Opinia opiekuna praktyk – wzór

17 

Opinia o przebiegu praktyki to dokument, który pozwala wyrazić opinię o pracy praktykanta jego opiekunowi, czyli najczęściej pracodawcy. Nie są to referencje czy rekomendacje, czyli opinie, które powinny być pozytywne.

Opinia opiekuna praktyk może być zatem zarówno pozytywna, jak i neutralna czy nawet negatywna. Jak ją prawidłowo przygotować?

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego dokumentu – przygotowaliśmy gotowy do pobrania i wypełnienia przykładową opinię opiekuna praktyki w 3 wersjach. Opinie można skopiować wprost, lub wzorować się na nich, sporządzając swoją własną opinię.

Przykłady pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Czy opinia o przebiegu praktyk jest ważna?

Opinia o przebiegu praktyk ma w sposób obiektywny opisywać pracę praktykanta. Jak zostało wspomniane, nie musi być pozytywna. Dokument jest istotny zwłaszcza z punktu widzenia samej osoby odbywającej praktyki, ponieważ opinia o praktykancie to dowód na odbycie praktyk, obowiązkowych między innymi na studiach.

Poza tym taką opinię można wykorzystać także w procesie szukania pracy – jeśli opinia będzie pozytywna. W takiej sytuacji opinia będzie miała podobne znaczenie, co referencje czy rekomendacje. 

Zasadniczo, pracodawca nie ma obowiązku sporządzenia opinii opisowej z przebiegu praktyki studenckiej. Praktykant powinien poinformować go zatem o potrzebie sporządzenia takiego dokumentu już na początku odbywania praktyk. Wyjątkiem od tej reguły jest staż z urzędu pracy. W takim przypadku opiekun sporządza ocenę obowiązkowo. 

Jakie elementy powinna zawierać opinia o praktykancie?

Czym jest opinia o praktykancie? Opisowa ocena praktykanta to dokument, który należy sporządzić naprawdę rzetelnie, aby spełniał on swój cel – ocenę pracy praktykanta. Opinia powinna zawierać:

 • ocenę pracy,
 • ocenę postawy,
 • ocenę osiągnięć praktykanta.

Jeśli chodzi o szczegóły takiej opinii, to można wymienić wśród jej elementów między innymi odniesienia do:

 • wykonywanych przez praktykanta zadań: jakie zadania zostały mu zlecone, jak sobie z nimi radził, jak rozwiązywał problemy, czy wykazał się kreatywnością,
 • kompetencji praktykanta: czy ma odpowiednie umiejętności, czy ma odpowiednią wiedzę teoretyczną, czy odpowiednio korzystał z narzędzi przeznaczonych do pracy, czy szybko przyswajał wiedzę,
 • inicjatywę oraz zaangażowanie praktykanta: czy proponował nowe pomysły, czy był zainteresowany swoją pracą, czy chciał się uczyć, czy aktywnie pracował w zespole,
 • postawę i zachowanie praktykanta: czy był punktualny, czy pracował rzetelnie, czy właściwie współpracował z innymi, czy traktował z szacunkiem zasady obowiązujące w firmie,
 • rozwój praktykanta: czy nauczył się czegoś nowego, czy poszukiwał możliwości rozwoju, czy korzystał z porad, czy wykazał postęp.

Przykładowa ocena praktykanta powinna zakończyć się podsumowaniem i ewentualną rekomendacją, czyli ogólnymi informacjami, w których opiekun praktyk wyszczególni mocne i słabe strony praktykanta. Jeśli praktykant wypadł dobrze w zakładzie pracy, pracodawca może dodać do opinii swoją rekomendację, przydatną w procesie poszukiwania pracy. 

Jak przygotować rzetelną opinię o praktykancie?

Przykładowa opinia opiekuna praktyki zawodowej jest pomocna w procesie przygotowywania własnej opinii o praktykancie, ale należy pamiętać o tym, aby jedynie wzorować się na niej, zamiast ją kopiować. Do stworzenia obiektywnej i konstruktywnej, czyli wartościowej dla praktykanta opinii należy właściwie się przygotować. Pomocne będzie:

 • zebranie informacji o praktykancie,
 • przeanalizowanie zadań wykonanych przez praktykanta,
 • skonsultowanie się z innymi pracownikami.

Warto pamiętać również, że opinia musi być obiektywna. Ujęte w niej sformułowania należy opierać wyłącznie na faktach czy obserwacjach. Nie należy sugerować się własnymi subiektywnymi opiniami czy preferencjami osobistymi.

Samą opinię warto podzielić zgodnie z zalecaną strukturą dokumentu, aby pozostała ona przejrzysta i logiczna. Opinię muszą otwierać informacje o praktykancie i celu sporządzenia opinii. Następnie dokument może wyszczególniać:

 • kompetencje,
 • postawę,
 • rozwój,
 • inicjatywę, organizację stanowiska pracy, zakres wykonywanych obowiązków, jakość wykonywanej pracy, umiejętność pracy, kulturę osobistą, jak praktykant radził sobie w sytuacjach stresowych i inne aspekty oceny. 

Opinia powinna kończyć się podsumowaniem, wnioskami oraz ewentualną rekomendacją.

Należy pamiętać, że opinia zakładowego opiekuna praktyk zawodowych:

 • powinna być pisana językiem konstruktywnym, czyli skupionym na mocnych stronach praktykanta, ze wskazaniem tych obszarów, które powinien jeszcze rozwijać,
 • powinna zostać pozbawiona osobistych opinii, ataków, komentarzy negatywnych, jeżeli opinia jest negatywna, należy ująć w niej sugestie poprawy,
 • powinna być wolna od błędów gramatycznych, ortograficznych i stylistycznych.

Elementy formalne oceny praktykanta

Dokument „ocena praktykanta przykład” nie może obyć się bez kilku niezbędnych elementów formalnych. Wyliczamy wśród nich:

 • datę i miejsce wystawienia opinii,
 • dane podmiotu wystawiającego opinię o praktykancie wraz z danymi osoby, która sporządziła dokument (podpis, pieczątka),
 • oznaczenie miejsca odbywania praktyk,
 • nagłówek,
 • informacje o pracowniku, który odbywał praktyki,
 • oznaczenie czasu trwania praktyk,
 • dane na temat praktyk: zakres obowiązków praktykanta, zadania praktykanta, zdobyte umiejętności, poziom realizacji zadań, spełnianie wymogów pracodawcy.

Co ważne, opinię należy sporządzić osobno dla każdego praktykanta w sposób indywidualny. Opinia na temat predyspozycji praktykanta do pracy nie powinna być kopiowana. W przeciwnym razie informacje w niej zawarte okażą się nierzetelne, a sama opinia będzie bezwartościowa dla praktykanta i przyszłych pracodawców. Warto mieć na uwadze, że negatywne elementy opinii służą konstruktywnej krytyce, czyli mają na celu wskazanie problemów, nad którymi pracownik powinien pracować. 

Opinia o praktykancie a opinia o pracowniku

Z punktu widzenia pracodawcy istotna jest różnica między opinią o pracodawcy a opinią o pracowniku. Opinia zawsze jest dokumentem, który sporządza się po zakończeniu pracy czy praktyk. Jednak opinia o pracowniku jest subiektywna. Pracodawca wystawia ją na wniosek pracownika. Jeśli przełożony wie, że nie może wystawić opinii pozytywnej, raczej odmówi jej wydania.

Inaczej jest w przypadku opinii o praktykancie, która musi być obiektywna. Opinia ma wpływ nie tylko na to, jakie wrażenia z praktyk wyniesie ze sobą praktykant, ale również na to, czy zaliczy on dany etap edukacji.

Jak zostało wspomniane, taka opinia może być negatywna, jednak częściej jest neutralna lub „ogólnie” pozytywna, choć może wyodrębniać też słabsze strony praktykanta.

Jakie znaczenie ma opinia o praktykancie?

Opinia o praktykancie z np. przebiegu praktyki studenckiej, która jest sporządzona rzetelnie, nie opiera się na odczuciach opiekuna praktyk wobec praktykanta, lecz jest oceną tego, jak praktykant sprawował się w pracy.

Idealnie, jeśli zawiera ona konkretne przykłady ocenianych zachowań, np. pomysłów praktykanta czy zrealizowanych przez niego projektów, jak widzisz, nie jest to więc ocena ogólna praktyki zawodowej a bardziej szczegółowy dokument.

Taka opinia o praktykancie będzie bardzo ważnym dokumentem, potwierdzającym zdobyte doświadczenie zawodowe. W przypadku osób, które dopiero wkraczają na rynek pracy, posiadanie tego rodzaju „referencji” jest niezwykle ważne, ponieważ pracodawcy zwracają uwagę przede wszystkim na doświadczenie, jakim może pochwalić się kandydat.

Praktyki zawodowe są więc bardzo cenne dla młodych osób, które będą wkrótce poszukiwały pracy. Poza tym mają też znaczenie w kontekście samorozwoju, ponieważ wskazują te obszary, które praktykant powinien jeszcze doskonalić, aby lepiej sprawdzać się na danym stanowisku.

opinia-opiekuna-praktyk-wzor-pdf-doc-przyklad
Opinia opiekuna praktyk - wzór
17