Odmowa przyjęcia lokalu socjalnego – wzór

17 

Należy wiedzieć, że nieuzasadniona odmowa przyjęcia lokalu socjalnego, który spełnia wymogi określone przepisami prawa, sprawia, iż dana osoba bezpowrotnie traci uprawnienie do lokalu socjalnego. Jeśli więc uprawniony chce odmówić zawarcia umowy najmu, powinien odpowiednio uzasadnić swoją decyzję.

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego dokumentu – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór odmowy przyjęcia lokalu socjalnego – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis

Kiedy można odmówić przyjęcia lokalu socjalnego?

Zgodnie z przepisami, lokator może odmówić przyjęcia lokalu socjalnego tylko wtedy, kiedy lokal zapewniony przez gminę nie spełnia wymogów ustawowych. Wymagania te zostały określone w ustawie o ochronie praw lokatorów, w art. 2, zgodnie z którym:

  • lokal socjalny musi nadawać się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny,
  • powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego nie może być mniejsza niż 5 m kwadratowe, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 10 m kwadratowych.

Nieuzasadniona odmowa przyjęcia lokalu socjalnego

Aby odmówić przyjęcia lokalu socjalnego i otrzymać propozycję innego lokalu, warto wykorzystać wzór odmowy przyjęcia lokalu i wypełnić go odpowiednim uzasadnieniem. W przypadku nieuzasadnionej odmowy gmina nie będzie miała obowiązku wskazania nowego lokalu.

Dojdzie zatem do eksmisji przez komornika do pomieszczenia tymczasowego, ponieważ lokatora nie można eksmitować “na bruk”. Takim pomieszczeniem tymczasowym jest najczęściej noclegownia lub schronisko. 

Wniosek o przyznanie innego lokalu socjalnego

Wraz z odmową przyjęcia lokalu socjalnego, który zasadniczo spełnia ustawowe standardy, lokator może złożyć w gminie wniosek o przyznanie innego lokalu socjalnego. To, jak gmina rozpatrzy taką prośbę, zależy w głównej mierze od uzasadnienia wniosku.

W niektórych przypadkach zmiana proponowanego lokalu może być zasadna, na przykład ze względu na zły stan zdrowia członków rodziny i możliwość pogorszenia tego stanu przez niekorzystne warunki panujące w mieszkaniu.

Istnieje szansa, że gmina wskaże zainteresowanemu inny lokal z uwagi na jego szczególną sytuację. 

odmowa-przyjecia-lokalu-socjalnego-wzor
Odmowa przyjęcia lokalu socjalnego - wzór
17