O zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności

Do warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności jest konieczne uznanie przez sąd, że w stosunku do oskarżonego zachodzi pozytywna prognoza kryminologiczna, co w szczególności oznacza uzasadnione przypuszczenie, że oskarżony nie popełni kolejnego przestępstwa.

Zarządzenie wykonania kary (odwieszenie) jest skutkiem niesprawdzenia się przypuszczenia, że oskarżony po raz kolejny nie naruszy prawa.

W jakiej sytuacji sąd ma obowiązek zarządzenia wykonania kary?

Sąd musi zarządzić wykonanie kary, jeżeli:

I. Skazany w okresie próby popełnił podobne przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Przestępstwa podobne to przestępstwa należące do takiego samego rodzaju (skierowane przeciwko tym samym dobrom, np. przeciwko zdrowiu lub życiu), a także przestępstwa popełnione z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia i przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Adwokat podkreśla, że jeżeli skazany w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne podobne do tego, za które został już wcześniej skazany, ale za przestępstwo popełnione w okresie próby nie orzeczono kary pozbawienia wolności, sąd nie ma obowiązku zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary.

II. Skazany za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.

Do zarządzenia wykonania kary (odwieszenia kary) na tej podstawie nie jest konieczne powtórne skazanie za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby na szkodę osoby najbliższej lub wspólnie z nim zamieszkującej osoby małoletniej.

III. Skazany po udzieleniu mu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił przestępstwo umyślne inne niż podobne do tego, za które został skazany albo gdy uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, od wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku.

W jakiej sytuacji sąd może zarządzić wykonanie kary (odwiesić karę), ale nie ma takiego obowiązku?

Sąd może zarządzić wykonanie kary, gdy:

  1. skazany w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż umyślne przestępstwo podobne do tego, za które został już skazany, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku.
  1. skazany po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

W wypadku, gdy skazany nie płaci grzywny, sąd nie ma obowiązku zarządzania wykonania kary, chyba że skazany nadal nie płaci grzywny pomimo udzielenia mu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego. To samo dotyczy uchylania się od dozoru, od wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku.

W jakim okresie sąd może zarządzić wykonanie warunkowo zawieszonej kary?

Sąd może zarządzić wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Możliwość albo obowiązek zarządzenia wykonania warunkowo zawieszonej kary nie kończą się wraz z zakończeniem okresu próby, ale dopiero 6 miesięcy od jego zakończenia.

Czy zarządzając wykonanie warunkowo zawieszonej kary, sąd może skrócić karę?

Zarządzając wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, sąd może ją skrócić nie bardziej niż o połowę. Skrócenie kary jest możliwe tylko wtedy, gdy sąd nie ma obowiązku zarządzenia wykonania kary, tzn. gdy zarządza ją w sytuacji, gdy zarządzenie wykonania kary jest możliwe, ale nie obowiązkowe.

Podejmując decyzję o skróceniu kary, sąd bierze pod uwagę dotychczasowy przebieg próby, a w szczególności wykonanie nałożonych na skazanego obowiązków. Dlatego na posiedzeniu, w czasie którego dochodzi do zarządzenia wykonania kary, jest ważne przedstawienie odpowiednich argumentów przekonujących do skrócenia kary.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.