyskać sądowe zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka na czas trwania procesu o rozwód lub na czas trwania postępowania o ustalenie miejsca pobytu dziecka.

Sam wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien zostać rozpatrzony niezwłocznie, czyli nie później niż w terminie jednego tygodnia od daty wpływu do sądu. Wniosek o zabezpieczenie dziecka w trybie pilnym raczej nie przyspieszy tej procedury. 

Miejsce pobytu przy ojcu czy przy matce?

Mając na względzie dobro dziecka, w 90% przypadków dzieci mają ustalone miejsce pobytu przy matce. Wynika to z kilku powodów. Po pierwsze, większość ojców zgadza się na takie rozwiązanie. Po drugie, matki mają silniejsze więzi emocjonalne z dziećmi, a także wyższe kompetencje i predyspozycje wychowawcze.

Nie oznacza to jednak, że niemożliwe jest zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy ojcu. Pod uwagę bierze się bowiem również takie czynniki, jak możliwość zapewnienia dziecku odpowiednich warunków mieszkaniowo-bytowych. 

Ustalenie miejsca pobytu dziecka przy ojcu zamiast przy matce z reguły uzasadnione jest takimi problemami jak:

 • uzależnienie matki od alkoholu lub środków psychoaktywnych,
 • poważna choroba psychiczna matki,
 • porzucenie dziecka przez matkę.

Co ważne, bez względu na to, czy miejsce pobytu dziecka zostanie ustalone przy ojcu, czy przy matce, drugi rodzic nadal może kontaktować się z dzieckiem, a także zabierać je do siebie – poza miejsce zamieszkania dziecka. 

Podsumowując, zabezpieczenie miejsca zamieszkania dziecka przy matce nie wpływa na ograniczenie widzeń ojca z dzieckiem, czy też dziecka z matką.

Jak sąd ustala miejsce pobytu dziecka?

Ustalenie miejsca pobytu dziecka należy do spraw z zakresu prawa rodzinnego. Wniosek rozpatruje sąd rejonowy, który ustala szczegółowo i bierze pod uwagę:

 • sytuację opiekuńczo-wychowawczą dziecka, 
 • sytuację rodziców dziecka, 
 • warunki lokalowo-bytowe, 
 • kompetencje i predyspozycje wychowawcze, 
 • rozsądne życzenia dziecka.

W trakcie postępowania (mając na celu dobro dziecka) sąd przesłuchuje świadków: osoby obce (nauczycieli, sąsiadów) i spokrewnione. Przeprowadzany jest także dowód z OZSS, czyli z Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów. Inne dowody, które sąd bierze pod uwagę to:

 • dowód z opinii biegłego psychologa,
 • dowód z opinii biegłego psychiatry, 
 • wywiady kuratorskie,
 • dowód z wysłuchania dziecka.

Co istotne, na postanowienie wydane przez sąd rejonowy stronom przysługuje prawo do wniesienia apelacji. Wyrok zyskuje prawomocność, jeśli żadna ze stron nie odwoła się lub gdy sąd wydał postanowienie na skutek wniesienia apelacji.

jak-uzasadnic-wniosek-o-zabezpieczenie-miejsca-pobytu-dziecka-przy-matce-wzor
Jak uzasadnić wniosek o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka przy matce? wzór
17