Opinia katechety o uczniu do Szkoły Katolickiej – wzór

17 

Wiele szkół katolickich wymaga od kandydatów przedstawienia opinii od proboszcza danej parafii lub od katechety. Katecheta jako nauczyciel może wystawić opinię o uczniu do szkoły katolickiej, uwzględniając w niej nie tylko ocenę dziecka z religii, ale również kwestie związane z przyjęciem sakramentów, czy zaangażowaniem w życie parafii. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – przykładowy wzór opinii katechety o uczniu do szkoły katolickiej – którą pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Jakie kwestie uwzględnia opinia katechety o uczniu do szkoły katolickiej?

Od opinii katechety może zależeć między innymi to, czy uczeń będzie mógł przystąpić do sakramentu, np. bierzmowania. O opinię tego nauczyciela występuje także uczeń kandydujący do szkoły katolickiej. W tym przypadku dokument jest o wiele bardziej rozbudowany i uwzględnia:

 • ocenę intelektu oraz charakteru dziecka,
 • ocenę poziomu wiedzy ucznia,
 • frekwencję na zajęciach,
 • poziom opanowania określonych programem katechezy umiejętności,
 • sposób prowadzenia notatek przez ucznia,
 • aktywność na zajęciach,
 • znajomość podstawowych pojęć,
 • postawę wyrażającą szacunek do symboli religijnych.

Przykładowa opinia katechety o uczniu do szkoły katolickiej będzie pozytywna, jeśli dziecko jest aktywne, ma dobrą frekwencję, opanowało podstawowy zakres wiedzy i umiejętności, zna kluczowe pojęcia religijne i potrafi je objaśnić, uczestniczy w życiu swojej parafii.

Z kolei negatywna będzie opinia o dziecku, które dysponuje minimalną wiedzą z zakresu materiału przewidzianego programem katechezy, niechętnie bierze udział w zajęciach, ma wiele nieobecności i lekceważący stosunek do przedmiotu. 

Jak przygotować opinię katechety o uczniu do szkoły katolickiej?

Pisząc opinię o uczniu, katecheta może zainspirować się gotowym wzorem opinii katechety o uczniu do szkoły katolickiej. Dokument ten uwzględnia wszystkie wymienione wyżej czynniki. Do uzupełnienia druku warto wykorzystać natomiast:

 • własne obserwacje dotyczące postawy ucznia,
 • oceny ucznia z opanowanej wiedzy i umiejętności,
 • aktywność ucznia na zajęciach,
 • prace domowe ucznia,
 • prace pisemne ucznia,
 • informacje dot. wypełniania powierzonych uczniowi funkcji.
opinia-katechety-o-uczniu-do-szkoly-katolickiej-wzor
Opinia katechety o uczniu do Szkoły Katolickiej - wzór
17