Wzór podania o rozłożenie na raty rachunku za gaz

17 

Jak napisać wniosek o rozłożenie na raty rachunku za gaz? Nie każdy konsument wie, że możliwe jest rozłożenie rachunków za gaz na raty.

Każdy wniosek w tego typu sprawie dostawca gazu rozpatruje jednak w pełni indywidualnie, biorąc pod uwagę konkretne okoliczności, w tym przede wszystkim sytuację materialną klienta oraz jego predyspozycje do spłaty ratalnej. Kiedy możliwe jest rozłożenie rachunku na raty i jak napisać wniosek o rozłożenie na raty PGNiG?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czy można liczyć na rozłożenie rachunku na raty?

Zagadnienie „PGNiG rozłożenie na raty” jest w ostatnich miesiącach wyszukiwane znacznie częściej niż do tej pory z uwagi na wysokie ceny gazu, które znalazły swoje odzwierciedlenie w równie wysokich rachunkach za dostawy gazu do domów prywatnych i firm. Wiele osób ma problem z opłacaniem takich rachunków w terminie, stąd potrzeba rozłożenia spłaty rachunków na raty. 

Okazuje się, że takie rozwiązanie jest możliwe, choć dostawca energii nie do każdego wniosku będzie mógł się przychylić. Wniosek o rozłożenie płatności na raty PGNiG zawsze rozpatrywany jest indywidualnie, a pracownicy firmy pod uwagę biorą przede wszystkim:

 • sytuację materialną klienta,
 • możliwość spłacania ustalonych rat w terminie – istnienie stałego źródła dochodu,
 • historię płatności klienta.

Większe szanse na uzyskanie zgody na płatność ratalną ma ten klient PGNiG, który do tej pory płacił rachunki w terminie i wobec którego nie toczyło się żadne postępowanie windykacyjne. Jeśli taki konsument złoży wniosek o rozłożenie płatności na raty, istnieje duża szansa, iż przedsiębiorstwo przychyli się do jego prośby.

Jak rozłożyć rachunek za gaz na raty?

Rozłożenie rachunków za gaz na raty to korzystne, choć niełatwe do osiągnięcia rozwiązanie. Jeśli chodzi o PGNiG wniosek o rozłożenie na raty można przesłać dostawcy gazu poprzez:

 • platformę e-BOK, czyli Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta,
 • pocztę tradycyjną, najlepiej listem poleconym,
 • osobistą wizytę i przedłożenie pisma w najbliższym Biurze Obsługi Klienta.

Prośba o rozłożenie płatności na raty musi przyjmować formę pisemną i musi zawierać podstawowe dane klienta umożliwiające jego identyfikację. Pismo można przygotować w oparciu o nasz wzór podania o rozłożenie na raty rachunku za gaz, który uwzględnia następujące elementy formalne:

 • datę i miejscowość sporządzenia wniosku,
 • dane adresata – gazowni,
 • dane klienta – wnioskodawcy,
 • oznaczenie długu, czyli okresu naliczenia rachunków wraz z sumą zaległości,
 • treść wniosku ze wskazaniem łącznej kwoty zadłużenia i propozycją rozłożenia długu na raty,
 • uzasadnienie,
 • podpis,
 • załączniki potwierdzające uzasadnienie.

Wiedząc, czy rachunek za gaz można rozłożyć na raty, warto zastanowić się także, kiedy gazownia przychyli się do prośby klienta w takiej sprawie. Jakie może być więc uzasadnienie wniosku o rozłożenie rachunku na raty?

Wszystko zależy tutaj od okoliczności konkretnej sytuacji. Większość klientów powołuje się jednak na:

 • trudną sytuację materialną (przejściową), 
 • możliwość spłacenia długu w ratach, 
 • fakt uzyskania pomocy ze strony MOPS/GOPS.

Klient, który prosi firmę o płatność ratalną, zawsze powinien w pierwszej kolejności wyjaśnić, dlaczego nie może opłacić rachunków w całości w wyznaczonym terminie. Przyczyną takiego stanu rzeczy może być na przykład:

 • ograniczenie/zawieszenie działalności gospodarczej,
 • utrata pracy,
 • zdarzenie losowe powodujące duże straty materialne, np. pożar mieszkania,
 • ciężka choroba wymagająca kosztownego leczenia. 

W dalszej części pisma klient wyjaśnia, że rozłożenie długu na raty pozwoli mu spłacić dług bez zaciągania pożyczek czy kredytów. We wniosku należy zaproponować konkretny, realny harmonogram spłaty oraz wskazać źródła finansowania, na przykład powołując się na świadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Jak uzyskać pomoc w ratalnej spłacie rachunków za gaz?

Osoby będące w trudnej sytuacji materialnej, jednocześnie pragnące uniknąć popadania w spiralę długu, mogą złożyć wniosek o rozłożenie płatności rachunków na raty równolegle z wnioskiem o pomoc finansową, skierowanym do Ośrodka Pomocy Społecznej.

Tak zwany zasiłek na opał należy się osobom, które spełniają określone kryteria, przede wszystkim dochodowe. 

Świadczenie otrzyma osoba, której dochód nie przekracza:

 • 542 zł w przypadku osób samotnych,
 • 456 zł na osobę w rodzinie.

Inna forma pomocy ze strony Urzędu Miasta może przyjmować formę ryczałtu na zakup opału w ramach dopłaty do czynszu. O taką pomoc może wnioskować osoba, która:

 • posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu, np. umowa najmu,
 • nie osiągnęła w okresie ostatnich trzech miesięcy średniego miesięcznego dochodu brutto wyższego niż 125 % najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym lub 175% w gospodarstwie jednoosobowym,
 • zajmuje lokal o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej powierzchni normatywnej o więcej niż 30% w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego. 

Uzyskując jedno z tych świadczeń, klient gazowni może powołać się na taką formę regularnej pomocy socjalnej jako argument przemawiający za tym, że będzie w stanie spłacić raty za rachunki w terminie bez względu na swoją trudną sytuację finansową. 

Czy warto złożyć wniosek o rozłożenie płatności za gaz na raty?

Złożenie wniosku o rozłożenie rachunków za gaz na raty jest bezpłatne, zatem klient nie traci nic na podjęciu próby takiego rozłożenia swojego długu na części. Jednocześnie daje sobie szansę na uniknięcie wielu nieprzyjemnych konsekwencji braku terminowej zapłaty, czyli:

 • narastania odsetek za zwłokę,
 • wpisania klienta na listę dłużników (KRD, BIG, czy BIK),
 • odcięcia gazu,
 • zgłoszenia na policję podejrzenia przestępstwa wyłudzenia.

Gazownia może oskarżyć klienta o przestępstwo wyłudzenia, jeśli jej zdaniem sprawca takiego czynu:

 • działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
 • wprowadził przedsiębiorstwo w błąd, wykorzystał jego błąd lub niezdolność do należytego pojmowania działania,
 • doprowadził przedsiębiorstwo do niekorzystnego rozporządzenia mieniem.

Przestępstwem jest również doprowadzenie przedsiębiorstwa do obiektywnie niekorzystnego rozporządzania mieniem. Niekorzystność rozporządzenia mieniem polega na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu przez drugą stronę umowy jej zobowiązania.

Jeśli więc klient nie płaci umówionej ceny za dostarczony gaz, prowadzi firmę do strat majątkowych lub “nieosiągnięcia” spodziewanych zysków.

Niezapłacenie rachunków za gaz jest przestępstwem wtedy, kiedy w momencie podpisywania umowy z gazownią, klient ma świadomość, że nie będzie w stanie zapłacić za dostawy gazu.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór podania o rozłożenie na raty rachunku za gaz”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-podania-o-rozlozenie-na-raty-rachunku-za-gaz
Wzór podania o rozłożenie na raty rachunku za gaz
17