Wzór wniosku o przesunięcie terminu pobytu w sanatorium

17 

Jak napisać wniosek o przesunięcie terminu pobytu w sanatorium? Zmiana terminu wyjazdu do sanatorium to najlepsze rozwiązanie dla osoby, która wie, że nie będzie mogła przyjechać do ośrodka w wyznaczonym przez NFZ czasie.

Jeśli świadczeniobiorca nie stawi się w sanatorium, straci możliwość skorzystania z jego usług i będzie musiał ponownie złożyć skierowanie na leczenie uzdrowiskowe. Lepszym wyjściem z sytuacji jest więc prośba o przesunięcie terminu pobytu w sanatorium, którą pacjent powinien skierować do odpowiedniego oddziału NFZ.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma – przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku, który zakupisz poniżej:

Wzór pisma pochodzi z kategorii:
Opis
Opinie (0)

Czy można zmienić datę pobytu w sanatorium?

Zmiana terminu sanatorium na wniosek świadczeniobiorcy jest możliwa, ale decyzja w tej sprawie zawsze leży po stronie NFZ, który nie musi przychylać się do prośby ubezpieczonego. Aby lepiej zrozumieć, na jakich zasadach odbywa się taka zmiana, należy poznać sposób kierowania pacjentów na leczenie uzdrowiskowe do konkretnych sanatoriów.

Otóż na leczenie do konkretnego ośrodka kierowani są pacjenci o odpowiednim profilu leczenia. Profil ten ustala lekarz specjalista na podstawie skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Każdy ośrodek lecznictwa specjalizuje się w walce z konkretnymi dolegliwościami, dlatego kolejkę oczekujących na przyjęcie tworzą tylko ci chorzy, których profil leczenia pokrywa się z profilem danego sanatorium. Termin leczenia sanatoryjnego wynika zatem z dostępności miejsc.

Zmiana terminu wyjazdu do sanatorium z NFZ jest możliwa, jednak wyłącznie na wniosek świadczeniobiorcy i w uzasadnionych przypadkach. Jak dokonać takiej zmiany?

Jak zmienić termin leczenia w sanatorium?

Nie wystarczy jedynie wypełnić wzór wniosku o przesunięcie terminu pobytu w sanatorium, aby NFZ wyznaczył choremu inną datę leczenia sanatoryjnego. Procedura ta odbywa się w nieco bardziej skomplikowany sposób.

Ubezpieczony musi bezzwłocznie zwrócić do oddziału NFZ otrzymane wcześniej potwierdzone skierowanie. Takie skierowanie fundusz przesyła choremu na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem leczenia.

Zwrot potwierdzonego skierowania musi zostać uzasadniony. Oznacza to, że do pisma dołącza się wniosek o zmianę terminu wyjazdu czy rezygnację, w której świadczeniobiorca prosi o nowy termin wyjazdu.

Skierowanie zwrócone bez takiego dokumentu lub uzasadnione przyczynami, których NFZ nie uznaje za wystarczająco ważne, będzie skutkowało „wyrzuceniem” chorego z kolejki oczekujących i koniecznością rozpoczęcia całej procedury od nowa. Nieuzasadniony zwrot skierowania traktuje się bowiem jako całkowitą rezygnację z leczenia.

Jeśli jednak skierowanie zostanie zwrócone wraz z wyjaśnieniami i dowodami na przytoczone argumenty, to NFZ zaakceptuje je i wyznaczy choremu nowy, najbliższy z możliwych termin leczenia.

Jak napisać wniosek o zmianę terminu sanatorium?

Wniosek o zmianę terminu leczenia sanatoryjnego powinien zawierać kilka niezbędnych elementów formalnych. Można przygotować go w oparciu o nasz wzór pisma do NFZ o przesunięcie terminu leczenia sanatoryjnego PDF, który uwzględnia wszystkie te elementy, w tym:

 • dane wnioskodawcy,
 • dane adresata,
 • odpowiedni tytuł,
 • treść wniosku,
 • uzasadnienie.

Wypełniony i podpisany wzór wniosku o przesunięcie terminu wyjazdu do sanatorium ubezpieczony składa do oddziału NFZ wraz z potwierdzonym skierowaniem osobiście lub listownie. Jak natomiast uzasadnić chęć zmiany terminu leczenia sanatoryjnego?

Uzasadnienie wniosku o zmianę terminu sanatorium

NFZ podaje, że za zasadne uznaje się zwroty skierowań, które są poparte dowodami na:

 • chorobę świadczeniobiorcy,
 • wypadek losowy, czyli zdarzenie niezależne od woli świadczeniobiorcy, które nie pozwala mu opuścić miejsca pobytu i przyjechać do sanatorium.

W praktyce wniosek o zmianę terminu leczenia można uzasadnić nie tylko ciężką chorobą czy hospitalizacją, ale również:

 • koniecznością sprawowania opieki nad dzieckiem czy chorym członkiem rodziny,
 • brakiem urlopu w pracy,
 • koniecznością odbycia podróży służbowej,
 • chorobą zakaźną,
 • wypadkiem w pracy lub wypadkiem komunikacyjnym,
 • urazem (np. złamaniem kończyny).

Wniosek będzie uzasadniony także w przypadku innych zdarzeń losowych, jak pożar domu czy śmierć członka rodziny. Każdorazowo pismo rozpatrują jednak pracownicy oddziału NFZ i to od ich dobrej woli zależy, czy zgodzą się przesunąć termin leczenia pacjenta.

Kiedy złożyć wniosek o zmianę terminu sanatorium?

Przepisy nie mówią nic o tym, kiedy chory powinien zgłosić NFZ, że nie może przyjechać do sanatorium w wyznaczonym terminie. Nakazuje się natomiast zrobić to niezwłocznie po tym, jak świadczeniobiorca dowie się, że nie ma możliwości odbycia leczenia w danym czasie.

W praktyce ubezpieczony powinien skontaktować się z NFZ:

 • po otrzymaniu potwierdzonego skierowania, kiedy z góry wie, że wyznaczony termin jest dla niego nieosiągalny,
 • od razu po uzyskaniu informacji, że nie będzie mógł stawić się na leczeniu.

Warto dążyć do tego, aby wniosek o zmianę terminu leczenia złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem, aby NFZ mógł wezwać innego oczekującego w kolejce na dane miejsce. Poza tym im szybciej ubezpieczony zgłosi taką prośbę, tym szybciej fundusz wpisze go na nowe miejsce w kolejce oczekujących, co leży w interesie samego pacjenta.

Skrócenie pobytu w sanatorium

Należy wiedzieć, że świadczeniobiorca może nie tylko przesunąć termin pobytu w sanatorium, ale również skrócić go na własny wniosek. Skrócenie leczenia sanatoryjnego jest uzasadnione w przypadku:

 • choroby kuracjusza,
 • przyczyn niezależnych od kuracjusza, np. śmierci czy choroby członka rodziny,
 • przyczyn leżących po stronie sanatorium.

Przyjęty wniosek o skrócenie pobytu w sanatorium pozwala świadczeniobiorcy uniknąć ponoszenia kosztów za te dni kuracji, z których nie skorzystał. Opłata pomniejszana jest bowiem o każdą dobę nieobecności w ośrodku.

W innym przypadku – gdyby ubezpieczony po prostu opuścił ośrodek lub gdyby jego pismo zostało uznane za bezzasadne – chory musiałby zapłacić za cały okres leczenia, nawet za te dni, które spędził poza sanatorium.

Skrócenie pobytu w sanatorium będzie lepszym rozwiązaniem niż przesunięcie terminu leczenia między innymi w przypadku, kiedy w czasie zaplanowanego leczenia świadczeniobiorca ma stawić się na przykład na planowanej operacji lub gdy kuracjusz nagle zachoruje.

Wniosek o zmianie terminu do sanatorium – podsumowanie

Jeśli NFZ określił termin leczenia uzdrowiskowego, który koliduje nam z innymi naszymi planami, można poprosić o zmianę terminu leczenia sanatoryjnego, jednak w takim piśmie trzeba w piśmie uzasadnić zmianę terminu wyjazdu.

Aby ułatwić Ci sporządzenie takiego pisma, przygotowaliśmy gotowy do wypełnienia wzór wniosku o zmianie terminu leczenia sanatoryjnego, który zakupisz na samej górze.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wzór wniosku o przesunięcie terminu pobytu w sanatorium”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wzor-wniosku-o-przesuniecie-terminu-pobytu-w-sanatorium
Wzór wniosku o przesunięcie terminu pobytu w sanatorium
17