Kategoria:

Prawo karne
Udziela się przerwy – obligatoryjnie – w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary. Można udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Na podstawie ważnych względów rodzinnych lub osobistych udzielenie przerwy zawsze jest dobrowolne, co oznacza, że nawet spełnienie przesłanek do jej udzielenia nie musi...
Read More
Jak wygląda przesłuchanie małoletniego, który jest pokrzywdzonym? Zgodnie z art.  185a Kodeksu postępowania karnego w sprawach o przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej lub dotyczące wolności seksualnej i obyczajności, dotyczące pozbawienia wolności, groźby karalnej, uporczywego nękania (stalkingu), jak również dotyczące przestępstw przeciwko rodzinie i opiece np. znęcania się czy rozpijania małoletniego – pokrzywdzonego,...
Read More
Kim jest podejrzany a kim oskarżony w postępowaniu karnym? Podejrzany to osoba, w stosunku do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów albo której bez wydania postanowienia przedstawiono zarzut w związku z przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. Oskarżony to osoba, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a także osoba, co do której prokurator złożył wniosek o warunkowe...
Read More
Do warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności jest konieczne uznanie przez sąd, że w stosunku do oskarżonego zachodzi pozytywna prognoza kryminologiczna, co w szczególności oznacza uzasadnione przypuszczenie, że oskarżony nie popełni kolejnego przestępstwa. Zarządzenie wykonania kary (odwieszenie) jest skutkiem niesprawdzenia się przypuszczenia, że oskarżony po raz kolejny nie naruszy prawa. W jakiej sytuacji sąd ma obowiązek...
Read More
Zgodnie z art. 39 Kodeksu wykroczeń w wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego. Nadzwyczajne złagodzenie polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju. W...
Read More
Spis treści: Kim jest adwokat?Tajemnica zawodowa adwokataWynagrodzenie dla adwokataObowiązki adwokatówSkarga na adwokata wzór Kim jest adwokat? Adwokat świadczy pomoc prawną, czyli udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne, opracowuje projekty aktów prawnych, sporządza i ocenia umowy cywilnoprawne, analizuje klauzule umowne, w szczególności występuje w sprawach karnych jako obrońca najpierw podejrzanego, następnie oskarżonego, lub jako pełnomocnik pokrzywdzonego (oskarżyciela...
Read More
Spis treści: Subsydiarny akt oskarżenia wzórJakie warunki muszą być spełnione łącznie, abyś mógł wnieść subsydiarny akt oskarżenia?Jaki jest termin do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia?Kto może sporządzić subsydiarny akt oskarżenia do sądu?Co powinien zawierać subsydiarny akt oskarżenia?Opis czynu w subsydiarnym akcie oskarżeniaWnioski dowodoweJaka jest opłata sądowa od subsydiarnego aktu oskarżenia? W niektórych wypadkach zakończenia dochodzenia lub śledztwa...
Read More
Spis treści: Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych – wzórWezwanie do uzupełnienia braków formalnych brak podpisu – wzórJakie elementy powinno zawierać pismo do sądu?Z praktyki sądówTermin na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych Jakie elementy powinno zawierać pismo do sądu? Zgodnie z art.  119 Kodeksu postępowania karnego pismo procesowe powinno zawierać: oznaczenie organu, do którego jest skierowane,...
Read More
Mało który pokrzywdzony jeszcze wie i korzysta z możliwości uzyskania od Skarbu Państwa z tytułu doznania skutków popełnienia przestępstwa świadczenia pieniężnego zwanego państwową kompensatą dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Jak wyjaśnimy w dalszej części artykułu, kompensata obejmuje naprawienie niektórych szkód majątkowych, nie obejmuje zadośćuczynienia za powstałą na skutek przestępstwa krzywdę (szkodę niemajątkową). Jaki pokrzywdzony może starać się o uzyskanie państwowej rekompensaty dla...
Read More
Przedstawione poniżej uwagi dotyczą wyłącznie oskarżonego (podejrzanego), ponieważ odnośnie świadka czy pokrzywdzonego zastosowanie mają inne zasady. Kiedy opinia psychiatry w sprawie karnej? Racją podstawową podjęcia decyzji o przeprowadzeniu dowodu z opinii psychiatrycznej jest istnienie przynajmniej uzasadnionej wątpliwości co do tego, że stan psychiczny oskarżonego wykazywał odstępstwa od w czasie popełnienia czynu ( tzw. tempore criminis)...
Read More
Procedura wyłączenia sędziego prowadzi do odsunięcia go od udziału w rozpoznaniu sprawy i ma dawać gwarancję bezstronności sądu. Wyłączenie sędziego następuje na wniosek strony, na żądanie sędziego lub z urzędu. Kiedy sędzia jest wyłączony od rozpoznawania sprawy karnej z mocy samych przepisów: Wówczas, gdy: sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio, jest małżonkiem strony lub pokrzywdzonego albo...
Read More
Z dniem 6 października 2019 r. rządzący kontynuując politykę zaostrzania odpowiedzialności karnej usunęli przepis art. 152 Kodeksu karnego wykonawczego, który umożliwiał zawieszanie kary pozbawienia wolności, jeśli wcześniej karę odroczono na okres co najmniej roku. Dlatego też przed podjęciem decyzji, co zrobić w swojej sprawie, skonsultuj się z adwokatem i dobierz rozwiązanie odpowiednie dla Twojej sytuacji. ...
Read More
Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa. Środek zapobiegawczy można stosować tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo. Brak spełnienia wyżej wskazanych warunków musi pociągać za sobą nie tylko brak możliwości zastosowania tymczasowego aresztowania, ale również...
Read More
Przeszukanie przez policję a zatrzymanie. Na początku podkreślam, że od przeszukania należy odróżnić zatrzymanie rzeczy. W wyniku przeszukania może dojść do zatrzymania rzeczy lub osoby, jednak nie musi. Tutaj omówione zostanie przeszukanie – tak abyś lepiej rozumiał, jakie warunki musza być spełnione, aby przebiegało ono zgodnie z prawem, i abyś mógł ocenić sytuację przeszukania, która została dokonana pod kątem jej...
Read More
Zgodnie z art. 441 Kodeksu postępowania karnego jeżeli przy rozpoznawaniu środka odwoławczego wyłoni się zagadnienie prawne wymagające zasadniczej wykładni ustawy, sąd odwoławczy może odroczyć rozpoznanie sprawy i przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Sąd Najwyższy może przekazać rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego powiększonemu składowi tego sądu. Uchwała Sądu Najwyższego jest w danej sprawie wiążąca. Prokurator, obrońcy i pełnomocnicy mają...
Read More
Orzeczenie wydane w pierwszym postępowaniu, gdzie osądzono sprawcę, gdy jest prawomocne ma swoje konsekwencje w postaci zakazu ponownego sądzenia (powaga rzeczy osądzonej). Poniżej rozważania dotyczące zakresu powagi rzeczy osądzonej wykreowanej przez orzeczenie wydane w chronologicznie pierwszym postępowaniu, w rozmaitych wchodzących tu w rachubę sytuacjach procesowych. Punktem wyjścia tych rozważań musi być fundamentalne stwierdzenie, że powaga...
Read More
Kodeks postępowania karnego w art. 192 § 2 stanowi, że zarządzenie przesłuchania świadka z udziałem biegłego dopuszczalne jest wówczas, gdy istnieje wątpliwość co do: stanu psychicznego świadka, stanu rozwoju umysłowego świadka, zdolności świadka postrzegania lub odtwarzania spostrzeżeń. Chodzi o to, aby sąd dzięki takiemu dowodowi miał możliwość ustalenia, czy świadek nie ma luk pamięciowych, tendencji do konfabulacji,...
Read More
Wysokość kosztów postępowania cywilnego to jeden z głównych czynników wpływających na decyzję o wniesieniu pozwu, apelacji czy wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego W jaki sposób można zapłacić opłatę sądową? W obecnie obowiązujących przepisach przewidziano trzy sposoby zapłaty opłaty sądowej w sprawie cywilnej: w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów odpowiedniego sądu; w formie wpłaty gotówkowej...
Read More
Spis treści: Jeśli chodzi o ostatnie przykłady z praktyki wysokości ustalanych poręczeń majątkowych:Czy poręczeniem majątkowym można „wykupić się” od kary czy od postępowania karnego?Poręczenie majątkowe a cięższe przestępstwa?Czy możliwa jest zmiana wysokości poręczenia majątkowego w toku postępowania?Wniosek o zwrot poręczenia majątkowego – wzór Ile kosztuje wykupienie z więzienia? wysokość poręczenia majątkowego (kaucji) zależy od bardzo wielu...
Read More
Poniżej zamieszczone zostały przykładowe wypowiedzi sądów, które uznały, że nieprawidłowa organizacja postępowania, przewlekłe prowadzenie postępowania karnego, czyli błędy organizacyjne nie uzasadniają przedłużania stosowania tymczasowego aresztowania i nakazują zwolnienie podejrzanego, oskarżonego. Sąd Okręgowy wadliwie organizuje rozprawę główną, wyznaczając sesje w zasadzie co dwa miesiące i zakładając wysłuchanie na nich niektórych z czterech zawnioskowanych do tej czynności...
Read More
1 2 3 4