Kategoria:

Terminy / Przedawnienie
Przywrócenie terminu Art. 167 Kodeksu postępowania cywilnego. Czynność procesowa podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Art. 168 k.p.c. Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych. Art....
Read More
Po co wprowadzono przedawnienie roszczeń cywilnych? Przedawnienie roszczeń w kodeksie cywilnym ma na celu usunięcie stanu niepewności prawnej w sytuacji, gdy uprawniony przez bardzo długi czas nie wykonuje swoich praw, nie realizuje przysługujących mu roszczeń względem innej osoby – z umowy, roszczeń o naprawienie szkody i zadośćuczynienie (np. za wypadek drogowy), ale także w kwestiach dotyczących nieruchomości,...
Read More