Modyfikacja IPET – wzór

17 

IPET to indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, opracowywany dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokument modyfikuje się na podstawie WOPFU, czyli wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, sporządzanej co najmniej dwa razy w roku. 

Dla ułatwienia Ci sporządzenia takiego pisma – przygotowaliśmy spełniający wszystkie formalne wymagania – wzór modyfikacji IPET – który pobierzesz, klikając poniższy przycisk:

Wzór pisma pochodzi z kategorii: ,
Opis

Na czym polega modyfikacja IPET?

Jak zostało wspomniane, IPET opracowuje się i modyfikuje na podstawie WOPFU. Nie oznacza to jednak, że po każdym WOPFU trzeba modyfikować IPET. Przepisy mówią o tym, że WOPFU sporządza się co najmniej dwa razy w roku, ale IPET modyfikuje się „w miarę potrzeb”.

Jeśli więc WOPFU nie wykaże konieczności wprowadzenia zmian, nie trzeba modyfikować programu. Modyfikacja IPET to nic innego jak aneks do sporządzonego wcześniej IPET-u, czyli dokument wprowadzający zmiany między innymi w zakresie planowanych zajęć rewalidacyjnych, bądź terapeutycznych.

Nowy IPET przygotowuje się natomiast w momencie doręczenia nowego orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Jak napisać modyfikację IPET?

Aneks do IPET można przygotować w oparciu o wzór modyfikacji IPET. Zasadniczo, dokument niewiele różni się od samego programu edukacyjno-terapeutycznego, jednak wskazuje, w jakim zakresie należy go zmienić. Każdy IPET składa się natomiast z:

  • opisu zakresu i sposobu dostosowania programu wychowania i wymagań edukacyjnych do potrzeb dziecka,
  • opisu zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania ucznia, 
  • opisu form i okresu udzielania uczniowi pomocy,
  • opisu działań wspierających rodziców ucznia,
  • opisu zakresu współdziałania z poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami,
  • opisu zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych i innych,
  • opisu sposobu dostosowania warunków organizacji kształcenia do niepełnosprawności ucznia – w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

IPET ma odzwierciedlać pracę z uczniem, dlatego trzeba uwzględniać w nim zapisy, które można poddać ocenie i ewaluacji.

modyfikacja-ipet-wzor-pdf-doc
Modyfikacja IPET - wzór
17