Przykładowa opinia o praktykancie w przedszkolu – wzór

17 

Opinię o praktykancie sporządza z reguły opiekun praktyk. Opinia ta jest niezbędna w celu uzyskania zaliczenia praktyk w szkole wyższej.

Opinia taka ma też znaczenie dla samego praktykanta, ponieważ informuje o jego mocnych i słabszych stronach. Jakie informacje powinna zawierać opinia o praktykancie i jak taką opinię przygotować?

Aby ułatwić Ci przygotowanie takiego dokumentu – przygotowaliśmy w 3 wersjach przykładowy wzór opinii o praktykancie w przedszkolu, który pobierzesz, klikając w poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Jaki cel ma odbywanie praktyk w przedszkolu?

Praktyka w przedszkolu służy przede wszystkim rozwijaniu umiejętności wykorzystania wiedzy zdobytej na studiach w praktyce, a także jej poszerzeniu. Poza tym, celem praktyk jest również:

 • poznanie organizacji placówki oświatowej,
 • zapoznanie się z dokumentacją, która określa zasady funkcjonowania przedszkola,
 • zdobycie umiejętności z zakresu stosowania różnych środków dydaktycznych, a także metod i form edukacji przedszkolnej, 
 • zdobycie wiedzy dotyczącej planowania, organizowania oraz ewaluacji różnych rodzajów aktywności dzieci,
 • nabycie umiejętności analizowania oraz dokumentowania pracy własnej,
 • nabycie umiejętności wykorzystywania metod aktywizujących,
 • nabycie umiejętności właściwej obserwacji dziecka między innymi w procesie adaptacji,
 • zapoznanie się z różnymi formami włączania rodziców do współpracy z placówką, nauczycielami,
 • nabycie umiejętności współdziałania z nauczycielami.

Jak wyglądają praktyki w przedszkolu?

Praktyki w przedszkolu najczęściej obejmują:

 • zapoznanie praktykanta z dokumentacją przedszkolną, programem nauczania i rozkładem materiału nauczania,
 • obserwację zajęć przedszkolnych,
 • samodzielnie prowadzenie zajęć,
 • omawianie obserwowanych i prowadzonych zajęć z opiekunem praktyk. 

W trakcie takich praktyk student powinien:

 • poznać zasady prowadzenia dokumentacji,
 • poznać obowiązki nauczyciela,
 • poznać zwyczaje, które wychowawca wprowadził w ramach danej grupy,
 • poznać zasady współpracy z rodzicami, jakie wprowadził wychowawca,
 • poznać metody wykorzystywane przez nauczyciela,
 • nawiązać kontakt z dziećmi,
 • pozyskać informacje na temat specyficznych problemów klasy, a także omówić przyjęte sposoby ich rozwiązywania,
 • przeanalizować program nauczania.

Opis przebiegu praktyki w przedszkolu do opinii może obejmować również takie zadania praktykanta, jak:

 • obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela, dokonanie ich analizy z pomocą arkusza obserwacji zajęć,
 • przeprowadzenie obserwacji dziecka na etapie adaptacji,
 • diagnozowanie potrzeb grupy i opracowanie wyników diagnozy,
 • przeprowadzenie zajęć według własnego scenariusza.

Jak wystawiana jest opinia o praktykancie?

Ocena praktykanta w przedszkolu jest przygotowywana przez nauczyciela – opiekuna praktyk – oraz zatwierdzana przez dyrektora placówki. Opiekun praktyk ma za zadanie ocenić przebieg pracy studenta w poszczególnych oddziałach, w porozumieniu z innymi nauczycielami. Uzgodnioną ocenę powinien natomiast wraz z uzasadnieniem przedstawić dyrektorowi placówki do oceny. 

W ramach dokonywania oceny i przygotowywania opinii na temat studenta pod uwagę bierze się następujące kryteria:

 • stosunek praktykanta do nauczycieli i innych pracowników,
 • stosunek praktykanta do dzieci,
 • zdyscyplinowanie,
 • sumienność w realizowaniu programu praktyki,
 • wiedza teoretyczna na temat właściwości rozwojowych dziecka w wieku przedszkolnym,
 • wiedza na temat metodyki pracy w placówce przedszkolnej,
 • inicjatywa, 
 • samodzielność,
 • twórcze działanie w samodzielnej realizacji zajęć wychowawczo-dydaktycznych. 

Warto pamiętać, że o pozytywnym zaliczeniu praktyki decydują:

 • zgodność przebiegu praktyki z instrukcją obowiązującą na danej uczelni,
 • kompletność dokumentacji praktyk,
 • pozytywna ocena dyrektora placówki.

Natomiast przy wystawianiu oceny za praktykę pod uwagę bierze się przede wszystkim:

 • poprawność metodyczną i merytoryczną zajęć projektowanych przez praktykanta,
 • stan dokumentacji pod względem formalnym i treściowym,
 • opinię i ocenę pracy proponowaną przez dyrektora placówki.

Jakie informacje musi zawierać opinia o praktykancie?

Przykładowa opinia o praktykancie w przedszkolu czy żłobku, jak każda opinia o praktykancie, musi składać się z kilku niezbędnych elementów formalnych, takich jak:

 • dane opiekuna praktyk sporządzającego opinię,
 • dane placówki, w której odbyły się praktyki (opinia o praktykancie w przedszkolu nr.),
 • dane praktykanta,
 • oznaczenie grupy, w której odbywały się praktyki,
 • oznaczenie terminu odbywania praktyk. 

Należy pamiętać, że opinia o praktykancie może być pozytywna, neutralna, ale też negatywna. Do jej przygotowania warto wykorzystać gotowy do wypełnienia wzór przykładowej opinia o praktykancie w przedszkolu. Konieczne jest jednak dostosowanie jego treści do okoliczności tak, aby opinia była opinią sporządzoną indywidualnie, zgodnie ze stanem faktycznym.

Tylko wtedy będzie to dokument wartościowy dla studenta – wiarygodny i rzetelny. Nie zaleca się zatem przygotowywania tak zwanych laurek, wolnych od wszelkich negatywnych sformułowań. Ujęcie w opinii tych kwestii, nad którymi praktykant powinien popracować, jest dla niego korzystne, ponieważ pozwala mu doskonalić swoje umiejętności. 

Przykładowe sformułowania do opinii o praktykancie

Przykładowa opinia o praktykancie w żłobku lub przedszkolu powinna rozpoczynać się od kilku podstawowych informacji na temat praktykanta, miejsca odbywania praktyk i samych praktyk. Następnie opiekun może przejść do opiniowania sposobu odbycia praktyk przez studenta, ujmując w dokumencie między innymi takie sformułowania jak:

 • Praktykant zaznajomił się z dokumentacją przedszkolną i zasadami prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Praktykant wykazał się znajomością treści programowych.
 • Praktykant dostrzegał konieczność dostosowania metod nauki do wieku i możliwości dzieci. 
 • Praktykant samodzielnie układał scenariusze zajęć, uwzględniając metody, cele, formy i środki dydaktyczne, które poznał.
 • Praktykant przygotował zajęcia poprawne pod względem merytorycznym i metodycznym.
 • Praktykant umiejętnie przekazywał dzieciom wiedzę.
 • Praktykant korzystał z własnoręcznie przygotowanych pomocy dydaktycznych.

Opinia może odnosić się także do osobowości praktykanta, dlatego opiekun ma prawo uwzględnić w niej między innymi takie sformułowania jak:

 • Pan/Pani X jest osobą spokojną i opanowaną.
 • Praktykant/praktykantka jest lubiany/lubiana przez dzieci.
 • Praktykant chętnie pomagał przy realizacji innych zadań, np. przygotowywał dekoracje na uroczystości.
przykladowa-opinia-o-praktykancie-w-przedszkolu-wzor
Przykładowa opinia o praktykancie w przedszkolu - wzór
17