Kategoria:

Pisma procesowe w sprawie karnej
Jakie elementy powinno zawierać pismo do sądu? Zgodnie z art.  119 Kodeksu postępowania karnego pismo procesowe powinno zawierać: oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy; oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo; treść wniosku lub oświadczenia, w miarę potrzeby z uzasadnieniem; datę i podpis składającego pismo. Jeżeli natomiast pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym, przewidzianym powyżej lub...
Read More