Podróż służbowa. Diety

Czym jest podróż służbowa?

Podróżą służbową jest wykonywanie zadania poza miejscowością stanowiącą siedzibę pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy na polecenie pracodawcy w celu wykonania określonego zadania.

U pracodawcy prywatnego warunki wypłacania należności z tytułu podróży służbowej pracownikowi określa się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie wynagradzania albo w umowie o pracę.

Wypłata diety

Z kolei warunki wypłacania diet u państwowego pracodawcy określają rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, oraz drugie rozporządzenia z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Polecenie służbowe – wzór

Uwaga – z dniem 1 marca 2013 roku weszło w życie nowe rozporządzenie, które zastąpiło powyższe dwa rozporządzenia – nowe rozporządzenie z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

U pracodawcy prywatnego w przypadku, gdy nie ustalono w żaden sposób warunków wypłaty diet, stosuje się również zasady z powyższego rozporządzenia.

Gdyby pracodawca ustalił diety w niższej wysokości, wówczas również należą się diety wynikające z rozporządzeń.

Dieta stanowi ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania w czasie podróży.

Nie jest natomiast podróżą służbową stałe wykonywanie zadań w różnych miejscowościach i terminach, których wyboru dokonuje każdorazowo sam pracownik w ramach uzgodnionego rodzaju pracy, np. w charakterze akwizytora.

Osoba odbywająca wielokrotnie zagraniczne podróże służbowe, zamiast diet może otrzymywać ryczałt w walucie obcej na pokrycie kosztów wyżywienia i innych wydatków.

Rozporządzenie w sprawie należności z tytułu podróży służbowej określa, że miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej oraz środek transportu określa pracodawca. W tych granicach, określonych poleceniem pracodawcy, pracownik ma prawo do diet i zwrotu kosztów przejazdu, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejskiej i innych udokumentowanych wydatków.

Dieta nie przysługuje za czas delegowania do miejscowości stałego lub czasowego pobytu pracownika, a także w razie gdy pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Zaliczka na podróż służbową

Na wniosek pracownika pracodawca przyznaje zaliczkę na niezbędne koszty podróży. Rozliczenie kosztów podróży przez pracownika, jest dokonywane w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży.

Według rozporządzenia w sprawie należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej  z tytułu podróży służbowej przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów i dojazdów, noclegów i innych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Dieta jest przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia i inne drobne wydatki. Wysokość diety za dobę podróży służbowej w poszczególnych państwach określa załącznik do rozporządzenia. Dieta przysługuje w wysokości obowiązującej, dla docelowego państwa podróży służbowej.

Pracownikowi nie przysługuje zwrot kosztów wydatkowanych na nocleg ani ryczałt na ich pokrycie, jeżeli pracodawca lub strona zagraniczna zapewnia pracownikowi bezpłatny nocleg. Jednakże umożliwienie kierowcy spania w kabinie samochodu nie stanowi zapewnienia pracownikowi bezpłatnego noclegu w rozumieniu tego przepisu.

Czas podróży służbowej poza granicami kraju rozpoczyna się od chwili przekroczenia granicy polskiej i dlatego ryczałt przysługujący pracownikowi z tytułu takiej podróży nie obejmuje czasu dojazdu do granicy oraz czasu oczekiwania na odprawę celną.

Od dnia 3 kwietnia 2010 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące podróży służbowej kierowców.


UWAGA! Stan prawny ulega ciągłym zmianom, ujęty tutaj może odbiegać od obecnie obowiązującego, dlatego zawsze niezbędne jest odniesienie się do aktualnych przepisów, kontaktując się z adwokatem.


Aktualizacja 26.11.2014 – Ryczałt za noclegi

W tym miejscu adwokat wskazuje na Uchwałę Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 12 czerwca 2014 r. sygn. II PZP 1/14, gdzie Sąd Najwyższy wydał korzystny dla kierowców wyrok, w którego treści stwierdził, że zapewnienie pracownikowi – kierowcy samochodu ciężarowego odpowiedniego miejsca do spania w kabinie tego pojazdu podczas wykonywania przewozów w transporcie międzynarodowym nie stanowi zapewnienia przez pracodawcę bezpłatnego noclegu w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.), co powoduje, że pracownikowi przysługuje zwrot kosztów noclegu na warunkach i w wysokości określonych w § 9 ust. 1-3 tego rozporządzenia albo na korzystniejszych warunkach i wysokości, określonych w umowie o pracę, układzie zbiorowym pracy lub innych przepisach prawa pracy.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.