Wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie (gdy małoletnie dziecko)

Poniżej przedstawiony został wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie. Zawiera on konieczne elementy i przykładową sytuację, co pomoże lepiej ustalić jak napisać pozew o rozwód w swojej indywidualnej sprawie i do jakich elementów wystarczy się ograniczyć.

Warto również zapoznać się z artykułami dotyczącymi orzekania rozwodu, gdzie dowiesz się z wyjaśnień adwokata, o czym musi rozstrzygnąć sąd rozpatrujący pozew rozwodowy i jakie warunki muszą być spełnione, aby sąd w ogóle orzekł rozwód, czyli co musi być zawarte w pozwie sporządzonym osobiście lub przez adwokata i o co na pewno spyta na rozprawie sąd.


Lublin dn. 12 maja 2016 r.

Sąd Okręgowy w Lublinie

III Wydział Cywilny Rodzinny

Powód: Imię Nazwisko

adres

PESEL

Pozwana:

Imię Nazwisko

adres

PESEL

POZEW O ROZWÓD

 (wzór pozwu o rozwód bez orzekania o winie, gdy jest małoletnie dziecko)

W imieniu własnym wnoszę o:

  1. rozwiązanie małżeństwa Imię Nazwisko i Imię Nazwisko, zawartego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie w dniu ……………………., za numerem aktu małżeństwa nr …………………., przez rozwód – bez orzekania o winie;
  2. powierzenie obu stronom wykonywanie władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem stron i ustalenie miejsca pobytu dziecka przy matce dziecka;
  3. ustalenie nieograniczonych kontaktów powoda z jego małoletnim synem;
  4. zobowiązanie obu stron do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnego, małoletniego dziecka, i z tego tytułu zasądzenie od powoda  na rzecz jego małoletniego syna alimenty w kwocie po 700 (siedemset) złotych miesięcznie, płatne do 10-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia uprawomocnienia się wyroku, do rąk matki dziecka;
  5. zniesienie wzajemne kosztów procesu między stronami;
  6. dopuszczenie dowodu z zeznań świadka …………………………. na okoliczności dotyczące rozkładu pożycia, oraz sytuacji dziecka stron.

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie w dniu ………………………….

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa.

Z tego związku strony mają wspólne małoletnie dziecko.

Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia.

Pożycie małżeńskie stron początkowo układało się dobrze.

Jednakże od około trzech lat stosunki między małżonkami pogorszyły się, zmieniły się oczekiwania względem siebie oraz wspólne plany.

Od kwietnia 2013 roku więzi między małżonkami ustały jeszcze bardziej, kiedy to strony zaprzestały pożycia fizycznego.

Strony oddaliły się od siebie, uczucie osłabło i w końcu doszło do tego, że pozwany z końcem 2013 roku wyprowadził się ze wspólnie zajmowanego mieszkania.

Obecnie nie istnieje już między stronami żadna więź gospodarcza, fizyczna ani uczuciowa. Uczucia niegdyś łączące strony wygasły.

Powód nie kocha pozwanej i nie dostrzega możliwości tworzenia dalej wspólnie z pozwaną związku.

Strony mają wspólne mieszkanie w Lublinie przy ul. …………………….., w którym ostatnio wspólnie zamieszkiwały. Pozwana z małoletnim dzieckiem stron nadal zamieszkuje w tym miejscu, powód natomiast wyprowadził się.

Orzeczeniu rozwodu nie sprzeciwia się dobro małoletniego dziecka stron, które akceptuje rozstanie rodziców, a władza rodzicielska może zostać powierzona obojgu z nich.

Dowód: zostanie złożone porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, że między stronami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, a dalsze utrzymywanie związku jest bezcelowe i nie leży w interesie społecznym, w związku z czym wnoszę jak w petitum.

…………..…PODPIS…………………..

Załączniki:

– odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

– odpis skrócony aktu urodzenia dziecka wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej,

– odpis pozwu wraz z załącznikami (czyli do sądu składamy łącznie dwa egzemplarze pozwu o rozwód i kserokopiezałączników, tj. załączonych dokumentów np. akt urodzenia, małżeństwa, faktury VAT jeśli jest spór co do wysokości alimentów na dziecko).

– opłata sądowa w znaczkach opłaty sądowej (600 zł).

Ewentualnie wniosek o zwolnienie z opłaty wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym i dochodach.


Przedstawiony powyżej wzór pozwu o rozwód zawiera fikcyjne dane i hipotetyczną sytuację.