Grzywna orzeczona w wyroku – jak będzie wykonana? Co, gdy nie zapłacimy?

Poniżej zostanie opisania procedura, wedle której grzywna orzeczona w wyroku karnym za przestępstwo jest wykonywana. Kto i jakie czynności wykonuje po kolei?

Co się dzieje, jeśli grzywna nie jest zapłacona w terminie? i jak napisać wniosek o rozłożenie grzywny na raty? aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który pobierzesz poniżej:

Zgodnie z Regulaminem urzędowania sądów powszechnych w celu wykonania grzywny prezes lub upoważniony sędzia sądu, który wydał wyrok w pierwszej instancji, bezzwłocznie zarządza wpisanie grzywny do dziennika należności sądowych i wzywa skazanego do jej uiszczenia w terminie 30 dni.

Wezwanie powinno zawierać pouczenie o skutkach nieuiszczenia grzywny w wyznaczonym terminie.

Wezwanie do dobrowolnego uiszczenia grzywny należy wysłać skazanemu za zwrotnym poświadczeniem odbioru tego wezwania, które należy dołączyć do akt sprawy. Jest to niezbędne do podejmowania z urzędu czynności wykonawczych, które mogą nastąpić dopiero po 30 dniach od daty wezwania.

Jeżeli grzywna była orzeczona w stawkach dziennych, w wezwaniu tym określa się wysokość grzywny podlegającej uiszczeniu, a więc kwotę będącą wynikiem pomnożenia liczby stawek dziennych przez ich wysokość.

Egzekucja komornicza grzywny

Jeżeli grzywna nie zostanie uiszczona we wskazanym terminie, sąd ma obowiązek ściągnąć grzywnę w drodze egzekucji. W tym celu sąd przesyła właściwemu komornikowi tytuł wykonawczy (wyrok opatrzony klauzulą wykonalności) z poleceniem jego wykonania. Dalsze czynności związane z egzekucją grzywny dokonywane będą przez komornika.

W razie stwierdzenia bezskuteczności egzekucji grzywny nieprzekraczającej 120 stawek dziennych, prezes sądu lub upoważniony sędzia może zarządzić posiedzenie w przedmiocie jej zamiany na pracę społecznie użyteczną.

Przed zarządzeniem posiedzenia prezes sądu lub upoważniony sędzia może skierować do skazanego pismo o wyrażenie zgody na zamianę grzywny na pracę społecznie użyteczną.

Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, gdy:

  • skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie zastępczej pracy społecznie użytecznej zamienionej albo uchyla się od jej wykonania,
  • lub gdy zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa, lub niecelowa.

Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności przysługuje zażalenie.

Grzywnę można rozłożyć na raty

Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie.

W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.

Aby ułatwić Ci rozłożenie grzywny na raty, przygotowałem gotowy do pobrania i wypełnienia wzór wniosku o rozłożenie grzywny na raty, który pobierzesz na górze strony.

Czym przekonać sąd, żeby rozłożył grzywnę na raty?

Osoba skazana musi wykazać, że gdyby miała uiścić grzywnę od razu i to w całości to taka sytuacja spowodowałaby jakieś poważne negatywne skutki dla rodziny skazanego lub dla samego skazanego.

Np. skazany lub jego rodzina nie byłaby w stanie na bieżąco płacić za czynsz, prąd, mieszkanie, czy ponosić innych bieżących opłat.

Te okoliczności wskazujemy we wniosku, wykazując te trudną sytuację np. jakimiś dokumentami: rachunkami potwierdzającymi wydatki, zaświadczeniami lekarskimi potwierdzających długotrwałą chorobę.

Na jaki okres sąd może rozłożyć grzywnę?

Ten okres może wynosić od roku do trzech lat.

We wniosku możemy zaproponować również, na jaki okres chcielibyśmy, żeby sąd rozłożył grzywnę.

Zasadą jest rozłożenie grzywny na raty na okres roku. Natomiast w sytuacjach szczególnych, np. bardzo ciężkich przypadków choroby, braku środków do życia sąd może rozłożyć spłatę grzywny nawet na 3 lata.

Również na 3 lata sąd może rozłożyć grzywnę, gdy jej wysokość jest znaczna, np. w jednej z ostatnio prowadzonych przeze mnie spraw kwota 15.000 złotych została rozłożona przez sąd na 30 rat po 500 zł każda. Wniosek z propozycją ilości rat należy również odpowiednio uzasadnić.

Co ważne w momencie składania wniosku o rozłożenie grzywny na raty wskazane jest, a nawet konieczne uiszczenie pierwszej raty grzywny w wysokości, o którą wnioskujemy. Choć nie wynika to wprost z przepisu, to taka przyjęła się praktyka w sądach.

Wniosek o rozłożenie grzywny na raty składamy do sądu, który wydał wyrok. Wniosek nie podlega opłacie. Jednak gdybyśmy chcieli złożyć ponowny wniosek o rozłożenie grzywny na raty np. w sytuacji, gdyby skazanemu nie udało się wywiązać z poprzedniego postanowienia, lub chciałby rozłożyć grzywnę na więcej rat, niż sąd wyraził zgodę, to wówczas podlega on opłacie w wysokości 2% grzywny pozostałej do spłaty.

Sąd nie musi uwzględnić wniosku o rozłożenie grzywny na raty zgodnie z oczekiwaniem skazanego. Bierze pod uwagę sytuację osobistą i majątkową jego oraz jego rodziny.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.