Nagana dla nauczyciela – wzór

17 

Nauczyciel zatrudniony w szkole podlega dwóm rodzajom kar: porządkowej i dyscyplinarnej. Dokładne warunki wymierzania takich kar określa karta nauczyciela. W przypadku nagany, o wymierzeniu takiego rodzaju kary pedagoga należy zawiadomić na piśmie. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór nagany dla nauczyciela, który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Za co nauczyciel może zostać ukarany karą nagany?

Pismo informujące o naganie dla nauczyciela musi określać przyczynę nałożenia na pedagoga tej formy kary. Należy wiedzieć, że każdy nauczyciel może odpowiadać dyscyplinarnie za naruszenie obowiązków służbowych.

Zgodnie z przepisami, ma on obowiązek realizować swoje zadania rzetelnie, zgodnie z podstawowymi funkcjami szkoły, a za wszelkie uchybienia w tym zakresie może ponosić karę w wymiarze porządkowym, dyscyplinarnym, cywilnym i karnym.

Kara nagany grozi nauczycielowi między innymi za:

  • nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy, 
  • nieprzestrzeganie przepisów BHP,
  • nieprzestrzeganie przepisów przeciwpożarowych,
  • nieprzestrzeganie przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy, a także usprawiedliwiania nieobecności.

Nagana czy zawiadomienie rzecznika dyscyplinarnego?

Dyrektor może ukarać nauczyciela karą porządkową, jeśli uważa, że jego zachowanie zasługuje na taki wymiar kary. W tym przypadku najłatwiej będzie mu wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór pisma o naganie dla nauczyciela.

Jeśli jednak dyrektor uważa, że zachowanie nauczyciela powinno skutkować odpowiedzialnością  dyscyplinarną, kierujący placówką musi wybrać: czy wymierzy karę porządkową, czy zawiadomi rzecznika dyscyplinarnego.

Jeżeli dyrektor ukaże nauczyciela karą porządkową, komisja nie może ukarać pedagoga za taki sam czyn – rzecznik dyscyplinarny będzie musiał umorzyć postępowanie wyjaśniające. Ewentualne orzeczenie komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli może przewidywać ukaranie nauczyciela:

  • naganą z ostrzeżeniem,
  • zwolnieniem z pracy,
  • zwolnieniem z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela przez okres 3 lat od ukarania,
  • wydaleniem z zawodu nauczyciela.
nagana-dla-nauczyciela-wzor-pdf-doc
Nagana dla nauczyciela - wzór
17