Wniosek o dobrowolne poddanie się karze – wzór

17 

Wniosek o samoukaranie, zwany też jako wniosek o skazanie bez rozprawy czy też wniosek o wydanie wyroku skazującego w trybie dobrowolnego poddania się karze, to dokument, w ramach którego dana osoba wyraża gotowość do przyznania się do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia oraz akceptacji nałożenia na siebie kar odpowiednich za te czyny.

Jest to swoisty sposób na skrócenie procedury sądowej oraz wyrażenie skruchy przez osobę, która popełniła przestępstwo. Warto zaznaczyć, że dobrowolne poddanie się każe może przewidywać pewne korzyści dla osoby składającej taki wniosek, na przykład łagodniejsze potraktowanie w wymiarze kary.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o dobrowolne poddanie się karze, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

 

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Art. 387. – [Dobrowolne poddanie się karze] – Kodeks postępowania karnego.

§ 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.

wniosek-o-dobrowolne-poddanie-sie-karze-wzor-pdf-doc
Wniosek o dobrowolne poddanie się karze - wzór
17