Przywrócenie terminu w sprawie cywilnej

Przywrócenie terminu

Art. 167 Kodeksu postępowania cywilnego. Czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

Art. 168 k.p.c. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych.

Art. 169 k.p.c. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu tygodnia od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności uzasadniające wniosek. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności procesowej. Po upływie roku od uchybionego terminu, jego przywrócenie jest dopuszczalne tylko w wypadkach wyjątkowych.

Art. 170 k.p.c.Niedopuszczalne  jest przywrócenie terminu do złożenia środka odwoławczego od wyroku orzekającego unieważnienie małżeństwa lub rozwód albo ustalającego nieistnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron zawarła po uprawomocnieniu się wyroku nowy związek małżeński.

Art. 171 k.p.c. Spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuca.

Art. 172 k.p.c. Zgłoszenie wniosku o przywrócenie terminu nie wstrzymuje postępowania w sprawie ani wykonania orzeczenia. Sąd może jednak, stosownie do okoliczności, wstrzymać postępowanie lub wykonanie orzeczenia. W przypadku uwzględnienia wniosku sąd może natychmiast przystąpić do rozpoznania sprawy.

Procesowe a materialne

Wyżej przytoczone zasady przywrócenia terminu w sprawie cywilnej dotyczą tylko tzw. terminów procesowych zawartych w szczególności w Kodeksie postępowania cywilnego i nie mają zastosowania do skutków uchybienia terminowi wynikającemu z prawa materialnego np.

Kodeksu cywilnego. Skutki upływu terminów materialnoprawnych określają przepisy prawa materialnego, np. Kodeksu cywilnego.

Skutki uchybienia terminowi

Ustawa może wiązać z upływem terminu różne skutki, np. zwrot pisma, odrzucenie środka odwoławczego lub zaskarżenia.

Warunek zaskarżenia postanowienia oddalającego wniosek o przywrócenie terminu w sprawie cywilnej

Warunkiem zaskarżalności niezaskarżalnych postanowień, które miały wpływ na wynik sprawy (np. oddalających wniosek o przywrócenie terminu) jest zamieszczenie w środku zaskarżenia stosownego, wyraźnego wniosku w tym zakresie (art. 380 KPC). Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 2016 r. Sygn II CZ 125/16.

About the author

Jako legalnie działająca firma pod numerem NIP: 665-259-59-85, REGON: 369166329 dostarczamy produktów najwyższej jakości.