Jak długo można pobierać świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne należy się opiekunom osób niepełnosprawnych, którzy zrezygnowali z pracy zarobkowej, aby móc taką opiekę sprawować. Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia składa się między innymi w MOPS czy GOPS.

Zdarza się też, że MOPS odmawia wypłaty świadczenia, wtedy wnioskodawca powinien złożyć wzór odwołania do odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.

Jeśli warunki przyznania świadczenia zostaną spełnione, można oczekiwać otrzymania pozytywnej decyzji. Czy prawo do świadczeń jest przyznawane na czas określony, czy nieokreślony?

Na jak długo przyznawane jest świadczenie pielęgnacyjne?

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. 

Jeśli orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności takiego orzeczenia.

Warto wiedzieć również, że jeśli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego zostanie złożony w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, to prawo do świadczenia zostanie ustalone począwszy od miesiąca, w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Warto wiedzieć jednak, że jeśli w stosunku do osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne wystąpią wątpliwości dotyczące sprawowania opieki, organ wypłacający świadczenie zwróci się do ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, w celu weryfikacji tych wątpliwości. Może zatem odebrać osobie pobierającej świadczenie prawo do świadczenia, jeśli stwierdzi, że już nie spełnia ona warunków jego przyznania. 

Kto może złożyć wniosek o świadczenie pielęgnacyjne?

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje określonej grupie osób. Wniosek o taką formę pomocy może złożyć:

 • mama lub tata dziecka,
 • opiekun faktyczny dziecka,
 • osoba spokrewniona z dzieckiem, będąca dla niego rodziną zastępcza,
 • inna osoba, mająca obowiązek alimentacyjny w stosunku do dziecka niepełnosprawnego.

Warunkiem uzyskania świadczenia przez “inną osobę” jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, 
 • rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich, 
 • rodzice są małoletni,
 • rodzice legitymują się orzeczeniem o znacznym  stopniu niepełnosprawności,
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, 
 • inne osoby spokrewnione są małoletnie, 
 • inne osoby spokrewnione legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie należy się tym opiekunom, którzy nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, żeby opiekować się osobą:

 • z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, konieczności stałego współudziału opiekuna w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Co istotne, pomoc finansowa w formie świadczenia pielęgnacyjnego należy się w stosunku do osób wymagających opieki, których niepełnosprawność powstała: 

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Jak ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne?

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego nie jest przyznawane z urzędu. Aby otrzymać taką formę pomocy finansowej, należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Taki wniosek składa się:

 • w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania,
 • w ośrodku pomocy społecznej,
 • w innej jednostce organizacyjnej gminy, której przekazana została realizacja świadczeń rodzinnych.

Do wniosku należy dołączyć skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka, a także orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Kiedy wniosek o świadczenie pielęgnacyjne może zostać odrzucony?

Istnieje wiele sytuacji, w których wniosek o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego może zostać odrzucony. Często przyczyną odmowy przyznania prawa do świadczenia jest fakt, że wnioskodawca nie zaprzestał pracy w gospodarstwie rolnym lub nie zrezygnował z prowadzenia takiego gospodarstwa.

Świadczenie to nie będzie należało się także w przypadku, kiedy wnioskodawca ma już ustalone prawo do innych świadczeń, na przykład do emerytury, renty socjalnej czy renty rodzinnej. 

Nie można ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne na osobę niepełnosprawną, która posiada małżonka (chyba, że ten też jest osobą niepełnosprawną). Wykluczone jest również otrzymywanie takiej formy wsparcia, jeśli osoba wymagająca opieki została umieszczona:

 • w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej,
 • w rodzinnym domu dziecka,
 • w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym (z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą),

jeśli osoba ta korzysta z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.