Kategoria:

Umowa o pracę / Rozwiązanie umowy
Jak stanowi art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w razie m.in. ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych. Poniżej zamieszczam gotowy do wypełnienia wzór zwolnienia dyscyplinarnego: a niżej zamieszczam wzór odwołania od  zwolnienia dyscyplinarnego: Co mówią przepisy? Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie art. 52...
Read More
Art.  55 Kodeksu pracy stanowi: §  1.  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu lekarskim do innej pracy, odpowiedniej ze względu na stan jego zdrowia i kwalifikacje zawodowe. §  11.  Pracownik może rozwiązać umowę o...
Read More
Przepis zawarty w art. 22 kodeksu pracy stanowi, iż zatrudnienie polegające na tym, że pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem, jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy. Nie ma tu znaczenia nazwa...
Read More
Umowę o pracę zawiera się na czas nie określony, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. Każda z powyższych umów może...
Read More
Oświadczenie o rozwiązaniu umowy wzór Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę Od czasu do czasu zdarza się sytuacja, że pracownik odmawia przyjęcia pisma zawierającego oświadczenie pracodawcy o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę lub oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia. Wtedy pracodawca staje przed pytaniem, jak zgodnie z prawem rozwiązać umowę o prace? Jak...
Read More
Kiedy powinna być podana przyczyna rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (dyscyplinarka)? Zwolniony z pracy pracownik ma prawo i powinien poznać przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia już z pisma pracodawcy o rozwiązaniu niezwłocznym, a sądy pracy nie mają obowiązku domyślania się ani procesowego poszukiwania, choćby na wniosek pozwanego, konkretnych przyczyn zaskarżonego sposobu rozwiązania umowy o prace bez...
Read More
Art. 191 kodeksu karnego stanowi, że kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Poniżej zostanie omówiona sytuacja i odpowiedz na pytanie: Czy zachowanie polegające na poinformowaniu nauczyciela przez dyrektora szkoły, że wykrył on, iż nauczyciel ten dopuścił się...
Read More