Wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie

Poniżej przedstawiony został wzór pozwu o rozwód z orzekaniem o winie. Zawiera on konieczne elementy i przykładową sytuację, co pomoże lepiej ustalić jak napisać pozew o rozwód w swojej indywidualnej sprawie.


Lublin, dnia 23 stycznia 2015 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie

III Wydział Cywilny Rodzinny

Powódka : Anna Magdalena Nowak

PESEL …………………….

adres……………………….

Pozwany: Mariusz Kazimierz Nowak

PESEL …………………….

adres……………………….

Pozew o rozwód (wzór pozwu o rozwód)

W imieniu własnym wnoszę o :

1) rozwiązanie związku małżeńskiego Anny Magdaleny Nowak z domu Capała i Mariusza Kazimierza Nowaka zawartego w dniu 18 kwietnia 2009 roku, zapisanego w księdze małżeństw Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie za nr 000/2009 przez rozwód – z winy pozwanego;

2) powierzenie wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką Magdaleną Moniką Nowak ur. 27 sierpnia 2010 roku matce i przy niej ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, zaś pozwanemu ograniczenie tej władzy do możliwości dowiadywania się o stan zdrowia dziecka, postępy w nauce;

3) zobowiązanie obu stron do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania wspólnego, małoletniego dziecka i z tego tytułu zasądzenie od pozwanego Mariusza Kazimierza Nowaka na rzecz jego małoletniej córki Magdaleny Moniki Nowak ur. 27 sierpnia 2010 roku alimenty w kwocie po 500 (pięćset) złotych miesięcznie, płatne do 10-go każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat, poczynając od dnia uprawomocnienia się wyroku, do rąk matki dziecka Anny Magdaleny Nowak;

4) ustalenie kontaktów pozwanego z małoletnią córką poprzez odwiedziny w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 10.00 do 18.00 z możliwością zabierania dziecka na spacer;

5) dopuszczenie dowodu z zeznań świadków:

  1. Imię, nazwisko, adres,
  2. Imię, nazwisko, adres,

na okoliczności przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego, sytuacji małoletniej córki Stron, wydatków koniecznych na utrzymanie dziecka.

6) zwolnienie powódki od kosztów sądowych w postaci opłaty od pozwu.

Uzasadnienie (wzór pozwu o rozwód)

Strony zawarły związek małżeński w dniu 18 kwietnia 2009 r. przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie.

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa.

Z małżeństwa tego urodziła się córka Magdalena Monika Nowak.
Dowód: odpis skrócony aktu urodzenia córki.

Strony nie mieszkają wspólnie. Od 5 lat stosunki małżeńskie ulegały stopniowemu pogarszaniu. Było to wynikiem nadużywania alkoholu przez pozwanego, który będąc w stanie nietrzeźwości zachowywał się agresywnie zarówno wobec powódki jak i małoletniej córki, używał wobec nich słów powszechnie uznawanych za obelżywe. W 2012 roku na skutek eskalacji nagannych działań Pozwanego Powódka złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa znęcania się. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 1 marca 2013 r. sygn. akt IV K 000/12 oskarżony Mariusz Nowak został uznany winnym tego, że w okresie od stycznia 2011 r. do 26 września 2012 r. w Lublinie znęcał się fizycznie i psychicznie nad żoną i córką w ten sposób, że będąc pod wpływem alkoholu, wszczynał w domu awantury domowe, w czasie których wyzywał żonę i córkę słowami wulgarnymi, popychał i groził zabójstwem, wypędzał z domu. Sąd warunkowo umorzył postępowanie karne wobec oskarżonego na okres lat 2 i zobowiązał go do powstrzymywania się od nadużywania alkoholu.
Dowód: odpis wyroku z dnia 1 marca 2013 r. sygn. akt IV K 000/12.

Na skutek alkoholizmu pozwany często zmieniał pracę. Nie przyczynia się do utrzymania gospodarstwa domowego, nie można oczekiwać od niego jakiejkolwiek pomocy, nie dba o więzi rodzinne. Ostatnie wspólne wakacje strony spędziły w 2010 r. Bezpośrednią pieczę nad córką stron sprawuje powódka.

Trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego nastąpił 2 lata temu i od tego czasu strony nie prowadzą wspólnego gospodarstwa. Swoim zachowaniem pozwany spowodował, że strony nie utrzymują więzi fizycznej i gospodarczej. Powódka nie kocha pozwanego. Nie dostrzega ona również jakiejkolwiek możliwości pogodzenia się z pozwanym.

Ustalenie kontaktów pozwanego z małoletnią córką poprzez odwiedziny bądź zabieranie jej na spacer dwa razy w miesiącu w godzinach od 10.00 – 18.00 odpowiada obecnemu zainteresowaniu, jakie wykazuje pozwany wobec córki.

Kwota z tytułu alimentów jest stosowna do zarobkowych i majątkowych możliwości pozwanego i odpowiada wydatkom związanym z potrzebami dziecka. Pozwany zarabia ok. 1500 złotych, a powódka na utrzymanie siebie i córki ma 1200 zł.

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych uzasadniony jest tym, że powódka nie jest w stanie ich ponieść, bez uszczerbku koniecznego utrzymania siebie oraz córki.
Dowód: oświadczenie o stanie majątkowym.

W sytuacji tu przedstawionej żądania powódki są usprawiedliwione.

Podpis

Załączniki:
odpis skrócony aktu małżeństwa,
odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
odpis wyroku w sprawie karnej z dnia 1 marca 2013 r. sygn. akt IV K 000/12.
oświadczenie o stanie majątkowym Powódki,
odpis pozwu wraz z załącznikami (czyli do sądu składamy łącznie dwa egzemplarze pozwu o rozwód i kserokopie załączników, tj. załączonych dokumentów np. akt urodzenia, małżeństwa, faktury VAT jeśli jest spór co do wysokości alimentów na dziecko, innych dokumentów wskazujących na wydatki na dziecko np. dokumentacja medyczna, oraz innych dokumentów wskazujących np. na winę pozwanego).


Przedstawiony powyżej wzór pozwu o rozwód zawiera fikcyjne dane i hipotetyczną sytuację.

Warto również zapoznać się z artykułami prawników dotyczącymi rozwodu z orzekaniem o winie oraz o samym rozwodzie, gdzie adwokat wyjaśnia o czym musi rozstrzygnąć sąd rozpatrujący pozew rozwodowy i jakie warunki muszą być spełnione, aby sąd orzekł rozwód, czyli co musi być zawarte w pozwie sporządzonym osobiście lub przez adwokata i co będzie miało znaczenie przed sądem.

Konieczność udowodnienia
Adwokat zwraca uwagę, że zgodnie z obowiązującą w postępowaniu cywilnym zasadą kontradyktoryjności sąd nie ma obowiązku zarządzania dochodzeń w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia twierdzeń stron zawartych w pozwie lub odpowiedzi na pozew i wykrycia środków dowodowych pozwalających na udowodnienie racji powoda lub pozwanego, ani też sąd nie jest zobowiązany do przeprowadzania z urzędu dowodów zmierzających do wyjaśnienia okoliczności istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy. Należy mieć świadomość, że to strona jest obowiązana wskazać dowody dla stwierdzenia faktów i musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami nieudowodnienia.