Alimenty na dziecko – wniosek o podwyższenie – kiedy i jak?

Jak przebiega podwyższenie alimentów na dziecko?

Rozstrzygnięcie żądania o alimenty – ich podwyższenie wymaga porównania stanu istniejącego w dacie uprawomocnienia się wyroku zasądzającego dotychczasowe alimenty ze stanem istniejącym w dacie orzekania o podwyższeniu alimentów.

Warto wiedzieć, że podstawą pozwu o podwyższenie alimentów może być tylko taka zmiana stosunków, która nastąpiła nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się wyroku zasądzającego alimenty.

Poniżej pobierzesz gotowy do wypełnienia wzór o podwyższenie alimentów:

Dlatego też data uprawomocnienia się wyroku zasądzającego alimenty rozpoczyna termin, w jakim możliwe jest wystąpienie z żądaniem zmiany tego wyroku w razie zmiany stosunków.

Przy czym upływ czasu, jaki nastąpił od daty ostatniego wyroku alimentacyjnego do daty orzekania o podwyższenie alimentów, sam w sobie nie może jeszcze przemawiać za zasadnością powództwa. Aby podwyższyć alimenty, należy zatem udowodnić wzrost potrzeb dziecka lub wzrost możliwości zarobkowych zobowiązanego rodzica.

Sąd, orzekając o zwiększeniu wysokości alimentów, bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego dziecka oraz zarobkowe i majątkowe możliwości zobowiązanego rodzica według stanu istniejącego w dacie wydawania orzeczenia, a nie hipotetyczne, jakie mogą się pojawić w przyszłości.

Adwokat zwraca uwagę, że przez zmianę stosunków usprawiedliwiających podwyższenie alimentów rozumie się istotne zwiększenie możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego do alimentacji oraz istotne zwiększenie się usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.

Przez usprawiedliwione potrzeby uprawnionego rozumieć należy potrzeby, których zaspokojenie zapewni dziecku prawidłowy rozwój fizyczny i duchowy.

Zawsze też alimenty i ich wysokość dla dziecka ustalana jest w stosunku do jego obecnych potrzeb, a więc nie mogą być uwzględnione przewidywane dopiero w przyszłości koszty, np. nauki.

Czyli nie żądamy podwyższenia alimentów z tego powodu, że za pół roku dziecko pójdzie do szkoły, prawidłowo należałoby poczekać i zgłosić żądanie w momencie, gdy dziecko do szkoły już pójdzie.

Zwłaszcza że Sąd Najwyższy stwierdził, że różnica wieku dzieci spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia wysokości alimentów uzasadnia wzrost potrzeb związany z uczęszczaniem do szkoły, pobieraniem dodatkowych lekcji, co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków.

Ponadto sąd, orzekając o zwiększeniu alimentów, bierze pod uwagę potrzeby związane z prawidłowym rozwojem dziecka i możliwości zarobkowe rodzica zobowiązanego, aby płacił alimenty. Zakres usprawiedliwionych potrzeb małoletniego dziecka będzie wzrastał wraz z wiekiem. Uwidoczni się to z chwilą rozpoczęcia nauki w szkole średniej lub podjęcia studiów. Można wtedy wystąpić o zmianę wysokości świadczenia alimentacyjnego.

Jak wspomniano wysokość alimenty – ich wysokość zależy od uzasadnionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica. Potrzeby dziecka są różne w zależności od jego wieku czy stanu zdrowia. Orzekając o wysokości alimentów sąd bierze pod uwagę aktualne potrzeby dziecka.

Do usprawiedliwionych potrzeb dziecka od których zależy wysokość świadczenia należą wydatki na wyżywienie, mieszkanie, leczenie, odzież, środki higieny osobistej i środki wychowania. Z kolei możliwości zarobkowe rodzica do płacenia alimentów nie zawsze odpowiadają zarobkom, które faktycznie aktualnie uzyskuje.

Możliwości te określa się nie według faktycznie osiąganych dochodów, ale według tego, jakie dochody może osiągać rodzic przy założeniu, że dokłada on wszelkich starań i swoje możliwości zarobkowe w pełni wykorzystuje.

Alimenty a pełnoletnie dziecko?

Praktyka orzecznictwa sądów w zakresie uczącego się dziecka wyjaśnia, że alimenty na dziecko, które nie tylko osiągnęło pełnoletność, ale zdobyło również wykształcenie umożliwiające znalezienie pracy zarobkowej stanowi, że dziecko pełnoletnie nie traci prawa do alimentów jeśli chce np. kontynuować naukę i zamiar ten jest usprawiedliwiony w dotychczas osiąganych wynikach w nauce.

Rodzice mają obowiązek dostarczać dziecku środków utrzymania i wychowania wówczas, gdy ukończyło już 18 lat, ale uczy się nadal i nie ma żadnych własnych źródeł dochodu. Świadczenie przysługuje dziecku bez względu na wiek, z tym że wskazane byłoby, aby dziecko pełnoletnie wykazało, że nie z własnej winy nie potrafi się jeszcze utrzymać bez pomocy rodziców.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy w licznych przepisach wyraża zasadę równej stopy życiowej rodziców i dzieci. Rodzice są więc zobowiązani – zapewnić utrzymanie na takiej samej stopie życiowej, na jakiej sami żyją.

Trudna sytuacja materialna rodziców nie zwalnia ich od konieczności świadczenia na potrzeby dzieci, chyba że takiej możliwości są pozbawieni całkowicie. Istnieje więc tutaj obowiązek dzielenia się nawet bardzo niskimi dochodami.

Warto wiedzieć, że brak jest podstaw do podwyższenia alimentów z powodu samej inflacji. Skutki inflacji dotykają przecież nie tylko uprawnionego do alimentacji. Wyjątkiem jest tu jednak sytuacja, gdy inflacja dotknęła bardziej żądającego zmiany zakresu świadczeń alimentacyjnych niż drugiego podmiotu stosunku alimentacyjnego.

Co w pozwie o podwyższenie alimentów i do jakiego sądu?

W pozwie o podwyższenie alimentów należy określić: strony, żądaną kwotę, sygnaturę poprzedniej sprawy alimentacyjnej. Dobrze jest też dołączyć odpis orzeczenia, na podstawie którego orzeczono pierwotnie świadczenie. Należy w kilku zdaniach uzasadnić, dlaczego konieczne jest podwyższenie alimentów.

Sądem właściwym do rozpoznania sprawy o podwyższenie alimentów jest sąd rejonowy, sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, jak również sąd pierwszej instancji, w którego okręgu ma miejsce zamieszkania osoba uprawniona. Wybór sądu należy do powoda.

Wartość przedmiotu sporu ustala się na podstawie różnicy między dochodzoną wysokością raty alimentacyjnej a dotychczasową wysokością takiej raty razy 12 miesięcy.

Już w pozwie można zgłosić wniosek o udzielenie zabezpieczenia.

Jeżeli zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych mieszka za granicą, brak jest przeszkód do dochodzenia przeciwko niemu podwyższenia alimentów przed sądem polskim.

Sąd z urzędu jest zobowiązany nadać wyrokowi podwyższającemu alimenty rygor natychmiastowej wykonalności co do rat płatnych po dniu wniesienia powództwa, a co do rat płatnych przed wniesieniem powództwa – za okres nie dłuższy niż za trzy miesiące.

Od wyroku wydanego w sprawie o podwyższenie alimentów przysługuje apelacja do sądu okręgowego.

Od wyroku sądu okręgowego wydanego w sprawie o podwyższenie alimentów nie przysługuje skarga kasacyjna.

Od pozwu o podwyższenie alimentów nie pobiera się opłaty sądowej.

Wynagrodzenie adwokata ustala się od wartości przedmiotu sporu.

Należy udowodnić

Adwokat zwraca uwagę, że zgodnie z obowiązującą w postępowaniu cywilnym zasadą kontradyktoryjności sąd nie ma obowiązku zarządzania dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron zawartych w pozwie lub odpowiedzi na pozew o podwyższenie alimentów i wykrycia środków dowodowych pozwalających na udowodnienie racji powoda lub pozwanego, ani też sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzania z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy.

Należy mieć świadomość, że to strona jest obowiązana wskazać dowody dla stwierdzenia faktów i musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami nieudowodnienia.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne, a według art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego strona w postępowaniu sądowym zobowiązana jest wskazywać fakty, oraz dowody na potwierdzenie swoich twierdzeń.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.